Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)
 3.Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto ***I (keskustelu)
 4.Digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskevat sopimukset ***I - Tavarakauppaa koskevat sopimukset ***I (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Esitys siitä, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi (työjärjestyksen 187 artikla)
 7.Äänestykset
  7.1.Jørn Dohrmannin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  7.2.Kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavat edustajakanteet ***I (äänestys)
  7.3.Pöytäkirja EU:n ja Israelin väliseen Euro–Välimeri-sopimukseen (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (äänestys)
  7.4.EU:n ja Uzbekistanin kattava sopimus (äänestys)
  7.5.Vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen ***I (äänestys)
  7.6.Sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  7.7.Sähkön sisämarkkinat ***I (äänestys)
  7.8.Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ***I (äänestys)
  7.9.Riskeihin varautuminen sähköalalla ***I (äänestys)
  7.10.Renkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta ***I (äänestys)
  7.11.Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I (äänestys)
  7.12.Digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskevat sopimukset ***I (äänestys)
  7.13.Tavarakauppaa koskevat sopimukset ***I (äänestys)
  7.14.Kalastus GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella ***I (äänestys)
  7.15.Ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistaminen ***I (äänestys)
  7.16.Ohjaamojen enimmäispituutta koskevat erityissäännöt ***I (äänestys)
  7.17.Vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvot ***I (äänestys)
  7.18.Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset ***I (äänestys)
  7.19.Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet (äänestys)
  7.20.Talousrikokset, veropetokset ja veronkierto (äänestys)
  7.21.EU:n ja Sveitsin institutionaalinen puitesopimus (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Vastuuvapaus 2017 (keskustelu)
 13.Äänestykset
  13.1.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (äänestys)
  13.2.Vastuuvapaus 2017: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa vastuuvapausmenettelyssä 2017 (äänestys)
  13.3.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR (äänestys)
  13.4.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (äänestys)
  13.5.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)
  13.6.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (äänestys)
  13.7.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (äänestys)
  13.8.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)
  13.9.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (äänestys)
  13.10.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)
  13.11.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (äänestys)
  13.12.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)
  13.13.Vastuuvapaus 2017: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (äänestys)
  13.14.Vastuuvapaus 2017: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (äänestys)
  13.15.Vastuuvapaus 2017: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (äänestys)
  13.16.Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (äänestys)
  13.17.Vastuuvapaus 2017: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (äänestys)
  13.18.Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) (äänestys)
  13.19.Vastuuvapaus 2017: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) (äänestys)
  13.20.Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (äänestys)
  13.21.Vastuuvapaus 2017: Euroopan pankkiviranomainen (EPV) (äänestys)
  13.22.Vastuuvapaus 2017: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (äänestys)
  13.23.Vastuuvapaus 2017: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (äänestys)
  13.24.Vastuuvapaus 2017: Euroopan ympäristökeskus (EEA) (äänestys)
  13.25.Vastuuvapaus 2017: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (äänestys)
  13.26.Vastuuvapaus 2017: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (äänestys)
  13.27.Vastuuvapaus 2017: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (äänestys)
  13.28.Vastuuvapaus 2017: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (äänestys)
  13.29.Vastuuvapaus 2017: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (äänestys)
  13.30.Vastuuvapaus 2017: Euroopan lääkevirasto (EMA) (äänestys)
  13.31.Vastuuvapaus 2017: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (äänestys)
  13.32.Vastuuvapaus 2017: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (äänestys)
  13.33.Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (äänestys)
  13.34.Vastuuvapaus 2017: Euroopan rautatievirasto (ERA) (äänestys)
  13.35.Vastuuvapaus 2017: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (äänestys)
  13.36.Vastuuvapaus 2017: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (äänestys)
  13.37.Vastuuvapaus 2017: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (äänestys)
  13.38.Vastuuvapaus 2017: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (äänestys)
  13.39.Vastuuvapaus 2017: Euratomin hankintakeskus (ESA) (äänestys)
  13.40.Vastuuvapaus 2017: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (äänestys)
  13.41.Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (äänestys)
  13.42.Vastuuvapaus 2017: Euroopan poliisivirasto (Europol) (äänestys)
  13.43.Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (äänestys)
  13.44.Vastuuvapaus 2017: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) (äänestys)
  13.45.Vastuuvapaus 2017: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (äänestys)
  13.46.Vastuuvapaus 2017: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) (äänestys)
  13.47.Vastuuvapaus 2017: Clean Sky 2 -yhteisyritys (äänestys)
  13.48.Vastuuvapaus 2017: ECSEL-yhteisyritys (äänestys)
  13.49.Vastuuvapaus 2017: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH2) (äänestys)
  13.50.Vastuuvapaus 2017: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI) (äänestys)
  13.51.Vastuuvapaus 2017: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys (äänestys)
  13.52.Vastuuvapaus 2017: SESAR-yhteisyritys (äänestys)
  13.53.Vastuuvapaus 2017: Shift2Rail-yhteisyritys (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla) (jatkotoimet)
 18.Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille ***I (keskustelu)
 19.Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline ***I (keskustelu)
 20.Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III) ***I (keskustelu)
 21.Algerian tilanne (keskustelu)
 22.Venäjän federaation viiden vuoden ajan harjoittama Krimin laiton miehitys (keskustelu)
 23.Arabikevään jälkeinen aika: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus (keskustelu)
 24.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (392 kb)
26/06/2019 12:38
  Läsnäololista (63 kb)
13/06/2019 09:56
 
Pöytäkirja (90 kb)
26/06/2019 12:38
  Läsnäololista (11 kb)
13/06/2019 09:56
  Äänestysten tulokset (89 kb)
13/06/2019 12:44
  Nimenhuutoäänestykset (316 kb)
13/06/2019 12:36
 
Pöytäkirja (366 kb)
26/06/2019 12:38
  Läsnäololista (71 kb)
13/06/2019 09:56
  Äänestysten tulokset (264 kb)
13/06/2019 12:44
  Nimenhuutoäänestykset (1952 kb)
13/06/2019 12:36
Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö