Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Ophavsret på det digitale indre marked ***I (forhandling)
 3.Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden ***I (forhandling)
 4.Aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester ***I - Aftaler om salg af varer ***I (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Afvisning af en sag af formelle grunde (forretningsordenens artikel 187)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Anmodning om ophævelse af Jørn Dohrmanns immunitet (afstemning)
  
7.2.Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser ***I (afstemning)
  
7.3.Protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Israel (Kroatiens tiltrædelse) *** (afstemning)
  
7.4.Den omfattende aftale mellem EU og Usbekistan (afstemning)
  
7.5.Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger ***I (afstemning)
  
7.6.Fælles regler for det indre marked for elektricitet ***I (afstemning)
  
7.7.Indre marked for elektricitet ***I (afstemning)
  
7.8.Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder ***I (afstemning)
  
7.9.Risikoberedskab i elsektoren ***I (afstemning)
  
7.10.Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre ***I (afstemning)
  
7.11.Ophavsret på det digitale indre marked ***I (afstemning)
  
7.12.Aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester ***I (afstemning)
  
7.13.Aftaler om salg af varer ***I (afstemning)
  
7.14.Fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) ***I (afstemning)
  
7.15.Tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område ***I (afstemning)
  
7.16.Særlige regler vedrørende de største tilladte længder af førerhuse ***I (afstemning)
  
7.17.Benchmarks for lille CO2-effekt og benchmarks for positiv CO2-effekt ***I (afstemning)
  
7.18.Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) ***I (afstemning)
  
7.19.Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning (afstemning)
  
7.20.Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (afstemning)
  
7.21.Den institutionelle rammeaftale mellem EU og Schweiz (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Decharge 2017 (forhandling)
 13.Afstemningstid
  
13.1.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne (afstemning)
  
13.2.Decharge 2017: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2017 (afstemning)
  
13.3.Decharge 2017: EU's almindelige budget – 8., 9.,10. og 11. EUF (afstemning)
  
13.4.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (afstemning)
  
13.5.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)
  
13.6.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Domstolen (afstemning)
  
13.7.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Revisionsretten (afstemning)
  
13.8.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)
  
13.9.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (afstemning)
  
13.10.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)
  
13.11.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)
  
13.12.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)
  
13.13.Decharge 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer (afstemning)
  
13.14.Decharge 2017: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (afstemning)
  
13.15.Decharge 2017: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)
  
13.16.Decharge 2017: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (afstemning)
  
13.17.Decharge 2017: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)
  
13.18.Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) (afstemning)
  
13.19.Decharge 2017: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (afstemning)
  
13.20.Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)
  
13.21.Decharge 2017: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (afstemning)
  
13.22.Decharge 2017: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (afstemning)
  
13.23.Decharge 2017: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (afstemning)
  
13.24.Decharge 2017: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (afstemning)
  
13.25.Decharge 2017: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (afstemning)
  
13.26.Decharge 2017: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (afstemning)
  
13.27.Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (afstemning)
  
13.28.Decharge 2017: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (afstemning)
  
13.29.Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (afstemning)
  
13.30.Decharge 2017: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (afstemning)
  
13.31.Decharge 2017: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) (afstemning)
  
13.32.Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (afstemning)
  
13.33.Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (afstemning)
  
13.34.Decharge 2017: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) (afstemning)
  
13.35.Decharge 2017: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (afstemning)
  
13.36.Decharge 2017: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (afstemning)
  
13.37.Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (afstemning)
  
13.38.Decharge 2017: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (afstemning)
  
13.39.Decharge 2017: Euratoms Forsyningsagentur (ESA) (afstemning)
  
13.40.Decharge 2017: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (afstemning)
  
13.41.Decharge 2017: Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (afstemning)
  
13.42.Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (afstemning)
  
13.43.Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (afstemning)
  
13.44.Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (afstemning)
  
13.45.Decharge 2017: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) (afstemning)
  
13.46.Decharge 2017: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) (afstemning)
  
13.47.Decharge 2017: Fællesforetagendet Clean Sky 2 (afstemning)
  
13.48.Decharge 2017: Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL) (afstemning)
  
13.49.Decharge 2017: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2) (afstemning)
  
13.50.Decharge 2017: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (afstemning)
  
13.51.Decharge 2017 - Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling (afstemning)
  
13.52.Decharge 2017: SESAR-fællesforetagendet (afstemning)
  
13.53.Decharge 2017: Fællesforetagendet Shift2Rail (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Genoptagelse af mødet
 17.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231) (opfølgning)
 18.Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner ***I (forhandling)
 19.Oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde ***I (forhandling)
 20.Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) ***I (forhandling)
 21.Situationen i Algeriet (forhandling)
 22.Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)
 23.Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)
 24.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (391 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (398 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (6603 kb) 
 
Protokol (90 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (85 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (302 kb) 
 
Protokol (373 kb) Tilstedeværelsesliste (71 kb) Afstemningsresultater (272 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1951 kb) 
Seneste opdatering: 26. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik