Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 363kWORD 90k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul ***I (arutelu)
 3.Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond ***I (arutelu)
 4.Digitaalse sisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingud ***I - Kaupade müügilepingud ***I (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Ettepanek asja käsitlemata jätmiseks (kodukorra artikkel 187)
 7.Hääletused
  
7.1.Jørn Dohrmanni puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
7.2.Tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid ***I (hääletus)
  
7.3.ELi ja Israeli vahelisele Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule lisatud protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (hääletus)
  
7.4.ELi ja Usbekistani vaheline laiaulatuslik leping (hääletus)
  
7.5.Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine ***I (hääletus)
  
7.6.Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad ***I (hääletus)
  
7.7.Elektrienergia siseturg ***I (hääletus)
  
7.8.Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet ***I (hääletus)
  
7.9.Ohuvalmidus elektrisektoris ***I (hääletus)
  
7.10.Rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste näitajate märgistus ***I (hääletus)
  
7.11.Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul ***I (hääletus)
  
7.12.Digitaalse sisu üleandmise ja digitaalteenuste osutamise lepingud ***I (hääletus)
  
7.13.Kaupade müügilepingud ***I (hääletus)
  
7.14.Kalapüük Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas ***I (hääletus)
  
7.15.Teatamiskohustuste ühtlustamine keskonnapoliitika valdkonnas ***I (hääletus)
  
7.16.Kabiinide maksimaalpikkuse erinormid ***I (hääletus)
  
7.17.Vähese CO2-heite ja CO2-heite mõju vähendamise võrdlusalused ***I (hääletus)
  
7.18.Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted ***I (hääletus)
  
7.19.Aafrika päritolu inimeste põhiõigused (hääletus)
  
7.20.Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (hääletus)
  
7.21.Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline institutsioonilist raamistikku käsitlev leping (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 13.Hääletused
  
13.1.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Komisjon ja rakendusametid (hääletus)
  
13.2.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (hääletus)
  
13.3.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. EAF (hääletus)
  
13.4.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament (hääletus)
  
13.5.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (hääletus)
  
13.6.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Kohus (hääletus)
  
13.7.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Kontrollikoda (hääletus)
  
13.8.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (hääletus)
  
13.9.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Regioonide Komitee (hääletus)
  
13.10.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus (hääletus)
  
13.11.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman (hääletus)
  
13.12.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor (hääletus)
  
13.13.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll (hääletus)
  
13.14.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (hääletus)
  
13.15.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BEREC) (hääletus)
  
13.16.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (hääletus)
  
13.17.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (hääletus)
  
13.18.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (hääletus)
  
13.19.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (hääletus)
  
13.20.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)
  
13.21.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (hääletus)
  
13.22.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (hääletus)
  
13.23.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (hääletus)
  
13.24.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (hääletus)
  
13.25.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (hääletus)
  
13.26.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (hääletus)
  
13.27.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (hääletus)
  
13.28.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (hääletus)
  
13.29.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (hääletus)
  
13.30.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA) (hääletus)
  
13.31.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (hääletus)
  
13.32.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (hääletus)
  
13.33.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (hääletus)
  
13.34.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (hääletus)
  
13.35.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (hääletus)
  
13.36.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF) (hääletus)
  
13.37.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) (hääletus)
  
13.38.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (hääletus)
  
13.39.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (ESA) (hääletus)
  
13.40.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (hääletus)
  
13.41.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (hääletus)
  
13.42.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) (hääletus)
  
13.43.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (hääletus)
  
13.44.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) (hääletus)
  
13.45.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (hääletus)
  
13.46.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT) (hääletus)
  
13.47.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2 (hääletus)
  
13.48.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte – Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel (ECSEL) (hääletus)
  
13.49.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH2) (hääletus)
  
13.50.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI) (hääletus)
  
13.51.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (hääletus)
  
13.52.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR (hääletus)
  
13.53.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Istungi jätkamine
 17.Parandused (kodukorra artikkel 231) (jätkumeetmed)
 18.Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid ***I (arutelu)
 19.Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend ***I (arutelu)
 20.Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) ***I (arutelu)
 21.Olukord Alžeerias (arutelu)
 22.Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)
 23.Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)
 24.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Axel Voss (A8-0245/2018)

Esimene arutelu toimus 11. septembril 2018 (11.9.2018 protokollipunkt 12).
Küsimus saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 12. septembril 2018 (12.9.2018 protokollipunkt 6.4).

Axel Voss tutvustas raportit.

Sõna võttis Nicola Danti (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Mariya Gabriel (komisjoni liige).

Sõna võtsid Zdzisław Krasnodębski (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Marc Joulaud (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Michał Boni (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel, Jens Rohde arutelu korralduse kohta (president tegi täpsustuse), Jean-Marie Cavada fraktsiooni ALDE nimel, Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Daniel Caspary ja Jens Rohde, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Paul Rübig ja Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà ja Evelyn Regner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García ja Julie Ward.

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võttis Axel Voss.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.3.2019 protokollipunkt 7.11.


3. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jan Olbrycht (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Derek Vaughan (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Kateřina Konečná (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel, Iskra Mihaylova fraktsiooni ALDE nimel, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel, Martina Michels fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lambert van Nistelrooij, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal ja Iratxe García Pérez (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Andrea Cozzolino.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.3.2019 protokollipunkt 18.4.


4. Digitaalse sisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingud ***I - Kaupade müügilepingud ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon - Õiguskomisjon. Raportöörid: Evelyne Gebhardt ja Axel Voss (A8-0375/2017)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaupade müügilepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/44/EÜ [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Evelyne Gebhardt, Axel Voss ja Pascal Arimont tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Heidi Hautala (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Eva Maydell fraktsiooni PPE nimel, Virginie Rozière fraktsiooni S&D nimel, Daniel Dalton fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose ja Dariusz Rosati.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss ja Pascal Arimont.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.3.2019 protokollipunkt 7.12 ja 26.3.2019 protokollipunkt 7.13.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


5. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.32.


6. Ettepanek asja käsitlemata jätmiseks (kodukorra artikkel 187)

Istungi juhataja andis teada, et vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid on teatanud kodukorra artikli 187 lõike 1 kohaselt kavatsusest esitada kolmapäevase istungi hommikul päevakorras oleva ja Merja Kyllöneni (A8-0206/2018) ja Wim van de Campi (A8-0205/2018) raporteid puudutava „Liikuvuspaketi“ ühise arutelu alguses ettepanek asi käsitlemata jätta.

Ettepanek pannakse hääletusele pärast selle esitamist.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


7.1. Jørn Dohrmanni puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)

Raport Jørn Dohrmanni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2018/2277(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0221)


7.2. Tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0222)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.3. ELi ja Israeli vahelisele Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule lisatud protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta [09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0223)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


7.4. ELi ja Usbekistani vaheline laiaulatuslik leping (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja Usbekistani vahelise uue laiaulatusliku lepingu kohta [2018/2236(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: David McAllister (A8-0149/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

SOOVITUSE PROJEKT

Loeti vastuvõetuks (P8_TA(2019)0224)


7.5. Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0225)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.6. Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0226)

KOMISJONI AVALDUSED

Vastu võetud (P8_TA(2019)0226)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.7. Elektrienergia siseturg ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0227)

KOMISJONI AVALDUSED

Vastu võetud (P8_TA(2019)0227)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.8. Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0228)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.9. Ohuvalmidus elektrisektoris ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ohuvalmidust elektrisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/89/EÜ [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0229)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.10. Rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste näitajate märgistus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rehvide kütusesäästlikkust ja muid olulisi näitajaid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Michał Boni (A8-0086/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0230)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.11. Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

Sõna võttis Evelyn Regner (kes esindas vähemalt miinimumlävendile vastavat arvu parlamendiliikmeid), et nõuda muudatusettepanekute hääletamist enne esialgse kokkuleppe hääletust kodukorra artikli 59 lõike 3 kohaselt.

Euroopa Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (312 poolt, 317 vastu, erapooltuid 24).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0231)

KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0231)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Michel Reimon enne hääletust (istungi juhataja täpsustas).


7.12. Digitaalse sisu üleandmise ja digitaalteenuste osutamise lepingud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon - Õiguskomisjon. Raportöörid: Evelyne Gebhardt ja Axel Voss (A8-0375/2017)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0232)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.13. Kaupade müügilepingud ***I (hääletus)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaupade müügilepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/44/EÜ [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0233)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.14. Kalapüük Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1343/2011, mis käsitleb teatavaid kalapüüki käsitlevaid sätteid Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas [COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0234)

KOMISJONI AVALDUSED

Vastu võetud (P8_TA(2019)0234)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.15. Teatamiskohustuste ühtlustamine keskonnapoliitika valdkonnas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liikmesriikide keskkonnapoliitika alaste teatamiskohustuste ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005 [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0235)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.16. Kabiinide maksimaalpikkuse erinormid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/53/EÜ seoses tähtpäevaga, mil hakatakse rakendama maksimaalpikkuse erieeskirju paremate aerodünaamiliste omadustega, energiatõhusamate ja ohutumate kabiinide puhul [COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Karima Delli (A8-0042/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0236)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.17. Vähese CO2-heite ja CO2-heite mõju vähendamise võrdlusalused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1011 vähese CO2-heite ja CO2-heite mõju vähendamise võrdlusaluste osas [COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Neena Gill (A8-0483/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0237)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Neena Gill (raportöör) enne hääletust.


7.18. Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevate erisätete kohta [COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Arutelu toimus 15. jaanuaril 2019 (15.1.2019 protokolli punkt 21).
Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 16. jaanuaril 2019 tagasi vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (16.1.2019 protokolli punkt 12.8).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

ESIMESE LUGEMISE LÕPETAMINE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0238)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Pascal Arimont (raportöör) enne hääletust.


7.19. Aafrika päritolu inimeste põhiõigused (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000022/2019), mille esitas Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Aafrika päritolu inimeste põhiõigused (B8-0016/2019)

Arutelu toimus 14. märtsil 2019 (14.3.2019 protokollipunkt 17).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel Aafrika päritolu inimeste põhiõiguste kohta Euroopas (2018/2899(RSP)) (B8-0212/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0239)


7.20. Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (hääletus)

Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta [2018/2121(INI)] - Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon. Raportöörid: Jeppe Kofod ja Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0240)


7.21. Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline institutsioonilist raamistikku käsitlev leping (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu kohta [2018/2262(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

SOOVITUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0241)

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Marita Ulvskog - A8-0169/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Hilde Vautmans, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Seán Kelly, Dobromir Sośnierz ja Stanislav Polčák

Raport: Jerzy Buzek - A8-0044/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Stanislav Polčák ja Danuta Jazłowiecka

Raport: Jerzy Buzek - A8-0042/2018
Adam Szejnfeld

Raport: Axel Voss - A8-0245/2018
Babette Winter, Maria Spyraki, Michael Detjen, Igor Šoltes, Thomas Mann, Momchil Nekov, Isabella Adinolfi, Reinhard Bütikofer, Marian Harkin, Younous Omarjee, Seán Kelly, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák ja Andrejs Mamikins

Aafrika päritolu inimeste põhiõigused - B8-0212/2019
Cécile Kashetu Kyenge

Raport: Jeppe Kofod ja Luděk Niedermayer - A8-0170/2019
Monica Macovei, Alex Mayer, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dariusz Rosati, Danuta Jazłowiecka ja Paloma López Bermejo.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Euroopa Parlamendi veebisaidil (Täiskogu – Täiskogu istungid – Hääletused – Hääletustulemused (Nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 14.22.)

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident


10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.01.


11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Komisjon ja rakendusametid
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [2018/2166(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded
Raport komisjoni 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. EAF
Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marco Valli (A8-0107/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [2018/2167(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Kohus
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Kontrollikoda
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Regioonide Komitee
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [2018/2175(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport Euroopa Liidu ametite 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BEREC)
Raport Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) Büroo 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)
Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2178(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2194(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)
Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2189(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
Raport Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2202(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
Raport Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2198(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
Raport Euroopa Keskkonnaameti (EEA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2182(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)
Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2197(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
Raport Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2201(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA)
Raport Euroopa Ravimiameti (EMA) 2017. aastaeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)
Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)
Raport Euroopa Raudteeagentuuri (ERA) (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF)
Raport Euroopa Koolitusfondi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)
Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT‑süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (nüüd Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet) (eu-LISA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (ESA)
Raport Euratomi Tarneagentuuri 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2199(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofound) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
Raport Eurojusti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) (enne 1. maid 2017: Euroopa Politseiamet) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2195(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
Raport Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT)
Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2
Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel (ühisettevõte ECSEL)
Raport ühisettevõtte ECSEL 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH2)
Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI)
Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2211(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR
Raport ühisettevõtte SESAR 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail
Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa ja Martina Dlabajová tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid George Ciamba (nõukogu eesistuja), Günther Oettinger (komisjoni liige) ja Klaus-Heiner Lehne (Euroopa Kontrollikoja president).

Sõna võtsid Neena Gill (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Innocenzo Leontini (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Iskra Mihaylova (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Marijana Petir (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Alain Cadec (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), José Blanco López (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Romeo Franz (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Malin Björk (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Ingeborg Gräßle fraktsiooni PPE nimel, Gilles Pargneaux fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Martina Dlabajová fraktsiooni ALDE nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jonathan Bullock fraktsiooni EFDD nimel, Angelo Ciocca fraktsiooni ENF nimel, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Monica Macovei, Nedzhmi Ali, Indrek Tarand, Luke Ming Flanagan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Raffaele Fitto, Joachim Zeller ja Eric Andrieu.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, George Ciamba, Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa ja Martina Dlabajová.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.3.2019 protokolli punkt 13.1, 26.3.2019 protokolli punkt 13.2, 26.3.2019 protokolli punkt 13.3, 26.3.2019 protokolli punkt 13.4, 26.3.2019 protokolli punkt 13.5, 26.3.2019 protokolli punkt 13.6, 26.3.2019 protokolli punkt 13.7, 26.3.2019 protokolli punkt 13.8, 26.3.2019 protokolli punkt 13.9, 26.3.2019 protokolli punkt 13.10, 26.3.2019 protokolli punkt 13.11, 26.3.2019 protokolli punkt 13.12, 26.3.2019 protokolli punkt 13.13, 26.3.2019 protokolli punkt 13.14, 26.3.2019 protokolli punkt 13.15, 26.3.2019 protokolli punkt 13.16, 26.3.2019 protokolli punkt 13.17, 26.3.2019 protokolli punkt 13.18, 26.3.2019 protokolli punkt 13.19, 26.3.2019 protokolli punkt 13.20, 26.3.2019 protokolli punkt 13.21, 26.3.2019 protokolli punkt 13.22, 26.3.2019 protokolli punkt 13.23, 26.3.2019 protokolli punkt 13.24, 26.3.2019 protokolli punkt 13.25, 26.3.2019 protokolli punkt 13.26, 26.3.2019 protokolli punkt 13.27, 26.3.2019 protokolli punkt 13.28, 26.3.2019 protokolli punkt 13.29, 26.3.2019 protokolli punkt 13.30, 26.3.2019 protokolli punkt 13.31, 26.3.2019 protokolli punkt 13.32, 26.3.2019 protokolli punkt 13.33, 26.3.2019 protokolli punkt 13.34, 26.3.2019 protokolli punkt 13.35, 26.3.2019 protokolli punkt 13.36, 26.3.2019 protokolli punkt 13.37, 26.3.2019 protokolli punkt 13.38, 26.3.2019 protokolli punkt 13.39, 26.3.2019 protokolli punkt 13.40, 26.3.2019 protokolli punkt 13.41, 26.3.2019 protokolli punkt 13.42, 26.3.2019 protokolli punkt 13.43, 26.3.2019 protokolli punkt 13.44, 26.3.2019 protokolli punkt 13.45, 26.3.2019 protokolli punkt 13.46, 26.3.2019 protokolli punkt 13.47, 26.3.2019 protokolli punkt 13.48, 26.3.2019 protokolli punkt 13.49, 26.3.2019 protokolli punkt 13.50, 26.3.2019 protokolli punkt 13.51, 26.3.2019 protokolli punkt 13.52 ja 26.3.2019 protokolli punkt 13.53.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

13. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


13.1. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Komisjon ja rakendusametid (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [2018/2166(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0242)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0242)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.2. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (hääletus)

Raport komisjoni 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0243)

Sõnavõtud

Pervenche Berès enne hääletust (istungi juhataja tegi täpsustuse).


13.3. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. EAF (hääletus)

Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marco Valli (A8-0107/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0244)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0244)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

Sõnavõtud

Dominique Martin hääletuse kulu kohta ja Marc Tarabella.


13.4. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [2018/2167(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 25)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0245)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0245)


13.5. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 26)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0246)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0246)

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine ja raamatupidamiskontode sulgemine lükati edasi (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti b).


13.6. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Kohus (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 27)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0247)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0247)


13.7. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Kontrollikoda (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 28)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0248)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0248)


13.8. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 29)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0249)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0249)


13.9. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Regioonide Komitee (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 30)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0250)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0250)


13.10. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 31)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0251)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0251)


13.11. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 32)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0252)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0252)


13.12. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [2018/2175(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 33)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0253)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0253)


13.13. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll (hääletus)

Raport Euroopa Liidu ametite 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 34)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0254)


13.14. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (hääletus)

Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 35)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0255)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0255)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.15. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BEREC) (hääletus)

Raport Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) Büroo 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 36)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0256)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0256)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.16. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse (CdT) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 37)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0257)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0257)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.17. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (hääletus)

Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2017.aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2178(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 38)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0258)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0258)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.18. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2194(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 39)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0259)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0259)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.19. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (hääletus)

Raport Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2189(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 40)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0260)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0260)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.20. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)

Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 41)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0261)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0261)

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine ja raamatupidamiskontode sulgemine lükati edasi (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti b).


13.21. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (hääletus)

Raport Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2202(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 42)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0262)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0262)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.22. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (hääletus)

Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 43)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0263)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0263)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.23. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (hääletus)

Raport Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2198(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 44)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0264)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0264)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.24. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (hääletus)

Raport Euroopa Keskkonnaameti (EEA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2182(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 45)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0265)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0265)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.25. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (hääletus)

Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2197(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 46)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0266)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0266)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.26. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (hääletus)

Raport Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 47)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0267)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0267)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.27. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (hääletus)

Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2201(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 48)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0268)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0268)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.28. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (hääletus)

Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 49)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0269)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0269)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.29. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (hääletus)

Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 50)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0270)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0270)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.30. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA) (hääletus)

Raport Euroopa Ravimiameti (EMA) 2017. aastaeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 51)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0271)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0271)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.31. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (hääletus)

Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 52)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0272)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0272)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.32. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (hääletus)

Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 53)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0273)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0273)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.33. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 54)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0274)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0274)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.34. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (hääletus)

Raport Euroopa Raudteeagentuuri (ERA) (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 55)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0275)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0275)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.35. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (hääletus)

Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 56)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0276)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0276)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.36. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF) (hääletus)

Raport Euroopa Koolitusfondi (ETF) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 57)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0277)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0277)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.37. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) (hääletus)

Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT‑süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (nüüd Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet) (eu-LISA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 58)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0278)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0278)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.38. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (hääletus)

Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) 2017.aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 59)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0279)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0279)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.39. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (ESA) (hääletus)

Raport Euratomi Tarneagentuuri (ESA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2199(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 60)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0280)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0280)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.40. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (hääletus)

Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofound) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 61)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0281)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0281)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.41. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (hääletus)

Raport Eurojusti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 62)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0282)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0282)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.42. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) (enne 1. maid 2017: Euroopa Politseiamet) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 63)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0283)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0283)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.43. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 64)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0284)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0284)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.44. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) (hääletus)

Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2195(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 65)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0285)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0285)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.45. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (hääletus)

Raport Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 66)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0286)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0286)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.46. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT) (hääletus)

Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 67)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0287)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0287)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.47. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2 (hääletus)

Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 68)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0288)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0288)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.48. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte – Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel (ECSEL) (hääletus)

Raport ühisettevõtte ECSEL 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 69)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0289)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0289)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.49. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH2) (hääletus)

Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 70)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0290)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0290)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.50. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI) (hääletus)

Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 71)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0291)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0291)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.51. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (hääletus)

Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2211(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 72)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0292)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0292)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.52. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR (hääletus)

Raport ühisettevõtte SESAR 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 73)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0293)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0293)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.53. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail (hääletus)

Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 74)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0294)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0294)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


14. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Hääletuse kohta saab suulisi selgitusi esitada kolmapäeval, 27. märtsil 2019.


15. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Täiskogu istungid – Hääletused – Hääletustulemused (Nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident


16. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 18.08.


17. Parandused (kodukorra artikkel 231) (jätkumeetmed)

Parandused P8_TA(2017)0107(COR01) ja P8_TA(2017)0108(COR01) tehti teatavaks eelmise päeva täiskogu istungil (25.3.2019 protokollipunkt 7).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei esitanud kodukorra artikli 231 lõike 4 kohaselt taotlust paranduste hääletusele panemiseks, loeti parandused heakskiidetuks.


18. Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti sõnastatud) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Arutelu toimus 2. oktoobril 2018 (2.10.2018 protokolli punkt 15).

Küsimus saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 3. oktoobril 2018 (3.10.2018 protokollipunkt 9.5).

Miriam Dalli tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võttis Karima Delli (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võtsid Jens Gieseke fraktsiooni PPE nimel, Tiemo Wölken fraktsiooni S&D nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Paul Rübig, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Liese, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Danilo Oscar Lancini fraktsiooni ENF nimel, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López ja Angelika Niebler.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Miriam Dalli.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.3.2019 protokollipunkt 18.5.


19. Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend [2018/0243(COD)] - Väliskomisjon - Arengukomisjon. Raportöörid: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel ja Charles Goerens (A8-0173/2019)

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel ja Charles Goerens tutvustasid raportit.

Sõna võttis Eider Gardiazabal Rubial (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Sõna võtsid Marietje Schaake (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), María Teresa Giménez Barbat (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Barbara Spinelli (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Eleonora Forenza (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), David McAllister fraktsiooni PPE nimel, Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel, Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel, Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei ja Alojz Peterle.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko ja Cécile Kashetu Kyenge.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé ja Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel ja Charles Goerens.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.3.2019 protokollipunkt 10.4.


20. Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Väliskomisjon. Raportöörid: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Knut Fleckenstein tutvustasid raportit.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ivana Maletić (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Joachim Zeller (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Bodil Valero (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Tonino Picula fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė ja Željana Zovko.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Knut Fleckenstein.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.3.2019 protokollipunkt 10.5.


21. Olukord Alžeerias (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Alžeerias (2019/2627(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Jacques Colombier fraktsiooni ENF nimel, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Javi López, Francisco José Millán Mon ja Eugen Freund.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Ana Gomes ja José Inácio Faria.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.


22. Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (2019/2671(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Stanislav Polčák ja Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Francisco Assis, Mark Demesmaeker, Neena Gill, Anna Elżbieta Fotyga ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.


23. Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)

Raport araabia kevade järgse olukorra ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaadete kohta [2018/2160(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Brando Benifei (A8-0077/2019)

Brando Benifei tutvustas raportit.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Neena Gill, Marek Jurek, Jacques Colombier, Francisco José Millán Mon ja László Tőkés.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Julie Ward.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Brando Benifei.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.3.2019 protokollipunkt 18.19.


24. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi 2018. aasta septembri ja oktoobri II osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad parlamendi veebisaidil.


25. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 637.634/OJME).


26. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.30.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Viimane päevakajastamine: 26. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika