Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul ***I (arutelu)
 3.Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond ***I (arutelu)
 4.Digitaalse sisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingud ***I - Kaupade müügilepingud ***I (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Ettepanek asja käsitlemata jätmiseks (kodukorra artikkel 187)
 7.Hääletused
  
7.1.Jørn Dohrmanni puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
7.2.Tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid ***I (hääletus)
  
7.3.ELi ja Israeli vahelisele Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule lisatud protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (hääletus)
  
7.4.ELi ja Usbekistani vaheline laiaulatuslik leping (hääletus)
  
7.5.Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine ***I (hääletus)
  
7.6.Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad ***I (hääletus)
  
7.7.Elektrienergia siseturg ***I (hääletus)
  
7.8.Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet ***I (hääletus)
  
7.9.Ohuvalmidus elektrisektoris ***I (hääletus)
  
7.10.Rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste näitajate märgistus ***I (hääletus)
  
7.11.Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul ***I (hääletus)
  
7.12.Digitaalse sisu üleandmise ja digitaalteenuste osutamise lepingud ***I (hääletus)
  
7.13.Kaupade müügilepingud ***I (hääletus)
  
7.14.Kalapüük Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas ***I (hääletus)
  
7.15.Teatamiskohustuste ühtlustamine keskonnapoliitika valdkonnas ***I (hääletus)
  
7.16.Kabiinide maksimaalpikkuse erinormid ***I (hääletus)
  
7.17.Vähese CO2-heite ja CO2-heite mõju vähendamise võrdlusalused ***I (hääletus)
  
7.18.Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted ***I (hääletus)
  
7.19.Aafrika päritolu inimeste põhiõigused (hääletus)
  
7.20.Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (hääletus)
  
7.21.Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline institutsioonilist raamistikku käsitlev leping (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 13.Hääletused
  
13.1.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Komisjon ja rakendusametid (hääletus)
  
13.2.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (hääletus)
  
13.3.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. EAF (hääletus)
  
13.4.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament (hääletus)
  
13.5.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (hääletus)
  
13.6.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Kohus (hääletus)
  
13.7.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Kontrollikoda (hääletus)
  
13.8.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (hääletus)
  
13.9.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Regioonide Komitee (hääletus)
  
13.10.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus (hääletus)
  
13.11.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman (hääletus)
  
13.12.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor (hääletus)
  
13.13.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll (hääletus)
  
13.14.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (hääletus)
  
13.15.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BEREC) (hääletus)
  
13.16.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (hääletus)
  
13.17.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (hääletus)
  
13.18.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (hääletus)
  
13.19.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (hääletus)
  
13.20.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)
  
13.21.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (hääletus)
  
13.22.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (hääletus)
  
13.23.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (hääletus)
  
13.24.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (hääletus)
  
13.25.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (hääletus)
  
13.26.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (hääletus)
  
13.27.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (hääletus)
  
13.28.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (hääletus)
  
13.29.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (hääletus)
  
13.30.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA) (hääletus)
  
13.31.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (hääletus)
  
13.32.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (hääletus)
  
13.33.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (hääletus)
  
13.34.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (hääletus)
  
13.35.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (hääletus)
  
13.36.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF) (hääletus)
  
13.37.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) (hääletus)
  
13.38.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (hääletus)
  
13.39.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (ESA) (hääletus)
  
13.40.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (hääletus)
  
13.41.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (hääletus)
  
13.42.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) (hääletus)
  
13.43.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (hääletus)
  
13.44.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) (hääletus)
  
13.45.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (hääletus)
  
13.46.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT) (hääletus)
  
13.47.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2 (hääletus)
  
13.48.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte – Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel (ECSEL) (hääletus)
  
13.49.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH2) (hääletus)
  
13.50.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI) (hääletus)
  
13.51.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (hääletus)
  
13.52.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR (hääletus)
  
13.53.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Istungi jätkamine
 17.Parandused (kodukorra artikkel 231) (jätkumeetmed)
 18.Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid ***I (arutelu)
 19.Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend ***I (arutelu)
 20.Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) ***I (arutelu)
 21.Olukord Alžeerias (arutelu)
 22.Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)
 23.Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)
 24.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (372 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (412 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (6603 kb) 
 
Protokoll (90 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (87 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (306 kb) 
 
Protokoll (363 kb) Kohalolijate nimekiri (72 kb) Hääletuste tulemused (265 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1951 kb) 
Viimane päevakajastamine: 26. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika