Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (debata)
 3.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności ***I (debata)
 4.Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych ***I - Umowy sprzedaży towarów ***I (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Wniosek o stwierdzenie niedopuszczalności (art. 187 Regulaminu)
 7.Głosowanie
  7.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Jørna Dohrmanna (głosowanie)
  7.2.Powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów ***I (głosowanie)
  7.3.Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między Unią Europejską a Izraelem (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)
  7.4.Kompleksowa umowa między UE a Uzbekistanem (głosowanie)
  7.5.Zniesienie sezonowych zmian czasu ***I (głosowanie)
  7.6.Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej ***I (głosowanie)
  7.7.Rynek wewnętrzny energii elektrycznej ***I (głosowanie)
  7.8.Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ***I (głosowanie)
  7.9.Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej ***I (głosowanie)
  7.10.Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów ***I (głosowanie)
  7.11.Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (głosowanie)
  7.12.Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych ***I (głosowanie)
  7.13.Umowy sprzedaży towarów ***I (głosowanie)
  7.14.Połowy na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) ***I (głosowanie)
  7.15.Dostosowanie obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska ***I (głosowanie)
  7.16.Specjalne przepisy dotyczące maksymalnej długości kabin ***I (głosowanie)
  7.17.Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i wskaźniki referencyjne pozytywnego wpływu na emisyjność ***I (głosowanie)
  7.18.Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) ***I (głosowanie)
  7.19.Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego (głosowanie)
  7.20.Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (głosowanie)
  7.21.Umowa o ramach instytucjonalnych między UE a Szwajcarią (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 9.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Absolutorium za rok 2017 (debata)
 13.Głosowanie
  13.1.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze (głosowanie)
  13.2.Absolutorium za rok 2017: sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2017 (głosowanie)
  13.3.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR (głosowanie)
  13.4.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Parlament Europejski (głosowanie)
  13.5.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska (głosowanie)
  13.6.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)
  13.7.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)
  13.8.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)
  13.9.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komitet Regionów (głosowanie)
  13.10.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (głosowanie)
  13.11.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)
  13.12.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)
  13.13.Absolutorium za rok 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (głosowanie)
  13.14.Absolutorium za rok 2017: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (głosowanie)
  13.15.Absolutorium za rok 2017: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) (głosowanie)
  13.16.Absolutorium za rok 2017: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (głosowanie)
  13.17.Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (głosowanie)
  13.18.Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (głosowanie)
  13.19.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (głosowanie)
  13.20.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)
  13.21.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (głosowanie)
  13.22.Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (głosowanie)
  13.23.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (głosowanie)
  13.24.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (głosowanie)
  13.25.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (głosowanie)
  13.26.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (głosowanie)
  13.27.Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (głosowanie)
  13.28.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (głosowanie)
  13.29.Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (głosowanie)
  13.30.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Leków (EMA) (głosowanie)
  13.31.Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (głosowanie)
  13.32.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (głosowanie)
  13.33.Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (głosowanie)
  13.34.Absolutorium za rok 2017: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (głosowanie)
  13.35.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (głosowanie)
  13.36.Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (głosowanie)
  13.37.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (głosowanie)
  13.38.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (głosowanie)
  13.39.Absolutorium za rok 2017: Agencja Dostaw Euratomu (głosowanie)
  13.40.Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (głosowanie)
  13.41.Absolutorium za rok 2017: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) (głosowanie)
  13.42.Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (głosowanie)
  13.43.Absolutorium za rok 2017: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (głosowanie)
  13.44.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) (głosowanie)
  13.45.Absolutorium za rok 2017: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (głosowanie)
  13.46.Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (głosowanie)
  13.47.Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsiębiorstwo – Lotnictwo i środowisko („Czyste niebo”) (głosowanie)
  13.48.Absolutorium za rok 2017: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) (głosowanie)
  13.49.Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH) (głosowanie)
  13.50.Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2) (głosowanie)
  13.51.Absolutorium za rok 2017: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER) (głosowanie)
  13.52.Absolutorium za rok 2017: Wspólne przedsięwzięcie – Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR) (głosowanie)
  13.53.Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R) (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 15.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Sprostowania (art. 231 Regulaminu) (podjęte działania)
 18.Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych ***I (debata)
 19.Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej ***I (debata)
 20.Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) ***I (debata)
 21.Sytuacja w Algierii (debata)
 22.Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)
 23.Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)
 24.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (393 kb)
26/06/2019 12:43
  Lista obecności (63 kb)
13/06/2019 11:10
 
Protokół (92 kb)
26/06/2019 12:43
  Lista obecności (11 kb)
13/06/2019 11:10
  Wyniki głosowania (84 kb)
13/06/2019 12:44
  Głosowanie imienne (337 kb)
13/06/2019 12:36
 
Protokół (385 kb)
26/06/2019 12:43
  Lista obecności (71 kb)
13/06/2019 11:10
  Wyniki głosowania (283 kb)
13/06/2019 12:44
  Głosowanie imienne (1940 kb)
13/06/2019 12:36
Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności