Zoznam 
Zápisnica
PDF 376kWORD 93k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I (rozprava)
 3.Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond ***I (rozprava)
 4.Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb ***I - Zmluvy o predajoch tovaru ***I (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Návrh žiadajúci vyhlásenie veci za neprípustnú (článok 187 rokovacieho poriadku)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Žiadosť o zbavenie Jørna Dohrmanna imunity (hlasovanie)
  
7.2.Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov ***I (hlasovanie)
  
7.3.Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi EÚ a Izraelom (pristúpenie Chorvátska) *** (hlasovanie)
  
7.4.Komplexná dohoda medzi EÚ a Uzbekistanom (hlasovanie)
  
7.5.Ukončenie sezónnych zmien času ***I (hlasovanie)
  
7.6.Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou ***I (hlasovanie)
  
7.7.Vnútorný trh s elektrinou ***I (hlasovanie)
  
7.8.Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky ***I (hlasovanie)
  
7.9.Pripravenosť na riziká v sektore elektriny ***I (hlasovanie)
  
7.10.Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre ***I (hlasovanie)
  
7.11.Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I (hlasovanie)
  
7.12.Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb ***I (hlasovanie)
  
7.13.Zmluvy o predajoch tovaru ***I (hlasovanie)
  
7.14.Rybolov v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) ***I (hlasovanie)
  
7.15.Zosúladenie povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky ***I (hlasovanie)
  
7.16.Osobitné pravidlá týkajúce sa maximálnej dĺžky v prípade kabín ***I (hlasovanie)
  
7.17.Nízkouhlíkové referenčné hodnoty a referenčné hodnoty pre kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka ***I (hlasovanie)
  
7.18.Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) ***I (hlasovanie)
  
7.19.Základné práva osôb afrického pôvodu (hlasovanie)
  
7.20.Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (hlasovanie)
  
7.21.Dohoda o inštitucionálnom rámci medzi EÚ a Švajčiarskom (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Absolutórium za rok 2017 (rozprava)
 13.Hlasovanie
  
13.1.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry (hlasovanie)
  
13.2.Absolutórium za rok 2017: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017 (hlasovanie)
  
13.3.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasovanie)
  
13.4.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (hlasovanie)
  
13.5.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (hlasovanie)
  
13.6.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (hlasovanie)
  
13.7.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov (hlasovanie)
  
13.8.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)
  
13.9.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (hlasovanie)
  
13.10.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)
  
13.11.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (hlasovanie)
  
13.12.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)
  
13.13.Absolutórium za rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)
  
13.14.Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (hlasovanie)
  
13.15.Absolutórium za rok 2017: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (hlasovanie)
  
13.16.Absolutórium za rok 2017: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (hlasovanie)
  
13.17.Absolutórium za rok 2017: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (hlasovanie)
  
13.18.Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (hlasovanie)
  
13.19.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (hlasovanie)
  
13.20.Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)
  
13.21.Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (hlasovanie)
  
13.22.Absolutórium za rok 2017: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (hlasovanie)
  
13.23.Absolutórium za rok 2017: Európska chemická agentúra (ECHA) (hlasovanie)
  
13.24.Absolutórium za rok 2017: Európska environmentálna agentúra (EEA) (hlasovanie)
  
13.25.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (hlasovanie)
  
13.26.Absolutórium za rok 2017: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (hlasovanie)
  
13.27.Absolutórium za rok 2017: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (hlasovanie)
  
13.28.Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (hlasovanie)
  
13.29.Absolutórium za rok 2017: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (hlasovanie)
  
13.30.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre lieky (EMA) (hlasovanie)
  
13.31.Absolutórium za rok 2017: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (hlasovanie)
  
13.32.Absolutórium za rok 2017: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (hlasovanie)
  
13.33.Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (hlasovanie)
  
13.34.Absolutórium za rok 2017: Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (hlasovanie)
  
13.35.Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (hlasovanie)
  
13.36.Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (hlasovanie)
  
13.37.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (hlasovanie)
  
13.38.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (hlasovanie)
  
13.39.Absolutórium za rok 2017: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA) (hlasovanie)
  
13.40.Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (hlasovanie)
  
13.41.Absolutórium za rok 2017: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (hlasovanie)
  
13.42.Absolutórium za rok 2017: Európsky policajný úrad (Europol) (hlasovanie)
  
13.43.Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (hlasovanie)
  
13.44.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (hlasovanie)
  
13.45.Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (hlasovanie)
  
13.46.Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (hlasovanie)
  
13.47.Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik Čisté nebo 2 (hlasovanie)
  
13.48.Absolutórium za rok 2017: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ECSEL) (hlasovanie)
  
13.49.Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH2) (hlasovanie)
  
13.50.Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL) (hlasovanie)
  
13.51.Absolutórium za rok 2017: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)
  
13.52.Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik SESAR (hlasovanie)
  
13.53.Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik Shift2Rail (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 18.Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ***I (rozprava)
 19.Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce ***I (rozprava)
 20.Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) ***I (rozprava)
 21.Situácia v Alžírsku (rozprava)
 22.Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)
 23.Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)
 24.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Axel Voss (A8-0245/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila 11. septembra 2018 (bod 12 zápisnice zo dňa 11.9.2018).
Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 12. septembra 2018 (bod 6.4 zápisnice zo dňa 12.9.2018).

Axel Voss uviedol správu.

Vystúpil Nicola Danti (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko).

Vystúpila Mariya Gabriel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Zdzisław Krasnodębski (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Marc Joulaud (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Michał Boni (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, Jens Rohde, k vedeniu rozpravy (predsedajúca uviedla spresnenia), Jean-Marie Cavada v mene skupiny ALDE, Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Daniel Caspary a Jens Rohde, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Bogdan Andrzej Zdrojewski a Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Paul Rübig a Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà a Evelyn Regner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García a Julie Ward.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

V rozprave vystúpil Axel Voss.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 26.3.2019.


3. Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jan Olbrycht (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Derek Vaughan (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Kateřina Konečná (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Bogdan Andrzej Zdrojewski (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, Iskra Mihaylova v mene skupiny ALDE, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lambert van Nistelrooij, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal a Iratxe García Pérez (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić a Juan Fernando López Aguilar.

Vystúpili: Věra Jourová a Andrea Cozzolino.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.4 zápisnice zo dňa 27.3.2019.


4. Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb ***I - Zmluvy o predajoch tovaru ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa - Výbor pre právne veci. Spravodajcovia: Evelyne Gebhardt a Axel Voss (A8-0375/2017)

Správa o zmenenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Evelyne Gebhardt, Axel Voss a Pascal Arimont uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Heidi Hautala (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Eva Maydell v mene skupiny PPE, Virginie Rozière v mene skupiny S&D, Daniel Dalton v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose a Dariusz Rosati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová a Maria Grapini.

Vystúpili: Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss a Pascal Arimont.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo dňa 26.3.2019 a bod 7.13 zápisnice zo dňa 26.3.2019.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


5. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.32 h.


6. Návrh žiadajúci vyhlásenie veci za neprípustnú (článok 187 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 187 ods. 1 rokovacieho poriadku mu bolo od poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, doručené oznámenie o ich úmysle predložiť pri otvorení spoločnej rozpravy o súbore opatrení v oblasti mobility, ktorá je na programe predpoludňajšej časti zajtrajšej schôdze, návrh na neprípustnosť v súvislosti so správami, ktoré predložili Merja Kyllönen (A8-0206/2018) a Wim van de Camp (A8-0205/2018).

Hlasovanie o tomto návrhu sa uskutoční po jeho predložení.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


7.1. Žiadosť o zbavenie Jørna Dohrmanna imunity (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie Jørna Dohrmanna imunity [2018/2277(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0221)


7.2. Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0222)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


7.3. Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi EÚ a Izraelom (pristúpenie Chorvátska) *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Euro-stredomorskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii [09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0223)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


7.4. Komplexná dohoda medzi EÚ a Uzbekistanom (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k novej komplexnej dohode medzi EÚ a Uzbekistanom [2018/2236(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: David McAllister (A8-0149/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ODPORÚČANIA

považovaný za prijatý (P8_TA(2019)0224)


7.5. Ukončenie sezónnych zmien času ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

schválené (P8_TA(2019)0225)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


7.6. Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

PREDBEŽNÁ DOHODA

schválená (P8_TA(2019)0226)

VYHLÁSENIA KOMISIE

schválené (P8_TA(2019)0226)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


7.7. Vnútorný trh s elektrinou ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

PREDBEŽNÁ DOHODA

schválená (P8_TA(2019)0227)

VYHLÁSENIA KOMISIE

schválené (P8_TA(2019)0227)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


7.8. Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

PREDBEŽNÁ DOHODA

schválená (P8_TA(2019)0228)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


7.9. Pripravenosť na riziká v sektore elektriny ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, ktorým sa zrušuje smernica 2005/89/ES [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

PREDBEŽNÁ DOHODA

schválená (P8_TA(2019)0229)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


7.10. Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Michał Boni (A8-0086/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

schválené (P8_TA(2019)0230)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


7.11. Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

zamietnutý

Vystúpila Evelyn Regner (zastupujúca poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu) so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred predbežnou dohodou v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 312, proti: 317, zdržali sa hlasovania: 24).

PREDBEŽNÁ DOHODA

schválená (P8_TA(2019)0231)

VYHLÁSENIE KOMISIE

schválené (P8_TA(2019)0231)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Michel Reimon pred hlasovaním (predsedajúci uviedol spresnenia).


7.12. Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa - Výbor pre právne veci. Spravodajcovia: Evelyne Gebhardt a Axel Voss (A8-0375/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

PREDBEŽNÁ DOHODA

schválená (P8_TA(2019)0232)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


7.13. Zmluvy o predajoch tovaru ***I (hlasovanie)

Správa o zmenenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

PREDBEŽNÁ DOHODA

schválená (P8_TA(2019)0233)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


7.14. Rybolov v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) [COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

PREDBEŽNÁ DOHODA

schválená (P8_TA(2019)0234)

VYHLÁSENIA KOMISIE

schválené (P8_TA(2019)0234)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


7.15. Zosúladenie povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zosúladení povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky a o zmene smerníc 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010 a nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

PREDBEŽNÁ DOHODA

schválená (P8_TA(2019)0235)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


7.16. Osobitné pravidlá týkajúce sa maximálnej dĺžky v prípade kabín ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica Rady 96/53/ES, pokiaľ ide o lehotu na vykonávanie osobitných pravidiel týkajúcich sa maximálnej dĺžky v prípade kabín, ktoré majú lepšie aerodynamické vlastnosti, energetickú účinnosť a sú bezpečnejšie [COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Karima Delli (A8-0042/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

PREDBEŽNÁ DOHODA

schválená (P8_TA(2019)0236)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


7.17. Nízkouhlíkové referenčné hodnoty a referenčné hodnoty pre kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o nízkouhlíkové referenčné hodnoty a referenčné hodnoty pre kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka [COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Neena Gill (A8-0483/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

PREDBEŽNÁ DOHODA

schválená (P8_TA(2019)0237)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Neena Gill (spravodajkyňa) pred hlasovaním.


7.18. Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov [COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Rozprava sa uskutočnila 15. januára 2019 (bod 21 zápisnice zo dňa 15.1.2019).
Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 16. januára 2019 (bod 12.8 zápisnice zo dňa 16.1.2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

UKONČENIE PRVÉHO ČÍTANIA

schválené (P8_TA(2019)0238)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Pascal Arimont (spravodajca) pred hlasovaním.


7.19. Základné práva osôb afrického pôvodu (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000022/2019), ktorú predložil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Základné práva ľudí afrického pôvodu (B8-0016/2019)

Rozprava sa uskutočnila 14. marca 2019 (bod 17 zápisnice zo dňa 14.3.2019).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Claude Moraes, v mene výboru LIBE, o základných právach ľudí afrického pôvodu v Európe (2018/2899(RSP)) (B8-0212/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0239)


7.20. Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (hlasovanie)

Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch [2018/2121(INI)] - Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky. Spravodajcovia: Jeppe Kofod a Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0240)


7.21. Dohoda o inštitucionálnom rámci medzi EÚ a Švajčiarskom (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s dohodou o inštitucionálnom rámci medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou [2018/2262(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH ODPORÚČANIA

prijatý (P8_TA(2019)0241)

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Marita Ulvskog - A8-0169/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Hilde Vautmans, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Seán Kelly, Dobromir Sośnierz a Stanislav Polčák

Správa: Jerzy Buzek - A8-0044/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Stanislav Polčák a Danuta Jazłowiecka

Správa: Jerzy Buzek - A8-0042/2018
Adam Szejnfeld

Správa: Axel Voss - A8-0245/2018
Babette Winter, Maria Spyraki, Michael Detjen, Igor Šoltes, Thomas Mann, Momchil Nekov, Isabella Adinolfi, Reinhard Bütikofer, Marian Harkin, Younous Omarjee, Seán Kelly, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák a Andrejs Mamikins

Základné práva osôb afrického pôvodu - B8-0212/2019
Cécile Kashetu Kyenge

Správa: Jeppe Kofod a Luděk Niedermayer - A8-0170/2019
Monica Macovei, Alex Mayer, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dariusz Rosati, Danuta Jazłowiecka a Paloma López Bermejo.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Parlamentu „Plenárne zasadnutie“, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.22 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda


10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.01 h.


11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Absolutórium za rok 2017 (rozprava)

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry [2018/2166(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Absolutórium za rok 2017: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017
Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF
Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marco Valli (A8-0107/2019)

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel I – Európsky parlament [2018/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel II – Rada a Európska rada [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IV – Súdny dvor [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel V – Dvor audítorov [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. SpravodajcaSpravodajkyňa: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VII – Výbor regiónov (CoR) [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VIII – Európsky ombudsman [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) [2018/2175(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Absolutórium za rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov (ACER) v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Absolutórium za rok 2017: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Absolutórium za rok 2017: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (CdT) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2017 [2018/2178(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2017 [2018/2194(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2017 [2018/2189(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) za rozpočtový rok 2017 [2018/2202(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska chemická agentúra (ECHA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry (ECHA) za rozpočtový rok 2017 [2018/2198(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska environmentálna agentúra (EEA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry (EEA) za rozpočtový rok 2017 [2018/2182(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA) za rozpočtový rok 2017 [2018/2197(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) za rozpočtový rok 2017 [2018/2201(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre lieky (EMA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky (EMA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Absolutórium za rok 2017: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (ERA) (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (v súčasnosti Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Absolutórium za rok 2017: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu (ESA) za rozpočtový rok 2017 [2018/2199(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európsky policajný úrad (Europol)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (do 1. mája 2017: Európsky policajný úrad) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2017 [2018/2195(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS (GSA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik Čisté nebo 2
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Absolutórium za rok 2017: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ECSEL)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH2)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2017 [2018/2211(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik SESAR
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik Shift2Rail
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa a Martina Dlabajová uviedli svoje správy

Vystúpili: George Ciamba (úradujúci predseda Rady), Günther Oettinger (člen Komisie) a Klaus-Heiner Lehne (predseda Dvora audítorov).

Vystúpili títo poslanci: Neena Gill (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Innocenzo Leontini (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Iskra Mihaylova (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Marijana Petir (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Alain Cadec (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), José Blanco López (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Bogdan Andrzej Zdrojewski (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Romeo Franz (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Malin Björk (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Ingeborg Gräßle v mene skupiny PPE, Gilles Pargneaux v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Jonathan Bullock v mene skupiny EFDD, Angelo Ciocca v mene skupiny ENF, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Monica Macovei, Nedzhmi Ali, Indrek Tarand, Luke Ming Flanagan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Raffaele Fitto, Joachim Zeller a Eric Andrieu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Stanislav Polčák.

Vystúpili títo poslanci: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, George Ciamba, Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa a Martina Dlabajová.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.1 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.2 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.3 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.4 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.5 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.6 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.7 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.8 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.9 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.10 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.11 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.12 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.13 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.14 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.15 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.16 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.17 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.18 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.19 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.20 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.21 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.22 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.23 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.24 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.25 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.26 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.27 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.28 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.29 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.30 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.31 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.32 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.33 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.34 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.35 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.36 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.37 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.38 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.39 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.40 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.41 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.42 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.43 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.44 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.45 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.46 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.47 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.48 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.49 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.50 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.51 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.52 zápisnice zo dňa 26.3.2019 a bod 13.53 zápisnice zo dňa 26.3.2019.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

13. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


13.1. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry [2018/2166(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0242)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0242)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.2. Absolutórium za rok 2017: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017 (hlasovanie)

Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0243)

Vystúpenia

Pervenche Berès pred hlasovaním (predseda uviedol spresnenia).


13.3. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasovanie)

Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marco Valli (A8-0107/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0244)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0244)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).

Vystúpenia

Dominique Martin, k priebehu hlasovania, a Marc Tarabella.


13.4. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel I – Európsky parlament [2018/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0245)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0245)


13.5. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel II – Rada a Európska rada [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0246)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0246)

Udelenie absolutória a účtovná závierka sa odkladajú (pozri článok 5 ods. 1 písm. b) prílohy IV k rokovaciemu poriadku)


13.6. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IV – Súdny dvor [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0247)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0247)


13.7. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel V – Dvor audítorov [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. SpravodajcaSpravodajkyňa: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0248)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0248)


13.8. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 29)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0249)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0249)


13.9. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VII – Výbor regiónov (CoR) [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 30)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0250)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0250)


13.10. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 31)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0251)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0251)


13.11. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VIII – Európsky ombudsman [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 32)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0252)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0252)


13.12. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) [2018/2175(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 33)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0253)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0253)


13.13. Absolutórium za rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 34)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0254)


13.14. Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov (ACER) v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 35)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0255)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0255)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.15. Absolutórium za rok 2017: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 36)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0256)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0256)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.16. Absolutórium za rok 2017: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (CdT) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 37)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0257)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0257)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.17. Absolutórium za rok 2017: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2017 [2018/2178(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 38)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0258)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0258)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.18. Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2017 [2018/2194(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 39)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0259)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0259)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.19. Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2017 [2018/2189(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 40)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0260)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0260)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.20. Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 41)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0261)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0261)

Udelenie absolutória a účtovná závierka sa odkladajú (pozri článok 5 ods. 1 písm. b) prílohy IV k rokovaciemu poriadku)


13.21. Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) za rozpočtový rok 2017 [2018/2202(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 42)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0262)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0262)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.22. Absolutórium za rok 2017: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 43)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0263)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0263)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.23. Absolutórium za rok 2017: Európska chemická agentúra (ECHA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry (ECHA) za rozpočtový rok 2017 [2018/2198(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 44)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0264)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0264)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.24. Absolutórium za rok 2017: Európska environmentálna agentúra (EEA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry (EEA) za rozpočtový rok 2017 [2018/2182(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 45)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0265)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0265)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.25. Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA) za rozpočtový rok 2017 [2018/2197(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 46)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0266)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0266)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.26. Absolutórium za rok 2017: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 47)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0267)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0267)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.27. Absolutórium za rok 2017: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) za rozpočtový rok 2017 [2018/2201(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 48)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0268)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0268)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.28. Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 49)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0269)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0269)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.29. Absolutórium za rok 2017: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) za rozpočtový rok 201 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 50)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0270)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0270)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.30. Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre lieky (EMA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky (EMA) za rozpočtový rok 201 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 51)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0271)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0271)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.31. Absolutórium za rok 2017: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) za rozpočtový rok 201 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 52)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0272)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0272)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.32. Absolutórium za rok 2017: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 53)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0273)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0273)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.33. Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 54)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0274)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0274)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.34. Absolutórium za rok 2017: Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (ERA) (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 201 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 55)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0275)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0275)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.35. Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 56)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0276)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0276)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.36. Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 57)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0277)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0277)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.37. Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (v súčasnosti Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 58)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0278)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0278)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.38. Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 59)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0279)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0279)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.39. Absolutórium za rok 2017: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu (ESA) za rozpočtový rok 2017 [2018/2199(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 60)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0280)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0280)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.40. Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 61)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0281)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0281)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.41. Absolutórium za rok 2017: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 62)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0282)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0282)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.42. Absolutórium za rok 2017: Európsky policajný úrad (Europol) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (do 1. mája 2017: Európsky policajný úrad) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 63)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0283)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0283)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.43. Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 64)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0284)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0284)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.44. Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (hlasovanie)

Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2017 [2018/2195(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 65)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0285)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0285)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.45. Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS (GSA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 66)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0286)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0286)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.46. Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 67)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0287)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0287)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.47. Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik Čisté nebo 2 (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 68)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0288)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0288)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.48. Absolutórium za rok 2017: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ECSEL) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 69)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0289)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0289)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.49. Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH2) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 70)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0290)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0290)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.50. Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 71)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0291)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0291)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.51. Absolutórium za rok 2017: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2017 [2018/2211(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 72)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0292)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0292)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.52. Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik SESAR (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 73)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0293)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0293)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.53. Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik Shift2Rail (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 74)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0294)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0294)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


14. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia v stredu 27. marca 2019.


15. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Europarl „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda


16. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 18.08 h.


17. Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 7 zápisnice zo dňa 25.3.2019) boli oznámené korigendá P8_TA(2017)0107(COR01) a P8_TA(2017)0108(COR01).

Keďže žiadna politická skupina ani poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadali o hlasovanie o týchto korigendách v súlade s článkom 231 ods. 4, tieto korigendá sa považujú za schválené.


18. Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ***I (rozprava)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 (prepracované znenie) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Prvá rozprava sa konala 2. októbra 2018 (bod 15 zápisnice zo dňa 2.10.2018).

Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 3. októbra 2018 (bod 9.5 zápisnice zo dňa 3.10.2018).

Miriam Dalli uviedla správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

V rozprave vystúpila Karima Delli (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko).

Vystúpili títo poslanci: Jens Gieseke v mene skupiny PPE, Tiemo Wölken v mene skupiny S&D, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Liese, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Danilo Oscar Lancini v mene skupiny ENF, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López a Angelika Niebler.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Miriam Dalli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.5 zápisnice zo dňa 27.3.2019.


19. Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce [2018/0243(COD)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre rozvoj. Spravodajcovia: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel a Charles Goerens (A8-0173/2019)

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel a Charles Goerens predstavili správu.

V rozprave vystúpila Eider Gardiazabal Rubial (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marietje Schaake ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), María Teresa Giménez Barbat (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Barbara Spinelli (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Eleonora Forenza (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), David McAllister v mene skupiny PPE, Norbert Neuser v mene skupiny S&D, Mirja Vehkaperä v mene skupiny ALDE, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei a Alojz Peterle.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko a Cécile Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé a Stanislav Polčák.

Vystúpili títo poslanci: Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel a Charles Goerens.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.4 zápisnice zo dňa 27.3.2019.


20. Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajcovia: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Knut Fleckenstein predstavili správu.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ivana Maletić (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Joachim Zeller (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Bodil Valero (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Tonino Picula v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL, James Carver v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė a Željana Zovko.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Stanislav Polčák.

Vystúpili: Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Knut Fleckenstein.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.5 zápisnice zo dňa 27.3.2019.


21. Situácia v Alžírsku (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Alžírsku (2019/2627(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Jacques Colombier v mene skupiny ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Javi López, Francisco José Millán Mon a Eugen Freund.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Ana Gomes a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.


22. Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (2019/2671(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Stanislav Polčák a Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Francisco Assis, Mark Demesmaeker, Neena Gill, Anna Elżbieta Fotyga a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.


23. Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Správa o situácii po Arabskej jari: cesta vpred pre región MENA [2018/2160(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Brando Benifei (A8-0077/2019)

Brando Benifei uviedol správu.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Marek Jurek, Jacques Colombier, Francisco José Millán Mon a László Tőkés.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Julie Ward.

Vystúpili: Johannes Hahn a Brando Benifei.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.19 zápisnice zo dňa 27.3.2019.


24. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom počas septembrovej a druhej októbrovej schôdze 2018 sú k dispozícii na stránke Europarl.


25. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 637.634/OJME).


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.30 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Posledná úprava: 26. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia