Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)
 3.Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto ***I (keskustelu)
 4.Digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskevat sopimukset ***I - Tavarakauppaa koskevat sopimukset ***I (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Esitys siitä, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi (työjärjestyksen 187 artikla)
 7.Äänestykset
  
7.1.Jørn Dohrmannin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  
7.2.Kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavat edustajakanteet ***I (äänestys)
  
7.3.Pöytäkirja EU:n ja Israelin väliseen Euro–Välimeri-sopimukseen (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (äänestys)
  
7.4.EU:n ja Uzbekistanin kattava sopimus (äänestys)
  
7.5.Vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen ***I (äänestys)
  
7.6.Sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  
7.7.Sähkön sisämarkkinat ***I (äänestys)
  
7.8.Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ***I (äänestys)
  
7.9.Riskeihin varautuminen sähköalalla ***I (äänestys)
  
7.10.Renkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta ***I (äänestys)
  
7.11.Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I (äänestys)
  
7.12.Digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskevat sopimukset ***I (äänestys)
  
7.13.Tavarakauppaa koskevat sopimukset ***I (äänestys)
  
7.14.Kalastus GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella ***I (äänestys)
  
7.15.Ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistaminen ***I (äänestys)
  
7.16.Ohjaamojen enimmäispituutta koskevat erityissäännöt ***I (äänestys)
  
7.17.Vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvot ***I (äänestys)
  
7.18.Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset ***I (äänestys)
  
7.19.Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet (äänestys)
  
7.20.Talousrikokset, veropetokset ja veronkierto (äänestys)
  
7.21.EU:n ja Sveitsin institutionaalinen puitesopimus (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Vastuuvapaus 2017 (keskustelu)
 13.Äänestykset
  
13.1.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (äänestys)
  
13.2.Vastuuvapaus 2017: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa vastuuvapausmenettelyssä 2017 (äänestys)
  
13.3.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR (äänestys)
  
13.4.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (äänestys)
  
13.5.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)
  
13.6.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (äänestys)
  
13.7.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (äänestys)
  
13.8.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)
  
13.9.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (äänestys)
  
13.10.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)
  
13.11.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (äänestys)
  
13.12.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)
  
13.13.Vastuuvapaus 2017: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (äänestys)
  
13.14.Vastuuvapaus 2017: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (äänestys)
  
13.15.Vastuuvapaus 2017: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (äänestys)
  
13.16.Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (äänestys)
  
13.17.Vastuuvapaus 2017: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (äänestys)
  
13.18.Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) (äänestys)
  
13.19.Vastuuvapaus 2017: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) (äänestys)
  
13.20.Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (äänestys)
  
13.21.Vastuuvapaus 2017: Euroopan pankkiviranomainen (EPV) (äänestys)
  
13.22.Vastuuvapaus 2017: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (äänestys)
  
13.23.Vastuuvapaus 2017: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (äänestys)
  
13.24.Vastuuvapaus 2017: Euroopan ympäristökeskus (EEA) (äänestys)
  
13.25.Vastuuvapaus 2017: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (äänestys)
  
13.26.Vastuuvapaus 2017: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (äänestys)
  
13.27.Vastuuvapaus 2017: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (äänestys)
  
13.28.Vastuuvapaus 2017: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (äänestys)
  
13.29.Vastuuvapaus 2017: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (äänestys)
  
13.30.Vastuuvapaus 2017: Euroopan lääkevirasto (EMA) (äänestys)
  
13.31.Vastuuvapaus 2017: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (äänestys)
  
13.32.Vastuuvapaus 2017: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (äänestys)
  
13.33.Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (äänestys)
  
13.34.Vastuuvapaus 2017: Euroopan rautatievirasto (ERA) (äänestys)
  
13.35.Vastuuvapaus 2017: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (äänestys)
  
13.36.Vastuuvapaus 2017: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (äänestys)
  
13.37.Vastuuvapaus 2017: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (äänestys)
  
13.38.Vastuuvapaus 2017: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (äänestys)
  
13.39.Vastuuvapaus 2017: Euratomin hankintakeskus (ESA) (äänestys)
  
13.40.Vastuuvapaus 2017: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (äänestys)
  
13.41.Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (äänestys)
  
13.42.Vastuuvapaus 2017: Euroopan poliisivirasto (Europol) (äänestys)
  
13.43.Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (äänestys)
  
13.44.Vastuuvapaus 2017: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) (äänestys)
  
13.45.Vastuuvapaus 2017: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (äänestys)
  
13.46.Vastuuvapaus 2017: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) (äänestys)
  
13.47.Vastuuvapaus 2017: Clean Sky 2 -yhteisyritys (äänestys)
  
13.48.Vastuuvapaus 2017: ECSEL-yhteisyritys (äänestys)
  
13.49.Vastuuvapaus 2017: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH2) (äänestys)
  
13.50.Vastuuvapaus 2017: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI) (äänestys)
  
13.51.Vastuuvapaus 2017: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys (äänestys)
  
13.52.Vastuuvapaus 2017: SESAR-yhteisyritys (äänestys)
  
13.53.Vastuuvapaus 2017: Shift2Rail-yhteisyritys (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla) (jatkotoimet)
 18.Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille ***I (keskustelu)
 19.Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline ***I (keskustelu)
 20.Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III) ***I (keskustelu)
 21.Algerian tilanne (keskustelu)
 22.Venäjän federaation viiden vuoden ajan harjoittama Krimin laiton miehitys (keskustelu)
 23.Arabikevään jälkeinen aika: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus (keskustelu)
 24.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (392 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (401 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (6603 kb) 
 
Pöytäkirja (90 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (89 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (316 kb) 
 
Pöytäkirja (366 kb) Läsnäololista (71 kb) Äänestysten tulokset (264 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1952 kb) 
Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö