Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I (rozprava)
 3.Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond ***I (rozprava)
 4.Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb ***I - Zmluvy o predajoch tovaru ***I (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Návrh žiadajúci vyhlásenie veci za neprípustnú (článok 187 rokovacieho poriadku)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Žiadosť o zbavenie Jørna Dohrmanna imunity (hlasovanie)
  
7.2.Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov ***I (hlasovanie)
  
7.3.Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi EÚ a Izraelom (pristúpenie Chorvátska) *** (hlasovanie)
  
7.4.Komplexná dohoda medzi EÚ a Uzbekistanom (hlasovanie)
  
7.5.Ukončenie sezónnych zmien času ***I (hlasovanie)
  
7.6.Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou ***I (hlasovanie)
  
7.7.Vnútorný trh s elektrinou ***I (hlasovanie)
  
7.8.Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky ***I (hlasovanie)
  
7.9.Pripravenosť na riziká v sektore elektriny ***I (hlasovanie)
  
7.10.Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre ***I (hlasovanie)
  
7.11.Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I (hlasovanie)
  
7.12.Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb ***I (hlasovanie)
  
7.13.Zmluvy o predajoch tovaru ***I (hlasovanie)
  
7.14.Rybolov v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) ***I (hlasovanie)
  
7.15.Zosúladenie povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky ***I (hlasovanie)
  
7.16.Osobitné pravidlá týkajúce sa maximálnej dĺžky v prípade kabín ***I (hlasovanie)
  
7.17.Nízkouhlíkové referenčné hodnoty a referenčné hodnoty pre kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka ***I (hlasovanie)
  
7.18.Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) ***I (hlasovanie)
  
7.19.Základné práva osôb afrického pôvodu (hlasovanie)
  
7.20.Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (hlasovanie)
  
7.21.Dohoda o inštitucionálnom rámci medzi EÚ a Švajčiarskom (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Absolutórium za rok 2017 (rozprava)
 13.Hlasovanie
  
13.1.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry (hlasovanie)
  
13.2.Absolutórium za rok 2017: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017 (hlasovanie)
  
13.3.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasovanie)
  
13.4.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (hlasovanie)
  
13.5.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (hlasovanie)
  
13.6.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (hlasovanie)
  
13.7.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov (hlasovanie)
  
13.8.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)
  
13.9.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (hlasovanie)
  
13.10.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)
  
13.11.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (hlasovanie)
  
13.12.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)
  
13.13.Absolutórium za rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)
  
13.14.Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (hlasovanie)
  
13.15.Absolutórium za rok 2017: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (hlasovanie)
  
13.16.Absolutórium za rok 2017: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (hlasovanie)
  
13.17.Absolutórium za rok 2017: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (hlasovanie)
  
13.18.Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (hlasovanie)
  
13.19.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (hlasovanie)
  
13.20.Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)
  
13.21.Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (hlasovanie)
  
13.22.Absolutórium za rok 2017: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (hlasovanie)
  
13.23.Absolutórium za rok 2017: Európska chemická agentúra (ECHA) (hlasovanie)
  
13.24.Absolutórium za rok 2017: Európska environmentálna agentúra (EEA) (hlasovanie)
  
13.25.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (hlasovanie)
  
13.26.Absolutórium za rok 2017: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (hlasovanie)
  
13.27.Absolutórium za rok 2017: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (hlasovanie)
  
13.28.Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (hlasovanie)
  
13.29.Absolutórium za rok 2017: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (hlasovanie)
  
13.30.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre lieky (EMA) (hlasovanie)
  
13.31.Absolutórium za rok 2017: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (hlasovanie)
  
13.32.Absolutórium za rok 2017: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (hlasovanie)
  
13.33.Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (hlasovanie)
  
13.34.Absolutórium za rok 2017: Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (hlasovanie)
  
13.35.Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (hlasovanie)
  
13.36.Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (hlasovanie)
  
13.37.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (hlasovanie)
  
13.38.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (hlasovanie)
  
13.39.Absolutórium za rok 2017: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA) (hlasovanie)
  
13.40.Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (hlasovanie)
  
13.41.Absolutórium za rok 2017: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (hlasovanie)
  
13.42.Absolutórium za rok 2017: Európsky policajný úrad (Europol) (hlasovanie)
  
13.43.Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (hlasovanie)
  
13.44.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (hlasovanie)
  
13.45.Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (hlasovanie)
  
13.46.Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (hlasovanie)
  
13.47.Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik Čisté nebo 2 (hlasovanie)
  
13.48.Absolutórium za rok 2017: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ECSEL) (hlasovanie)
  
13.49.Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH2) (hlasovanie)
  
13.50.Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL) (hlasovanie)
  
13.51.Absolutórium za rok 2017: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)
  
13.52.Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik SESAR (hlasovanie)
  
13.53.Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik Shift2Rail (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 18.Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ***I (rozprava)
 19.Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce ***I (rozprava)
 20.Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) ***I (rozprava)
 21.Situácia v Alžírsku (rozprava)
 22.Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)
 23.Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)
 24.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (389 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (398 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (6603 kb) 
 
Zápisnica (93 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (81 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (312 kb) 
 
Zápisnica (376 kb) Prezenčná listina (72 kb) Výsledky hlasovania (278 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1952 kb) 
Posledná úprava: 26. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia