Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I (συζήτηση)
 3.Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής ***I (συζήτηση)
 4.Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ***I - Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων ***I (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Αίτημα για απόρριψη συζήτησης λόγω απαραδέκτου (άρθρο 187 του Κανονισμού)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann (ψηφοφορία)
  
7.2.Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών ***I (ψηφοφορία)
  
7.3.Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας) *** (ψηφοφορία)
  
7.4.Συνολική συμφωνία ΕΕ-Ουζμπεκιστάν (ψηφοφορία)
  
7.5.Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας ***I (ψηφοφορία)
  
7.6.Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  
7.7.Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  
7.8.Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  
7.9.Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  
7.10.Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους ***I (ψηφοφορία)
  
7.11.Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I (ψηφοφορία)
  
7.12.Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ***I (ψηφοφορία)
  
7.13.Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων ***I (ψηφοφορία)
  
7.14.Αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) ***I (ψηφοφορία)
  
7.15.Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής ***I (ψηφοφορία)
  
7.16.Ειδικοί κανόνες για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης, ***I (ψηφοφορία)
  
7.17.Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων και δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα ***I (ψηφοφορία)
  
7.18.Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ***I (ψηφοφορία)
  
7.19.Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (ψηφοφορία)
  
7.20.Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (ψηφοφορία)
  
7.21.Θεσμική συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Ελβετίας (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Απαλλαγή 2017 (συζήτηση)
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  
13.1.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (ψηφοφορία)
  
13.2.Απαλλαγή 2017 : Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017 (ψηφοφορία)
  
13.3.Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο,10ο και 11ο ΕΤΑ (ψηφοφορία)
  
13.4.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  
13.5.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  
13.6.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο (ψηφοφορία)
  
13.7.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ψηφοφορία)
  
13.8.Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)
  
13.9.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)
  
13.10.Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ψηφοφορία)
  
13.11.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (ψηφοφορία)
  
13.12.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων (ψηφοφορία)
  
13.13.Απαλλαγή 2017 : επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
13.14.Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (ψηφοφορία)
  
13.15.Απαλλαγή 2017: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (ψηφοφορία)
  
13.16.Απαλλαγή 2017 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (CdT) (ψηφοφορία)
  
13.17.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) (ψηφοφορία)
  
13.18.Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) (ψηφοφορία)
  
13.19.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (ψηφοφορία)
  
13.20.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (ψηφοφορία)
  
13.21.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) (ψηφοφορία)
  
13.22.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (ψηφοφορία)
  
13.23.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (ψηφοφορία)
  
13.24.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) (ψηφοφορία)
  
13.25.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (ψηφοφορία)
  
13.26.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (ψηφοφορία)
  
13.27.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (ψηφοφορία)
  
13.28.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (ψηφοφορία)
  
13.29.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (ψηφοφορία)
  
13.30.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (ψηφοφορία)
  
13.31.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) (ψηφοφορία)
  
13.32.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (ψηφοφορία)
  
13.33.Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (ψηφοφορία)
  
13.34.Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) (ψηφοφορία)
  
13.35.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) (ψηφοφορία)
  
13.36.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (ψηφοφορία)
  
13.37.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (ψηφοφορία)
  
13.38.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (ψηφοφορία)
  
13.39.Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (ψηφοφορία)
  
13.40.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) (ψηφοφορία)
  
13.41.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) (ψηφοφορία)
  
13.42.Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (ψηφοφορία)
  
13.43.Απαλλαγή 2017 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (ψηφοφορία)
  
13.44.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) (ψηφοφορία)
  
13.45.Απαλλαγή 2017: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) (ψηφοφορία)
  
13.46.Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΒΒΙ) (ψηφοφορία)
  
13.47.Απαλλαγή 2017 : Clean Sky 2 - Κοινή επιχείρηση (ψηφοφορία)
  
13.48.Απαλλαγή 2017: Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (κοινή επιχείρηση ECSEL) (ψηφοφορία)
  
13.49.Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (FCH) (ψηφοφορία)
  
13.50.Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2» (IMI) (ψηφοφορία)
  
13.51.Απαλλαγή 2017: ITER και ανάπτυξη της κοινής επιχείρησης πυρηνικής σύντηξης (ψηφοφορία)
  
13.52.Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση – Ασφάλεια της αεροναυτιλίας (SESAR) (ψηφοφορία)
  
13.53.Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Επανάληψη της συνεδρίασης
 17.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού) (συνέχεια που δόθηκε)
 18.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ***I (συζήτηση)
 19.Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας ***I (συζήτηση)
 20.Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) ***I (συζήτηση)
 21.Κατάσταση στην Αλγερία (συζήτηση)
 22.Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)
 23.Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)
 24.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (461 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (448 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (6603 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (100 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (103 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (308 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (423 kb) Κατάσταση παρόντων (79 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (327 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1971 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου