Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I (rozprava)
 3.Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond ***I (rozprava)
 4.Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb ***I - Zmluvy o predajoch tovaru ***I (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Návrh žiadajúci vyhlásenie veci za neprípustnú (článok 187 rokovacieho poriadku)
 7.Hlasovanie
  7.1.Žiadosť o zbavenie Jørna Dohrmanna imunity (hlasovanie)
  7.2.Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov ***I (hlasovanie)
  7.3.Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi EÚ a Izraelom (pristúpenie Chorvátska) *** (hlasovanie)
  7.4.Komplexná dohoda medzi EÚ a Uzbekistanom (hlasovanie)
  7.5.Ukončenie sezónnych zmien času ***I (hlasovanie)
  7.6.Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou ***I (hlasovanie)
  7.7.Vnútorný trh s elektrinou ***I (hlasovanie)
  7.8.Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky ***I (hlasovanie)
  7.9.Pripravenosť na riziká v sektore elektriny ***I (hlasovanie)
  7.10.Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre ***I (hlasovanie)
  7.11.Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I (hlasovanie)
  7.12.Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb ***I (hlasovanie)
  7.13.Zmluvy o predajoch tovaru ***I (hlasovanie)
  7.14.Rybolov v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) ***I (hlasovanie)
  7.15.Zosúladenie povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky ***I (hlasovanie)
  7.16.Osobitné pravidlá týkajúce sa maximálnej dĺžky v prípade kabín ***I (hlasovanie)
  7.17.Nízkouhlíkové referenčné hodnoty a referenčné hodnoty pre kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka ***I (hlasovanie)
  7.18.Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) ***I (hlasovanie)
  7.19.Základné práva osôb afrického pôvodu (hlasovanie)
  7.20.Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (hlasovanie)
  7.21.Dohoda o inštitucionálnom rámci medzi EÚ a Švajčiarskom (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Absolutórium za rok 2017 (rozprava)
 13.Hlasovanie
  13.1.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry (hlasovanie)
  13.2.Absolutórium za rok 2017: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017 (hlasovanie)
  13.3.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasovanie)
  13.4.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (hlasovanie)
  13.5.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (hlasovanie)
  13.6.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (hlasovanie)
  13.7.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov (hlasovanie)
  13.8.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)
  13.9.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (hlasovanie)
  13.10.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)
  13.11.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (hlasovanie)
  13.12.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)
  13.13.Absolutórium za rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)
  13.14.Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (hlasovanie)
  13.15.Absolutórium za rok 2017: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (hlasovanie)
  13.16.Absolutórium za rok 2017: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (hlasovanie)
  13.17.Absolutórium za rok 2017: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (hlasovanie)
  13.18.Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (hlasovanie)
  13.19.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (hlasovanie)
  13.20.Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)
  13.21.Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (hlasovanie)
  13.22.Absolutórium za rok 2017: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (hlasovanie)
  13.23.Absolutórium za rok 2017: Európska chemická agentúra (ECHA) (hlasovanie)
  13.24.Absolutórium za rok 2017: Európska environmentálna agentúra (EEA) (hlasovanie)
  13.25.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (hlasovanie)
  13.26.Absolutórium za rok 2017: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (hlasovanie)
  13.27.Absolutórium za rok 2017: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (hlasovanie)
  13.28.Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (hlasovanie)
  13.29.Absolutórium za rok 2017: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (hlasovanie)
  13.30.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre lieky (EMA) (hlasovanie)
  13.31.Absolutórium za rok 2017: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (hlasovanie)
  13.32.Absolutórium za rok 2017: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (hlasovanie)
  13.33.Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (hlasovanie)
  13.34.Absolutórium za rok 2017: Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (hlasovanie)
  13.35.Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (hlasovanie)
  13.36.Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (hlasovanie)
  13.37.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (hlasovanie)
  13.38.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (hlasovanie)
  13.39.Absolutórium za rok 2017: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA) (hlasovanie)
  13.40.Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (hlasovanie)
  13.41.Absolutórium za rok 2017: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (hlasovanie)
  13.42.Absolutórium za rok 2017: Európsky policajný úrad (Europol) (hlasovanie)
  13.43.Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (hlasovanie)
  13.44.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (hlasovanie)
  13.45.Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (hlasovanie)
  13.46.Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (hlasovanie)
  13.47.Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik Čisté nebo 2 (hlasovanie)
  13.48.Absolutórium za rok 2017: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ECSEL) (hlasovanie)
  13.49.Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH2) (hlasovanie)
  13.50.Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL) (hlasovanie)
  13.51.Absolutórium za rok 2017: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)
  13.52.Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik SESAR (hlasovanie)
  13.53.Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik Shift2Rail (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 18.Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ***I (rozprava)
 19.Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce ***I (rozprava)
 20.Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) ***I (rozprava)
 21.Situácia v Alžírsku (rozprava)
 22.Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)
 23.Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)
 24.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (389 kb)
26/06/2019 12:44
  Prezenčná listina (63 kb)
13/06/2019 11:36
 
Zápisnica (93 kb)
26/06/2019 12:44
  Prezenčná listina (11 kb)
13/06/2019 11:36
  Výsledky hlasovaní (81 kb)
13/06/2019 12:44
  Hlasovania podľa mien (312 kb)
13/06/2019 12:36
 
Zápisnica (376 kb)
26/06/2019 12:44
  Prezenčná listina (72 kb)
13/06/2019 11:36
  Výsledky hlasovaní (278 kb)
13/06/2019 12:44
  Hlasovania podľa mien (1952 kb)
13/06/2019 12:36
Posledná úprava: 26. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia