Показалец 
Протокол
PDF 429kWORD 97k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Авторското право в цифровия единен пазар ***I (разискване)
 3.Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд ***I (разискване)
 4.Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги ***I - Договори за продажба на стоки ***I (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Искания за обявяване на недопустимост (член 187 от Правилника за дейността)
 7.Време за гласуване
  7.1.Искане за снемане на имунитета на Йорн Дорман (гласуване)
  7.2.Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите ***I (гласуване)
  7.3.Протокол към Евро-средиземноморското споразумение между ЕС и Израел (присъединяване на Хърватия) *** (гласуване)
  7.4.Всеобхватно споразумение между ЕС и Узбекистан (гласуване)
  7.5.Преустановяване на сезонните промени на часовото време ***I (гласуване)
  7.6.Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия ***I (гласуване)
  7.7.Вътрешният пазар на електроенергия ***I (гласуване)
  7.8.Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия ***I (гласуване)
  7.9.Готовност за посрещане на рискове в електроенергийния сектор ***I (гласуване)
  7.10.Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри ***I (гласуване)
  7.11.Авторското право в цифровия единен пазар ***I (гласуване)
  7.12.Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги ***I (гласуване)
  7.13.Договори за продажба на стоки ***I (гласуване)
  7.14.Риболовът в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) ***I (гласуване)
  7.15.Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда ***I (гласуване)
  7.16.Специални правила относно максималната дължина на кабини ***I (гласуване)
  7.17.Бенчмаркове за ниски въглеродни емисии и бенчмаркове за положително въздействие в областта на въглеродните емисии ***I (гласуване)
  7.18.Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) ***I (гласуване)
  7.19.Основни права на хората от африкански произход (гласуване)
  7.20.Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (гласуване)
  7.21.Споразумение за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария (гласуване)
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. (разискване)
 13.Време за гласуване
  13.1.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции (гласуване)
  13.2.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (гласуване)
  13.3.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – осми, девети, десети и единадесети ЕФР (гласуване)
  13.4.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент (гласуване)
  13.5.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет (гласуване)
  13.6.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на ЕС (гласуване)
  13.7.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата (гласуване)
  13.8.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет (гласуване)
  13.9.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски комитет на регионите (гласуване)
  13.10.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност (гласуване)
  13.11.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман (гласуване)
  13.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)
  13.13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: резултати от дейността, финансово управление и контролна агенциите на ЕС (гласуване)
  13.14.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (гласуване)
  13.15.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС) (гласуване)
  13.16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) (гласуване)
  13.17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (гласуване)
  13.18.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (гласуване)
  13.19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ) (гласуване)
  13.20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (гласуване)
  13.21.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски банков орган (ЕБО) (гласуване)
  13.22.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (гласуване)
  13.23.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по химикали (ЕСНА) (гласуване)
  13.24.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за околна среда (ЕАОС) (гласуване)
  13.25.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) (гласуване)
  13.26.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (гласуване)
  13.27.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (гласуване)
  13.28.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA) (гласуване)
  13.29.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (гласуване)
  13.30.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) (гласуване)
  13.31.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (гласуване)
  13.32.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (гласуване)
  13.33.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (гласуване)
  13.34.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) (гласуване)
  13.35.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA) (гласуване)
  13.36.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (гласуване)
  13.37.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) (гласуване)
  13.38.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (гласуване)
  13.39.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (гласуване)
  13.40.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (гласуване)
  13.41.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (гласуване)
  13.42.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (гласуване)
  13.43.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (гласуване)
  13.44.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) (гласуване)
  13.45.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) (гласуване)
  13.46.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) (гласуване)
  13.47.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“ (гласуване)
  13.48.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа (Съвместно предприятие ECSEL) (гласуване)
  13.49.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ) (гласуване)
  13.50.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ („ИИЛ 2“) (гласуване)
  13.51.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Международна организация по термоядрена енергия (ITER) (гласуване)
  13.52.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие SESAR (гласуване)
  13.53.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (гласуване)
 14.Обяснения на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Поправки (член 231 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 18.Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства ***I (разискване)
 19.Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество ***I (разискване)
 20.Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) ***I (разискване)
 21.Положението в Алжир (разискване)
 22.Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)
 23.След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)
 24.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Авторското право в цифровия единен пазар ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Axel Voss (A8-0245/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 11 септември 2018 г. (точка 12 от протокола от 11.9.2018 г).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 12 септември 2018 г. (точка 6.4 от протокола от 12.9.2018 г).

Axel Voss представи доклада.

Изказа се Nicola Danti (докладчик по становището на комисията IMCO).

Изказа се Мария Габриел (член на Комисията).

Изказаха се Zdzisław Krasnodębski (докладчик по становището на комисията ITRE), Marc Joulaud (докладчик по становището на комисията CULT), Michał Boni (докладчик по становището на комисията LIBE), Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, Sajjad Karim, от името на групата ECR, Jens Rohde относно провеждането на разискването (Председателят направи уточнения), Jean-Marie Cavada, от името на групата ALDE, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Daniel Caspary и Jens Rohde, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Bogdan Andrzej Zdrojewski и Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Paul Rübig и Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà и Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García и Julie Ward.

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказа се Axel Voss.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 26.3.2019 г.


3. Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Jan Olbrycht (докладчик по становището на комисията BUDG), Derek Vaughan (докладчик по становището на комисията CONT), Kateřina Konečná (докладчик по становището на комисията ENVI), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (докладчик по становището на комисията TRAN), Bogdan Andrzej Zdrojewski (докладчик по становището на комисията CULT), Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Raffaele Fitto, от името на групата ECR, Искра Михайлова, от името на групата ALDE, Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lambert van Nistelrooij, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal и Iratxe García Pérez (докладчик по становището на комисията LIBE).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се Věra Jourová и Andrea Cozzolino.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18.4 от протокола от 27.3.2019 г.


4. Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги ***I - Договори за продажба на стоки ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите - Комисия по правни въпроси. Докладчици: Evelyne Gebhardt и Axel Voss (A8-0375/2017)

Доклад относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние, за изменение на Регламент (ЕО) №2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Evelyne Gebhardt, Axel Voss и Pascal Arimont представиха докладите.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Heidi Hautala (докладчик по становището на комисията JURI), Ева Майдел, от името на групата PPE, Virginie Rozière, от името на групата S&D, Daniel Dalton, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose и Dariusz Rosati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová и Maria Grapini.

Изказаха се Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss и Pascal Arimont.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.12 от протокола от 26.3.2019 г и точка 7.13 от протокола от 26.3.2019 г.

(Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


5. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.32 ч.


6. Искания за обявяване на недопустимост (член 187 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че е получил, в съответствие с член 187, параграф 1 от Правилника за дейността, уведомление от членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, за намерението им да представят искане за обявяване на недопустимост при започването на разискванията относно пакета „Мобилност“, вписан в дневния ред за утре, относно докладите на Merja Kyllönen (A8-0206/2018) и Wim van de Camp (A8-0205/2018).

Гласуването на това искане ще се проведе веднага след като бъде представено.


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


7.1. Искане за снемане на имунитета на Йорн Дорман (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Йорн Дорман [2018/2277(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0221)


7.2. Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0222)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


7.3. Протокол към Евро-средиземноморското споразумение между ЕС и Израел (присъединяване на Хърватия) *** (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0223)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


7.4. Всеобхватно споразумение между ЕС и Узбекистан (гласуване)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно новото всеобхватно споразумение между ЕС и Узбекистан [2018/2236(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A8-0149/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА

Счита се за прието (P8_TA(2019)0224)


7.5. Преустановяване на сезонните промени на часовото време ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0225)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


7.6. Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0226)

ИЗЯВЛЕНИЯ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0226)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


7.7. Вътрешният пазар на електроенергия ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0227)

ИЗЯВЛЕНИЯ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0227)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


7.8. Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0228)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


7.9. Готовност за посрещане на рискове в електроенергийния сектор ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0229)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


7.10. Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Michał Boni (A8-0086/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0230)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


7.11. Авторското право в цифровия единен пазар ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

Изказа се Evelyn Regner (която представлява членове на ЕП, достигащи поне ниския праг) с искане измененията да се гласуват преди временното споразумение в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността.

С поименно гласуване (312 гласа „за“, 317 гласа „против“, 24 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0231)

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0231)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Michel Reimon преди гласуването (Председателят прави уточнения).


7.12. Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите - Комисия по правни въпроси. Докладчици: Evelyne Gebhardt и Axel Voss (A8-0375/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0232)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


7.13. Договори за продажба на стоки ***I (гласуване)

Доклад относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние, за изменение на Регламент (ЕО) №2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0233)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


7.14. Риболовът в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) [COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0234)

ИЗЯВЛЕНИЯ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0234)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


7.15. Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0235)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


7.16. Специални правила относно максималната дължина на кабини ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета по отношение на срока за прилагането на специалните правила относно максималната дължина на кабини с подобрени аеродинамични характеристики, енергийна ефективност и безопасност [COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Karima Delli (A8-0042/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0236)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


7.17. Бенчмаркове за ниски въглеродни емисии и бенчмаркове за положително въздействие в областта на въглеродните емисии ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на бенчмарковете за ниски въглеродни емисии и бенчмарковете за положително въздействие в областта на въглеродните емисии [COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Neena Gill (A8-0483/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0237)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Neena Gill (докладчик) преди гласуването.


7.18. Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране [COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Разискването се проведе на 15 януари 2019 г. (точка 21 от протокола от 15.1.2019 г.).
Въпросът беше върнат в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 16 януари 2019 г. (точка 12.8 от протокола от 16.1.2019).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОТО ЧЕТЕНЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0238)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Pascal Arimont (докладчик) преди гласуването.


7.19. Основни права на хората от африкански произход (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000022/2019) posée par Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Основните права на хората от африкански произход (B8-0016/2019)

Разискването се състоя на 14 март 2019 г. (точка 17 от протокола от 14.3.2019 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Claude Moraes, от името на комисията LIBE, относно основните права на хората от африкански произход в Европа (2018/2899(RSP)) (B8-0212/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0239)


7.20. Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (гласуване)

Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци [2018/2121(INI)] - Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци. Докладчици: Jeppe Kofod и Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0240)


7.21. Споразумение за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария (гласуване)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент към Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно Споразумението за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария [2018/2262(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА

Приема се (P8_TA(2019)0241)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател


8. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Marita Ulvskog - A8-0169/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Hilde Vautmans, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Seán Kelly, Dobromir Sośnierz и Stanislav Polčák

Доклад Jerzy Buzek - A8-0044/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Stanislav Polčák и Danuta Jazłowiecka

Доклад Jerzy Buzek - A8-0042/2018
Adam Szejnfeld

Доклад Axel Voss - A8-0245/2018
Babette Winter, Maria Spyraki, Michael Detjen, Igor Šoltes, Thomas Mann, Момчил Неков, Isabella Adinolfi, Reinhard Bütikofer, Marian Harkin, Younous Omarjee, Seán Kelly, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák и Andrejs Mamikins

Основни права на хората от африкански произход - B8-0212/2019
Cécile Kashetu Kyenge

Доклад Jeppe Kofod и Luděk Niedermayer - A8-0170/2019
Monica Macovei, Alex Mayer, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dariusz Rosati, Danuta Jazłowiecka и Paloma López Bermejo.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на Парламента - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 14.22 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател


10. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.01 ч.


11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


12. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. (разискване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III ‒ Комисия и изпълнителни агенции [2018/2166(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година
Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – осми, девети, десети и единадесети ЕФР
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marco Valli (A8-0107/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел I ‒ Европейски парламент [2018/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на ЕС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IV ‒ Съд [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел V ‒ Сметна палата [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски комитет на регионите
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните [2018/2175(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: резултати от дейността, финансово управление и контролна агенциите на ЕС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2017 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година [2018/2178(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2017 година [2018/2194(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година [2018/2189(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски банков орган (ЕБО)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган (ЕБО) за финансовата 2017 година [2018/2202(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по химикали (ЕСНА)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали (ECHA) за финансовата 2017 година [2018/2198(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) за финансовата 2017 година [2018/2182(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) за финансовата 2017 година [2018/2197(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) за финансовата 2017 година [2018/2201(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата (EMA) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (ERA) (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение (ETF) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (понастоящем Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие) (eu-LISA) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом (ESA) за финансовата 2017 година [2018/2199(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (преди 1 май 2017 г.: Европейска полицейска служба) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
Доклад освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2017 година [2018/2195(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС (GSA) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа (Съвместно предприятие ECSEL)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ 2) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ („ИИЛ 2“)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ 2) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Международна организация по термоядрена енергия (ITER)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2017 година [2018/2211(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие SESAR
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa и Martina Dlabajová представиха докладите.

Изказаха се George Ciamba (действащ председател на Съвета), Günther Oettinger (член на Комисията) и Klaus-Heiner Lehne (председател на Сметната палата).

Изказаха се Neena Gill (докладчик по становището на комисията AFET), Innocenzo Leontini (докладчик по становището на комисията TRAN), Искра Михайлова (докладчик по становището на комисията REGI), Marijana Petir (докладчик по становището на комисията AGRI), Alain Cadec (докладчик по становището на комисията РECH), José Blanco López (докладчик по становището на комисията РECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (докладчик по становището на комисията CULT), Romeo Franz (докладчик по становището на комисията LIBE), Malin Björk (докладчик по становището на комисията FEMM), Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, Gilles Pargneaux, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Jonathan Bullock, от името на групата EFDD, Angelo Ciocca, от името на групата ENF, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Monica Macovei, Nedzhmi Ali, Indrek Tarand, Luke Ming Flanagan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Raffaele Fitto, Joachim Zeller и Eric Andrieu.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Stanislav Polčák.

Изказаха се Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, George Ciamba, Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa и Martina Dlabajová.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.1 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.2 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.3 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.4 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.5 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.6 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.7 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.8 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.9 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.10 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.11 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.12 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.13 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.14 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.15 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.16 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.17 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.18 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.19 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.20 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.21 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.22 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.23 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.24 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.25 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.26 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.27 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.28 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.29 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.30 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.31 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.32 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.33 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.34 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.35 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.36 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.37 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.38 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.39 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.40 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.41 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.42 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.43 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.44 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.45 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.46 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.47 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.48 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.49 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.50 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.51 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.52 от протокола от 26.3.2019 г и точка 13.53 от протокола от 26.3.2019 г.

Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на времето за гласуване.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

13. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


13.1. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III ‒ Комисия и изпълнителни агенции [2018/2166(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0242)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0242)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.2. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (гласуване)

Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0243)

Изказвания

Pervenche Berès преди гласуването (председателят направи уточнения).


13.3. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – осми, девети, десети и единадесети ЕФР (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marco Valli (A8-0107/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0244)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0244)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).

Изказвания

Dominique Martin относно провеждането на гласуването, и Marc Tarabella.


13.4. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел I ‒ Европейски парламент [2018/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0245)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0245)


13.5. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0246)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0246)

Освобождаването от отговорност се отсрочва и приключването на сметките се отлага (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква б) от Правилника за дейността)


13.6. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на ЕС (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IV ‒ Съд [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0247)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0247)


13.7. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел V ‒ Сметна палата [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0248)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0248)


13.8. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0249)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0249)


13.9. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски комитет на регионите (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 30)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0250)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0250)


13.10. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 31)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0251)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0251)


13.11. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 32)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0252)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0252)


13.12. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните [2018/2175(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 33)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0253)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0253)


13.13. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: резултати от дейността, финансово управление и контролна агенциите на ЕС (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2017 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 34)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0254)


13.14. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 35)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0255)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0255)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.15. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 36)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0256)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0256)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.16. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 37)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0257)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0257)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.17. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година [2018/2178(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 38)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0258)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0258)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.18. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2017 година [2018/2194(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 39)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0259)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0259)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.19. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година [2018/2189(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 40)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0260)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0260)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.20. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 41)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0261)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0261)

Освобождаването от отговорност се отсрочва и приключването на сметките се отлага (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква б) от Правилника за дейността)


13.21. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски банков орган (ЕБО) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган (ЕБО) за финансовата 2017 година [2018/2202(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 42)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0262)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0262)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.22. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 43)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0263)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0263)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.23. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по химикали (ЕСНА) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали (ECHA) за финансовата 2017 година [2018/2198(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 44)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0264)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0264)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.24. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за околна среда (ЕАОС) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) за финансовата 2017 година [2018/2182(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 45)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0265)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0265)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.25. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) за финансовата 2017 година [2018/2197(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 46)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0266)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0266)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.26. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 47)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0267)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0267)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.27. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) за финансовата 2017 година [2018/2201(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 48)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0268)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0268)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.28. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 49)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0269)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0269)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.29. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 50)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0270)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0270)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.30. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата (EMA) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 51)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0271)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0271)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.31. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 52)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0272)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0272)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.32. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 53)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0273)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0273)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.33. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 54)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0274)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0274)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.34. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (ERA) (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 55)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0275)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0275)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.35. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 56)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0276)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0276)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.36. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение (ETF) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 57)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0277)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0277)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.37. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (понастоящем Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие) (eu-LISA) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 58)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0278)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0278)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.38. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 59)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0279)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0279)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.39. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом (ESA) за финансовата 2017 година [2018/2199(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 60)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0280)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0280)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.40. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 61)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0281)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0281)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.41. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 62)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0282)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0282)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.42. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (преди 1 май 2017 г.: Европейска полицейска служба) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 63)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0283)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0283)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.43. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 64)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0284)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0284)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.44. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) (гласуване)

Доклад освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2017 година [2018/2195(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 65)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0285)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0285)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.45. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС (GSA) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 66)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0286)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0286)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.46. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 67)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0287)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0287)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.47. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“ (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 68)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0288)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0288)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.48. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа (Съвместно предприятие ECSEL) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 69)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0289)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0289)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.49. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ 2) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 70)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0290)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0290)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.50. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ („ИИЛ 2“) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ 2) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 71)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0291)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0291)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.51. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Международна организация по термоядрена енергия (ITER) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2017 година [2018/2211(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 72)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0292)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0292)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.52. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие SESAR (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 73)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0293)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0293)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13.53. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 74)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0294)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0294)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


14. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Устните обяснения на вот ще се проведат в сряда, 27 март 2019 г.


15. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на Парламента - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието е прекъснато за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател


16. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 18.08 ч.


17. Поправки (член 231 от Правилника за дейността) (предприети действия)

Поправките (P8_TA(2017)0107(COR01) и P8_TA(2017)0108(COR01)) бяха обявени на пленарното заседание вчера (точка 7 от протокола от 25.3.2019 г).

Тъй като не са били предмет на искане за поставяне на гласуване от страна на политическа група или от членове на ЕП, чийто брой достига поне ниския праг, в съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети.


18. Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства и за изменение на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 2 октомври 2018 г. (точка 15 от протокола от 2.10.2018 г).

Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 3 октомври 2018 г. (точка 9.5 от протокола от 3.10.2018 г).

Miriam Dalli представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказа се Karima Delli (докладчик по становището на комисията TRAN).

Изказаха се Jens Gieseke, от името на групата PPE, Tiemo Wölken, от името на групата S&D, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Liese, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Danilo Oscar Lancini, от името на групата ENF, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López и Angelika Niebler.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се Miguel Arias Cañete и Miriam Dalli.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18.5 от протокола от 27.3.2019 г.


19. Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество [2018/0243(COD)] - Комисия по външни работи - Комисия по развитие. Докладчици: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel и Charles Goerens (A8-0173/2019)

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel и Charles Goerens представиха доклада.

Изказа се Eider Gardiazabal Rubial (докладчик по становището на комисията BUDG).

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Изказаха се Marietje Schaake (докладчик по становището на комисията INTA), María Teresa Giménez Barbat (докладчик по становището на комисията CULT), Barbara Spinelli (докладчик по становището на комисията LIBE), Eleonora Forenza (докладчик по становището на комисията FEMM), David McAllister, от името на групата PPE, Norbert Neuser, от името на групата S&D, Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE, Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei и Alojz Peterle.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé и Stanislav Polčák.

Изказаха се Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel и Charles Goerens.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.4 от протокола от 27.3.2019 г.


20. Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчици: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra и Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra и Knut Fleckenstein представиха доклада.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се Ivana Maletić (докладчик по становището на комисията BUDG), Joachim Zeller (докладчик по становището на комисията REGI), Bodil Valero (докладчик по становище на комисията LIBE), Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, James Carver, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė и Željana Zovko.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Stanislav Polčák.

Изказаха се Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra и Knut Fleckenstein.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.5 от протокола от 27.3.2019 г.


21. Положението в Алжир (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Алжир (2019/2627(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Jacques Colombier, от името на групата ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Javi López, Francisco José Millán Mon и Eugen Freund.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Ana Gomes и José Inácio Faria.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.


22. Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (2019/2671(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Elmar Brok, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Stanislav Polčák и Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Francisco Assis, Mark Demesmaeker, Neena Gill, Anna Elżbieta Fotyga и Julie Ward.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina и Stanislav Polčák.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.


23. След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Доклад относно периода след Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка [2018/2160(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Brando Benifei (A8-0077/2019)

Brando Benifei представи доклада.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Elmar Brok, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Marek Jurek, Jacques Colombier, Francisco José Millán Mon и László Tőkés.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Julie Ward.

Изказаха се Johannes Hahn и Brando Benifei.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18.19 от протокола от 27.3.2019 г.


24. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщенията на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на месечните сесии през септември 2018 г. и втората сесия през октомври 2018 г., се намират на сайта на Парламента.


25. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 637.634/OJME).


26. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.30 ч.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Винтер, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност