Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I (debatt)
 3.Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden ***I (debatt)
 4.Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster ***I – Avtal om försäljning av varor ***I (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Förslag om att förklara ett ärende otillåtligt (artikel 187 i arbetsordningen)
 7.Omröstning
  
7.1.Begäran om upphävande av Jørn Dohrmanns immunitet (omröstning)
  
7.2.Grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen ***I (omröstning)
  
7.3.Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Israel (Kroatiens anslutning) *** (omröstning)
  
7.4.Övergripande avtal mellan EU och Uzbekistan (omröstning)
  
7.5.Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar ***I (omröstning)
  
7.6.Gemensamma regler för den inre marknaden för el ***I (omröstning)
  
7.7.Den inre marknaden för el ***I (omröstning)
  
7.8.Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ***I (omröstning)
  
7.9.Riskberedskap inom elsektorn ***I (omröstning)
  
7.10.Märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar ***I (omröstning)
  
7.11.Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I (omröstning)
  
7.12.Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster ***I (omröstning)
  
7.13.Avtal om försäljning av varor ***I (omröstning)
  
7.14.Fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) ***I (omröstning)
  
7.15.Samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område ***I (omröstning)
  
7.16.Särskilda regler om största tillåtna längd med avseende på förarhytten ***I (omröstning)
  
7.17.Referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar ***I (omröstning)
  
7.18.Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ***I (omröstning)
  
7.19.Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst (omröstning)
  
7.20.Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (omröstning)
  
7.21.Avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Ansvarsfrihet 2017 (debatt)
 13.Omröstning
  
13.1.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (omröstning)
  
13.2.Ansvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017 (omröstning)
  
13.3.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF (omröstning)
  
13.4.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (omröstning)
  
13.5.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (omröstning)
  
13.6.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – domstolen (omröstning)
  
13.7.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (omröstning)
  
13.8.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)
  
13.9.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (omröstning)
  
13.10.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (omröstning)
  
13.11.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (omröstning)
  
13.12.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)
  
13.13.Ansvarsfrihet 2017: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll (omröstning)
  
13.14.Ansvarsfrihet 2017: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (omröstning)
  
13.15.Ansvarsfrihet 2017: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (omröstning)
  
13.16.Ansvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (omröstning)
  
13.17.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (omröstning)
  
13.18.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (omröstning)
  
13.19.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (omröstning)
  
13.20.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)
  
13.21.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (omröstning)
  
13.22.Ansvarsfrihet 2017: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (omröstning)
  
13.23.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (omröstning)
  
13.24.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA) (omröstning)
  
13.25.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (omröstning)
  
13.26.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (omröstning)
  
13.27.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (omröstning)
  
13.28.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (omröstning)
  
13.29.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (omröstning)
  
13.30.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (omröstning)
  
13.31.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (omröstning)
  
13.32.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (omröstning)
  
13.33.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (omröstning)
  
13.34.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens järnvägsbyrå (omröstning)
  
13.35.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (omröstning)
  
13.36.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (omröstning)
  
13.37.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) (omröstning)
  
13.38.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (omröstning)
  
13.39.Ansvarsfrihet 2017: Euratoms försörjningsbyrå (ESA) (omröstning)
  
13.40.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (omröstning)
  
13.41.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (omröstning)
  
13.42.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (omröstning)
  
13.43.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (omröstning)
  
13.44.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) (omröstning)
  
13.45.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (omröstning)
  
13.46.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) (omröstning)
  
13.47.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Clean Sky (omröstning)
  
13.48.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Ecsel för elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap (omröstning)
  
13.49.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH2) (omröstning)
  
13.50.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI 2) (omröstning)
  
13.51.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (omröstning)
  
13.52.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Sesar (omröstning)
  
13.53.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Shift2Rail (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 18.Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon ***I (debatt)
 19.Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete ***I (debatt)
 20.Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) ***I (debatt)
 21.Situationen i Algeriet (debatt)
 22.Fem år efter Ryska federationens olagliga ockupation av Krim (debatt)
 23.Tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika (debatt)
 24.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (393 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (398 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (6603 kb) 
 
Protokoll (89 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (81 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (307 kb) 
 
Protokoll (370 kb) Närvarolista (71 kb) Omröstningsresultat (264 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1952 kb) 
Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy