Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū ***I (debates)
 3.Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds ***I (debates)
 4.Digitālā satura piegādes un digitālo pakalpojumu sniegšanas līgumi ***I - Preču pārdošanas līgumi ***I (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Priekšlikums atzīt jautājumu par nepieņemamu (Reglamenta 187. pants)
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Pieprasījums atcelt Jørn Dohrmann imunitāti (balsošana)
  
7.2.Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai ***I (balsošana)
  
7.3.Protokols ES un Izraēlas Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) *** (balsošana)
  
7.4.ES un Uzbekistānas visaptverošais nolīgums (balsošana)
  
7.5.Sezonālās laika maiņas pārtraukšana ***I (balsošana)
  
7.6.Kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu ***I (balsošana)
  
7.7.Elektroenerģijas iekšējais tirgus ***I (balsošana)
  
7.8.Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra ***I (balsošana)
  
7.9.Riskgatavība elektroenerģijas sektorā ***I (balsošana)
  
7.10.Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem ***I (balsošana)
  
7.11.Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū ***I (balsošana)
  
7.12.Digitālā satura piegādes un digitālo pakalpojumu sniegšanas līgumi ***I (balsošana)
  
7.13.Preču pārdošanas līgumi ***I (balsošana)
  
7.14.Zveja Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā ***I (balsošana)
  
7.15.Ziņošanas pienākumu pielāgošana vides politikas jomā ***I (balsošana)
  
7.16.Īpašie noteikumi par maksimālajiem garumiem kabīņu gadījumā ***I (balsošana)
  
7.17.Mazoglekļa un labvēlīgas oglekļa ietekmes etaloni ***I (balsošana)
  
7.18.Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg) ***I (balsošana)
  
7.19.Afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības (balsošana)
  
7.20.Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu (balsošana)
  
7.21.ES un Šveices Institucionālās sistēmas nolīgums (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Sēdes atsākšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)
 13.Balsošanas laiks
  
13.1.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras (balsošana)
  
13.2.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (balsošana)
  
13.3.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF (balsošana)
  
13.4.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (balsošana)
  
13.5.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)
  
13.6.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (balsošana)
  
13.7.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (balsošana)
  
13.8.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)
  
13.9.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Reģionu komiteja (balsošana)
  
13.10.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (balsošana)
  
13.11.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (balsošana)
  
13.12.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (balsošana)
  
13.13.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole (balsošana)
  
13.14.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (balsošana)
  
13.15.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs (balsošana)
  
13.16.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (balsošana)
  
13.17.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (balsošana)
  
13.18.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (balsošana)
  
13.19.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (balsošana)
  
13.20.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)
  
13.21.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI) (balsošana)
  
13.22.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (balsošana)
  
13.23.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (balsošana)
  
13.24.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EEA) (balsošana)
  
13.25.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (balsošana)
  
13.26.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (balsošana)
  
13.27.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (balsošana)
  
13.28.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (balsošana)
  
13.29.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (balsošana)
  
13.30.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (balsošana)
  
13.31.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (balsošana)
  
13.32.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (balsošana)
  
13.33.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (balsošana)
  
13.34.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) (balsošana)
  
13.35.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA) (balsošana)
  
13.36.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (balsošana)
  
13.37.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (balsošana)
  
13.38.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (balsošana)
  
13.39.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (balsošana)
  
13.40.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (balsošana)
  
13.41.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust) (balsošana)
  
13.42.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols) (balsošana)
  
13.43.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (balsošana)
  
13.44.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) (balsošana)
  
13.45.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (balsošana)
  
13.46.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) (balsošana)
  
13.47.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Clean Sky 2 (balsošana)
  
13.48.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai" (ECSEL) (balsošana)
  
13.49.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH2) (balsošana)
  
13.50.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (IMI) (balsošana)
  
13.51.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (ITER) (balsošana)
  
13.52.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums (balsošana)
  
13.53.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Shift2Rail (balsošana)
 14.Balsojumu skaidrojumi
 15.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 16.Sēdes atsākšana
 17.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants) (turpmākie pasākumi)
 18.Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem ***I (debates)
 19.Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide ***I (debates)
 20.Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) ***I (debates)
 21.Stāvoklis Alžīrijā (debates)
 22.Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)
 23.Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)
 24.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (397 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb) Balsošanas rezultāti (401 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (6603 kb) 
 
Protokols (91 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsošanas rezultāti (86 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (320 kb) 
 
Protokols (373 kb) Apmeklējumu reģistrs (72 kb) Balsošanas rezultāti (285 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1960 kb) 
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 26. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika