Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (debata)
 3.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności ***I (debata)
 4.Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych ***I - Umowy sprzedaży towarów ***I (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Wniosek o stwierdzenie niedopuszczalności (art. 187 Regulaminu)
 7.Głosowanie
  
7.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Jørna Dohrmanna (głosowanie)
  
7.2.Powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów ***I (głosowanie)
  
7.3.Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między Unią Europejską a Izraelem (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)
  
7.4.Kompleksowa umowa między UE a Uzbekistanem (głosowanie)
  
7.5.Zniesienie sezonowych zmian czasu ***I (głosowanie)
  
7.6.Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej ***I (głosowanie)
  
7.7.Rynek wewnętrzny energii elektrycznej ***I (głosowanie)
  
7.8.Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ***I (głosowanie)
  
7.9.Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej ***I (głosowanie)
  
7.10.Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów ***I (głosowanie)
  
7.11.Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (głosowanie)
  
7.12.Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych ***I (głosowanie)
  
7.13.Umowy sprzedaży towarów ***I (głosowanie)
  
7.14.Połowy na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) ***I (głosowanie)
  
7.15.Dostosowanie obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska ***I (głosowanie)
  
7.16.Specjalne przepisy dotyczące maksymalnej długości kabin ***I (głosowanie)
  
7.17.Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i wskaźniki referencyjne pozytywnego wpływu na emisyjność ***I (głosowanie)
  
7.18.Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) ***I (głosowanie)
  
7.19.Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego (głosowanie)
  
7.20.Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (głosowanie)
  
7.21.Umowa o ramach instytucjonalnych między UE a Szwajcarią (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 9.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Absolutorium za rok 2017 (debata)
 13.Głosowanie
  
13.1.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze (głosowanie)
  
13.2.Absolutorium za rok 2017: sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2017 (głosowanie)
  
13.3.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR (głosowanie)
  
13.4.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Parlament Europejski (głosowanie)
  
13.5.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska (głosowanie)
  
13.6.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)
  
13.7.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)
  
13.8.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)
  
13.9.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komitet Regionów (głosowanie)
  
13.10.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (głosowanie)
  
13.11.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)
  
13.12.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)
  
13.13.Absolutorium za rok 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (głosowanie)
  
13.14.Absolutorium za rok 2017: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (głosowanie)
  
13.15.Absolutorium za rok 2017: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) (głosowanie)
  
13.16.Absolutorium za rok 2017: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (głosowanie)
  
13.17.Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (głosowanie)
  
13.18.Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (głosowanie)
  
13.19.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (głosowanie)
  
13.20.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)
  
13.21.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (głosowanie)
  
13.22.Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (głosowanie)
  
13.23.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (głosowanie)
  
13.24.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (głosowanie)
  
13.25.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (głosowanie)
  
13.26.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (głosowanie)
  
13.27.Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (głosowanie)
  
13.28.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (głosowanie)
  
13.29.Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (głosowanie)
  
13.30.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Leków (EMA) (głosowanie)
  
13.31.Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (głosowanie)
  
13.32.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (głosowanie)
  
13.33.Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (głosowanie)
  
13.34.Absolutorium za rok 2017: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (głosowanie)
  
13.35.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (głosowanie)
  
13.36.Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (głosowanie)
  
13.37.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (głosowanie)
  
13.38.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (głosowanie)
  
13.39.Absolutorium za rok 2017: Agencja Dostaw Euratomu (głosowanie)
  
13.40.Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (głosowanie)
  
13.41.Absolutorium za rok 2017: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) (głosowanie)
  
13.42.Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (głosowanie)
  
13.43.Absolutorium za rok 2017: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (głosowanie)
  
13.44.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) (głosowanie)
  
13.45.Absolutorium za rok 2017: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (głosowanie)
  
13.46.Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (głosowanie)
  
13.47.Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsiębiorstwo – Lotnictwo i środowisko („Czyste niebo”) (głosowanie)
  
13.48.Absolutorium za rok 2017: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) (głosowanie)
  
13.49.Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH) (głosowanie)
  
13.50.Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2) (głosowanie)
  
13.51.Absolutorium za rok 2017: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER) (głosowanie)
  
13.52.Absolutorium za rok 2017: Wspólne przedsięwzięcie – Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR) (głosowanie)
  
13.53.Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R) (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 15.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Sprostowania (art. 231 Regulaminu) (podjęte działania)
 18.Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych ***I (debata)
 19.Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej ***I (debata)
 20.Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) ***I (debata)
 21.Sytuacja w Algierii (debata)
 22.Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)
 23.Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)
 24.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (393 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (400 kb) Wyniki głosowań imiennych (6603 kb) 
 
Protokół (92 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (84 kb) Wyniki głosowań imiennych (337 kb) 
 
Protokół (385 kb) Lista obecności (71 kb) Wyniki głosowania (283 kb) Wyniki głosowań imiennych (1940 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności