Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 423kWORD 100k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I (συζήτηση)
 3.Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής ***I (συζήτηση)
 4.Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ***I - Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων ***I (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Αίτημα για απόρριψη συζήτησης λόγω απαραδέκτου (άρθρο 187 του Κανονισμού)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann (ψηφοφορία)
  
7.2.Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών ***I (ψηφοφορία)
  
7.3.Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας) *** (ψηφοφορία)
  
7.4.Συνολική συμφωνία ΕΕ-Ουζμπεκιστάν (ψηφοφορία)
  
7.5.Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας ***I (ψηφοφορία)
  
7.6.Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  
7.7.Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  
7.8.Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  
7.9.Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  
7.10.Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους ***I (ψηφοφορία)
  
7.11.Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I (ψηφοφορία)
  
7.12.Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ***I (ψηφοφορία)
  
7.13.Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων ***I (ψηφοφορία)
  
7.14.Αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) ***I (ψηφοφορία)
  
7.15.Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής ***I (ψηφοφορία)
  
7.16.Ειδικοί κανόνες για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης, ***I (ψηφοφορία)
  
7.17.Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων και δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα ***I (ψηφοφορία)
  
7.18.Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ***I (ψηφοφορία)
  
7.19.Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (ψηφοφορία)
  
7.20.Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (ψηφοφορία)
  
7.21.Θεσμική συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Ελβετίας (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Απαλλαγή 2017 (συζήτηση)
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  
13.1.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (ψηφοφορία)
  
13.2.Απαλλαγή 2017 : Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017 (ψηφοφορία)
  
13.3.Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο,10ο και 11ο ΕΤΑ (ψηφοφορία)
  
13.4.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  
13.5.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  
13.6.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο (ψηφοφορία)
  
13.7.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ψηφοφορία)
  
13.8.Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)
  
13.9.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)
  
13.10.Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ψηφοφορία)
  
13.11.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (ψηφοφορία)
  
13.12.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων (ψηφοφορία)
  
13.13.Απαλλαγή 2017 : επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
13.14.Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (ψηφοφορία)
  
13.15.Απαλλαγή 2017: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (ψηφοφορία)
  
13.16.Απαλλαγή 2017 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (CdT) (ψηφοφορία)
  
13.17.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) (ψηφοφορία)
  
13.18.Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) (ψηφοφορία)
  
13.19.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (ψηφοφορία)
  
13.20.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (ψηφοφορία)
  
13.21.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) (ψηφοφορία)
  
13.22.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (ψηφοφορία)
  
13.23.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (ψηφοφορία)
  
13.24.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) (ψηφοφορία)
  
13.25.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (ψηφοφορία)
  
13.26.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (ψηφοφορία)
  
13.27.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (ψηφοφορία)
  
13.28.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (ψηφοφορία)
  
13.29.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (ψηφοφορία)
  
13.30.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (ψηφοφορία)
  
13.31.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) (ψηφοφορία)
  
13.32.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (ψηφοφορία)
  
13.33.Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (ψηφοφορία)
  
13.34.Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) (ψηφοφορία)
  
13.35.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) (ψηφοφορία)
  
13.36.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (ψηφοφορία)
  
13.37.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (ψηφοφορία)
  
13.38.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (ψηφοφορία)
  
13.39.Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (ψηφοφορία)
  
13.40.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) (ψηφοφορία)
  
13.41.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) (ψηφοφορία)
  
13.42.Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (ψηφοφορία)
  
13.43.Απαλλαγή 2017 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (ψηφοφορία)
  
13.44.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) (ψηφοφορία)
  
13.45.Απαλλαγή 2017: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) (ψηφοφορία)
  
13.46.Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΒΒΙ) (ψηφοφορία)
  
13.47.Απαλλαγή 2017 : Clean Sky 2 - Κοινή επιχείρηση (ψηφοφορία)
  
13.48.Απαλλαγή 2017: Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (κοινή επιχείρηση ECSEL) (ψηφοφορία)
  
13.49.Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (FCH) (ψηφοφορία)
  
13.50.Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2» (IMI) (ψηφοφορία)
  
13.51.Απαλλαγή 2017: ITER και ανάπτυξη της κοινής επιχείρησης πυρηνικής σύντηξης (ψηφοφορία)
  
13.52.Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση – Ασφάλεια της αεροναυτιλίας (SESAR) (ψηφοφορία)
  
13.53.Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Επανάληψη της συνεδρίασης
 17.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού) (συνέχεια που δόθηκε)
 18.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ***I (συζήτηση)
 19.Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας ***I (συζήτηση)
 20.Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) ***I (συζήτηση)
 21.Κατάσταση στην Αλγερία (συζήτηση)
 22.Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)
 23.Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)
 24.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Axel Voss (A8-0245/2018)

Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2018).
Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 (σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2018).

Ο Axel Voss παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Nicola Danti (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO).

Παρεμβαίνει η Mariya Gabriel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Zdzisław Krasnodębski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Marc Joulaud (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Michał Boni (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jens Rohde, επί της διαδικασίας (Η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις), Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Daniel Caspary και Jens Rohde, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Bogdan Andrzej Zdrojewski και Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Γιώργος Γραμματικάκης, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Paul Rübig και Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García και Julie Ward.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Axel Voss.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019.


3. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Ο Andrea Cozzolino παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jan Olbrycht (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Derek Vaughan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Kateřina Konečná (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Bogdan Andrzej Zdrojewski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Lambert van Nistelrooij, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal και Iratxe García Pérez (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE).

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Andrea Cozzolino.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.3.2019.


4. Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ***I - Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Συνεισηγητές: Evelyne Gebhardt και Axel Voss (A8-0375/2017)

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Οι Evelyne Gebhardt, Axel Voss και Pascal Arimont παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Heidi Hautala (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Eva Maydell, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Virginie Rozière, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Daniel Dalton, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose και Dariusz Rosati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss και Pascal Arimont.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019 και σημείο 7.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος


5. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.32.


6. Αίτημα για απόρριψη συζήτησης λόγω απαραδέκτου (άρθρο 187 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε, σύμφωνα με το άρθρο 187 παράγραφος 1 του Κανονισμού, από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο κοινοποίηση της πρόθεσής τους να υποβάλουν αίτημα απόρριψης λόγω απαραδέκτου κατά την έναρξη της κοινής συζήτησης με θέμα τη "Δέσμη Κινητικότητας", η οποία έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη για αύριο το πρωί, σε σχέση με τις εκθέσεις των Merja Kyllönen (A8-0206/2018) και Wim van de Camp (A8-0205/2018).

Η ψηφοφορία επ' αυτού του αιτήματος θα διεξαχθεί αμέσως μετά την υποβολή του.


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


7.1. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann [2018/2277(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0221)


7.2. Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και με την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0222)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


7.3. Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας) *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0223)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


7.4. Συνολική συμφωνία ΕΕ-Ουζμπεκιστάν (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τη νέα συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν [2018/2236(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David McAllister (A8-0149/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Θεωρείται εγκριθέν (P8_TA(2019)0224)


7.5. Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0225)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


7.6. Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0226)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0226)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


7.7. Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0227)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0227)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


7.8. Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (αναδιατύπωση) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0228)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


7.9. Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0229)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


7.10. Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Michał Boni (A8-0086/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0230)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


7.11. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

Παρεμβαίνει η Evelyn Regner (εκπροσωπώντας βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο) για να ζητήσει να τεθούν οι τροπολογίες σε ψηφοφορία πριν από την προσωρινή συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού.

Με ΟΚ (312 υπέρ, 317 κατά, 24 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0231)

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0231)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Παρεμβάσεις

Michel Reimon πριν από την ψηφοφορία (Ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).


7.12. Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Συνεισηγητές: Evelyne Gebhardt και Axel Voss (A8-0375/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0232)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


7.13. Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0233)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


7.14. Αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) [COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0234)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0234)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


7.15. Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής και την τροποποίηση των οδηγιών 86/278/ΕΟΚ, 2002/49/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2007/2/ΕΚ, 2009/147/ΕΚ και 2010/63/ΕΕ, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 166/2006 και (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 338/97 και (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0235)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


7.16. Ειδικοί κανόνες για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης, ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προθεσμία έναρξης εφαρμογής των ειδικών κανόνων για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης, το οποίο προσφέρει βελτιωμένες αεροδυναμικές επιδόσεις, ενεργειακή απόδοση και επιδόσεις ασφάλειας [COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Karima Delli (A8-0042/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0236)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


7.17. Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων και δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 για τους δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και τους δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα [COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Neena Gill (A8-0483/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0237)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Παρεμβάσεις

Neena Gill (εισηγήτρια) πριν από την ψηφοφορία.


7.18. Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης [COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Η συζήτηση διεξήχθη στις15 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2019).
Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, στις 16 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 12.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0238)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Παρεμβάσεις

Pascal Arimont (εισηγητής) πριν από την ψηφοφορία.


7.19. Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000022/2019) που έθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (B8-0016/2019)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 14 Μαρτίου 2019 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής στην Ευρώπη (2018/2899(RSP)) (B8-0212/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0239)


7.20. Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή [2018/2121(INI)] - Ειδική επιτροπή σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Συνεισηγητές: Jeppe Kofod και Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0240)


7.21. Θεσμική συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Ελβετίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη σύναψη θεσμικής συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας [2018/2262(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0241)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Marita Ulvskog - A8-0169/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Hilde Vautmans, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Seán Kelly, Dobromir Sośnierz και Stanislav Polčák

Έκθεση Jerzy Buzek - A8-0044/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Stanislav Polčák και Danuta Jazłowiecka

Έκθεση Jerzy Buzek - A8-0042/2018
Adam Szejnfeld

Έκθεση Axel Voss - A8-0245/2018
Babette Winter, Μαρία Σπυράκη, Michael Detjen, Igor Šoltes, Thomas Mann, Momchil Nekov, Isabella Adinolfi, Reinhard Bütikofer, Marian Harkin, Younous Omarjee, Seán Kelly, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák και Andrejs Mamikins

Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής - B8-0212/2019
Cécile Kashetu Kyenge

Έκθεση Jeppe Kofod και Luděk Niedermayer - A8-0170/2019
Monica Macovei, Alex Mayer, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dariusz Rosati, Danuta Jazłowiecka και Paloma López Bermejo.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου (Europarl), "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.22.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος


10. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.01.


11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Απαλλαγή 2017 (συζήτηση)

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [2018/2166(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Απαλλαγή 2017 : Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017
Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο,10ο και 11ο ΕΤΑ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marco Valli (A8-0107/2019)

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [2018/2167(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IV - Δικαστήριο [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. ΕισηγητήςΕισηγήτρια: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [2018/2175(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Απαλλαγή 2017 : επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Απαλλαγή 2017: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Απαλλαγή 2017 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (CdT)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2178(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2194(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2189(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2202(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2198(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΕΑ)για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2182(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2197(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2201(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης) (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2199(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (πριν την 1η Μαΐου 2017: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Απαλλαγή 2017 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2195(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Απαλλαγή 2017: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ετρωπαϊκού GNSS (GSA) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΒΒΙ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Απαλλαγή 2017 : Clean Sky 2 - Κοινή επιχείρηση
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Απαλλαγή 2017: Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (κοινή επιχείρηση ECSEL)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (FCH)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2» (IMI)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Απαλλαγή 2017: ITER και ανάπτυξη της κοινής επιχείρησης πυρηνικής σύντηξης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2211(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση – Ασφάλεια της αεροναυτιλίας (SESAR)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail, για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Οι Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa και Martina Dlabajová παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι George Ciamba (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) και Klaus-Heiner Lehne (Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Παρεμβαίνουν οι Neena Gill (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Innocenzo Leontini (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Iskra Mihaylova (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Marijana Petir (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Alain Cadec (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), José Blanco López (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Romeo Franz (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Malin Björk (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gilles Pargneaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jonathan Bullock, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Angelo Ciocca, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Monica Macovei, Nedzhmi Ali, Indrek Tarand, Luke Ming Flanagan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Raffaele Fitto, Joachim Zeller και Eric Andrieu.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, George Ciamba, Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa και Martina Dlabajová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.25 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.26 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.28 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.29 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.30 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.31 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.32 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.33 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.34 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.35 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.36 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.37 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.38 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.39 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.40 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.41 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.42 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.43 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.44 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.45 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.46 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.47 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.48 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.49 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.50 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.51 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 13.52 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019 και σημείο 13.53 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

13. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


13.1. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [2018/2166(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0242)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0242)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.2. Απαλλαγή 2017 : Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0243)

Παρεμβάσεις

Pervenche Berès πριν από την ψηφοφορία (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).


13.3. Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο,10ο και 11ο ΕΤΑ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marco Valli (A8-0107/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0244)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0244)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

Παρεμβάσεις

Dominique Martin, επί της διεξαγωγής της ψηφοφορίας, και Marc Tarabella.


13.4. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [2018/2167(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 25)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0245)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0245)


13.5. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 26)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0246)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0246)

Η απαλλαγή και το κλείσιμο των λογαριασμών αναβάλλονται (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού)


13.6. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IV - Δικαστήριο [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 27)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0247)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0247)


13.7. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. ΕισηγητήςΕισηγήτρια: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 28)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0248)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0248)


13.8. Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 29)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0249)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0249)


13.9. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 30)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0250)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0250)


13.10. Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 31)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0251)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0251)


13.11. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 32)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0252)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0252)


13.12. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [2018/2175(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 33)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0253)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0253)


13.13. Απαλλαγή 2017 : επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 34)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0254)


13.14. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 35)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0255)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0255)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.15. Απαλλαγή 2017: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 36)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0256)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0256)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.16. Απαλλαγή 2017 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (CdT) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 37)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0257)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0257)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.17. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2178(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 38)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0258)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0258)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.18. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2194(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 39)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0259)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0259)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.19. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2189(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 40)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0260)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0260)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.20. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 41)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0261)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0261)

Η απαλλαγή και το κλείσιμο των λογαριασμών αναβάλλονται (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού)


13.21. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2202(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 42)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0262)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0262)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.22. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 43)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0263)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0263)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.23. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2198(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 44)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0264)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0264)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.24. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΕΑ)για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2182(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 45)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0265)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0265)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.25. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2197(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 46)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0266)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0266)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.26. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 47)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0267)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0267)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.27. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2201(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 48)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0268)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0268)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.28. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 49)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0269)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0269)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.29. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 50)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0270)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0270)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.30. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 51)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0271)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0271)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.31. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 52)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0272)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0272)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.32. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 53)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0273)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0273)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.33. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 54)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0274)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0274)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.34. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 55)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0275)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0275)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.35. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 56)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0276)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0276)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.36. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 57)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0277)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0277)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.37. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης) (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 58)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0278)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0278)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.38. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 59)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0279)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0279)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.39. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2199(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 60)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0280)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0280)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.40. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 61)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0281)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0281)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.41. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 62)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0282)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0282)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.42. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (πριν την 1η Μαΐου 2017: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 63)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0283)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0283)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.43. Απαλλαγή 2017 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 64)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0284)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0284)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.44. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2195(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 65)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0285)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0285)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.45. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ετρωπαϊκού GNSS (GSA) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 66)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0286)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0286)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.46. Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΒΒΙ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 67)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0287)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0287)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.47. Απαλλαγή 2017 : Clean Sky 2 - Κοινή επιχείρηση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 68)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0288)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0288)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.48. Απαλλαγή 2017: Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (κοινή επιχείρηση ECSEL) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 69)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0289)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0289)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.49. Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (FCH) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 70)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0290)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0290)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.50. Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2» (IMI) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 71)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0291)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0291)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.51. Απαλλαγή 2017: ITER και ανάπτυξη της κοινής επιχείρησης πυρηνικής σύντηξης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2017 [2018/2211(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 72)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0292)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0292)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.52. Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση – Ασφάλεια της αεροναυτιλίας (SESAR) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 73)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0293)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0293)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13.53. Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail, για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 74)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0294)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0294)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


14. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου θα αναπτυχθούν την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019.


15. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου (Europarl), "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος


16. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 18.08.


17. Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού) (συνέχεια που δόθηκε)

Τα διορθωτικά (P8_TA(2017)0107(COR01) και P8_TA(2017)0108(COR01)) ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια χθες (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.3.2019).

Δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε από πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο αίτημα για να τεθούν σε ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, τα εν λόγω διορθωτικά λογίζονται εγκριθέντα.


18. Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (αναδιατύπωση) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Η συζήτηση διεξάχθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.10.2018).

Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, στις 3 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.10.2018).

Η Miriam Dalli παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει o Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει η Karima Delli (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN).

Παρεμβαίνουν οι Jens Gieseke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tiemo Wölken, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter Liese, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Danilo Oscar Lancini, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López και Angelika Niebler.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Miriam Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.3.2019.


19. Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας [2018/0243(COD)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Ανάπτυξης. Συνεισηγητές: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel και Charles Goerens (A8-0173/2019)

Οι Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel και Charles Goerens παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Eider Gardiazabal Rubial (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marietje Schaake (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), María Teresa Giménez Barbat (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Barbara Spinelli (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Eleonora Forenza (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mirja Vehkaperä, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei και Alojz Peterle.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel και Charles Goerens.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.3.2019.


20. Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

Οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Knut Fleckenstein παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ivana Maletić (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Joachim Zeller (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Bodil Valero (συντάκτρια γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė και Željana Zovko.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Knut Fleckenstein.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.3.2019.


21. Κατάσταση στην Αλγερία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στην Αλγερία (2019/2627(RSP))

Ο Johannes Hahn (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Javi López, Francisco José Millán Mon και Eugen Freund.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Ana Gomes και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (2019/2671(RSP))

Ο Johannes Hahn (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Stanislav Polčák και Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Francisco Assis, Mark Demesmaeker, Neena Gill, Anna Elżbieta Fotyga και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Η συζήτηση περατώνεται.


23. Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την περίοδο μετά την αραβική άνοιξη: η μελλοντική πορεία στις χώρες ΜΑΒΑ [2018/2160(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Brando Benifei (A8-0077/2019)

Ο Brando Benifei παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Marek Jurek, Jacques Colombier, Francisco José Millán Mon και László Tőkés.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Brando Benifei.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.3.2019.


24. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Σεπτεμβρίου 2018 και Οκτωβρίου II 2018 διατίθενται στο Eurοparl.


25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 637.634/OJME).


26. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.30.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου