Kazalo 
Zapisnik
PDF 360kWORD 90k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu ***I (razprava)
 3.Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad  ***I (razprava)
 4.Pogodbe o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev ***I - Pogodbe za prodajo blaga ***I (razprava)
 5.Nadaljevanje seje
 6.Predlogi za razglasitev zadeve za nedopustno (člen 187 Poslovnika)
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Zahteva za odvzem imunitete Jørnu Dohrmannu (glasovanje)
  
7.2.Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov ***I (glasovanje)
  
7.3.Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu med EU in Izraelom (pristop Hrvaške) *** (glasovanje)
  
7.4.Celoviti sporazum med EU in Uzbekistanom (glasovanje)
  
7.5.Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas ***I (glasovanje)
  
7.6.Skupna pravila notranjega trga električne energije ***I (glasovanje)
  
7.7.Notranji trg električne energije ***I (glasovanje)
  
7.8.Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev ***I (glasovanje)
  
7.9.Pripravljenost na tveganja v sektorju električne energije ***I (glasovanje)
  
7.10.Označevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ***I (glasovanje)
  
7.11.Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu ***I (glasovanje)
  
7.12.Pogodbe o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev ***I (glasovanje)
  
7.13.Pogodbe za prodajo blaga ***I (glasovanje)
  
7.14.Ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) ***I (glasovanje)
  
7.15.Uskladitev obveznosti poročanja na področju okoljske politike ***I (glasovanje)
  
7.16.Posebna pravila glede največje dolžine v primeru kabin ***I (glasovanje)
  
7.17.Referenčne vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčne vrednosti za ugodno ogljično bilanco ***I (glasovanje)
  
7.18.Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg) ***I (glasovanje)
  
7.19.Temeljne pravice oseb afriškega porekla (glasovanje)
  
7.20.Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (glasovanje)
  
7.21.Institucionalni okvirni sporazum med EU in Švico (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Nadaljevanje seje
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Razrešnica 2017 (razprava)
 13.Čas glasovanja
  
13.1.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije (glasovanje)
  
13.2.Razrešnica 2017: posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2017 (glasovanje)
  
13.3.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS (glasovanje)
  
13.4.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski parlament (glasovanje)
  
13.5.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (glasovanje)
  
13.6.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije (glasovanje)
  
13.7.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Računsko sodišče (glasovanje)
  
13.8.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)
  
13.9.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Odbor regij (glasovanje)
  
13.10.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)
  
13.11.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)
  
13.12.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)
  
13.13.Razrešnica 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (glasovanje)
  
13.14.Razrešnica 2017: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (glasovanje)
  
13.15.Razrešnica 2017: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (glasovanje)
  
13.16.Razrešnica 2017: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (glasovanje)
  
13.17.Razrešnica 2017: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (glasovanje)
  
13.18.Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) (glasovanje)
  
13.19.Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (glasovanje)
  
13.20.Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)
  
13.21.Razrešnica 2017: Evropski bančni organ (EBA) (glasovanje)
  
13.22.Razrešnica 2017: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (glasovanje)
  
13.23.Razrešnica 2017: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)
  
13.24.Razrešnica 2017: Evropska agencija za okolje (EEA) (glasovanje)
  
13.25.Razrešnica 2017: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (glasovanje)
  
13.26.Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  
13.27.Razrešnica 2017: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (glasovanje)
  
13.28.Razrešnica 2017: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (glasovanje)
  
13.29.Razrešnica 2017: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (glasovanje)
  
13.30.Razrešnica 2017: Evropska agencija za zdravila (EMA) (glasovanje)
  
13.31.Razrešnica 2017: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (glasovanje)
  
13.32.Razrešnica 2017: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (glasovanje)
  
13.33.Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (glasovanje)
  
13.34.Razrešnica 2017: Evropska železniška agencija (ERA) (glasovanje)
  
13.35.Razrešnica 2017: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (glasovanje)
  
13.36.Razrešnica 2017: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (glasovanje)
  
13.37.Razrešnica 2017: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (glasovanje)
  
13.38.Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (glasovanje)
  
13.39.Razrešnica 2017: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (glasovanje)
  
13.40.Razrešnica 2017: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (glasovanje)
  
13.41.Razrešnica 2017: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (glasovanje)
  
13.42.Razrešnica 2017: Evropski policijski urad (Europol) (glasovanje)
  
13.43.Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (glasovanje)
  
13.44.Razrešnica 2017: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) (glasovanje)
  
13.45.Razrešnica 2017: Agencija za evropski GNSS (GSA) (glasovanje)
  
13.46.Razrešnica 2017: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (glasovanje)
  
13.47.Razrešnica 2017: Skupno podjetje Čisto nebo 2 (glasovanje)
  
13.48.Razrešnica 2017: Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj Skupnega podjetja (ECSEL) (glasovanje)
  
13.49.Razrešnica 2017: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2) (glasovanje)
  
13.50.Razrešnica 2017: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) (glasovanje)
  
13.51.Razrešnica 2017: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)
  
13.52.Razrešnica 2017: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)
  
13.53.Razrešnica 2017: Skupno podjetje Shift2Rail (glasovanje)
 14.Obrazložitve glasovanja
 15.Popravki in namere glasovanj
 16.Nadaljevanje seje
 17.Popravki (člen 231 Poslovnika) (nadaljevanje)
 18.Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ***I (razprava)
 19.Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje ***I (razprava)
 20.Instrument za predpristopno pomoč (IPA III) ***I (razprava)
 21.Razmere v Alžiriji (razprava)
 22.Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)
 23.Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)
 24.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 25.Dnevni red naslednje seje
 26.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Axel Voss (A8-0245/2018)

Prva razprava je potekala 11. septembra 2018 (točka 12 zapisnika z dne 11.9.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru 12. septembra 2018 (točka 6.4 zapisnika z dne 12.9.2018).

Axel Voss je predstavil poročilo.

Govoril je Nicola Danti (pripravljavec mnenja odbora IMCO).

Govorila je Mariya Gabriel (članica Komisije).

Govorili so Zdzisław Krasnodębski (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Marc Joulaud (pripravljavec mnenja odbora CULT), Michał Boni (pripravljavec mnenja odbora LIBE), Pavel Svoboda v imenu skupine PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D, Sajjad Karim v imenu skupine ECR, Jens Rohde o vodenju razprave (predsedujoča je podala pojasnila), Jean-Marie Cavada v imenu skupine ALDE, Julia Reda v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Daniel Caspary in Jens Rohde, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Bogdan Andrzej Zdrojewski in Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Paul Rübig in Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà in Evelyn Regner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García in Julie Ward.

Govoril je Andrus Ansip (podpredsednik Komisije).

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govoril je Axel Voss.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika z dne 26.3.2019.


3. Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad  ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino je predstavil poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Jan Olbrycht (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Derek Vaughan (pripravljavec mnenja odbora CONT), Kateřina Konečná (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (pripravljavka mnenja odbora TRAN), Bogdan Andrzej Zdrojewski (pripravljavec mnenja odbora CULT), Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Raffaele Fitto v imenu skupine ECR, Iskra Mihaylova v imenu skupine ALDE, Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE, Martina Michels v imenu skupine GUE/NGL, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Olaf Stuger v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lambert van Nistelrooij, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal in Iratxe García Pérez (pripravljavka mnenja odbora LIBE).

Po postopku "catch the eye" so govorili Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić in Juan Fernando López Aguilar.

Govorila sta Věra Jourová in Andrea Cozzolino.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 18.4 zapisnika z dne 27.3.2019.


4. Pogodbe o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev ***I - Pogodbe za prodajo blaga ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov - Odbor za pravne zadeve. Soporočevalca: Evelyne Gebhardt in Axel Voss (A8-0375/2017)

Poročilo o spremenjenem predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive 2009/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Evelyne Gebhardt, Axel Voss in Pascal Arimont so predstavili poročila.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Heidi Hautala (pripravljavka mnenja odbora JURI), Eva Maydell v imenu skupine PPE, Virginie Rozière v imenu skupine S&D, Daniel Dalton v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Marco Zullo v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose in Dariusz Rosati.

Po postopku "catch the eye" sta govorili Michaela Šojdrová in Maria Grapini.

Govorili so Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss in Pascal Arimont.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.12 zapisnika z dne 26.3.2019 in točka 7.13 zapisnika z dne 26.3.2019.

(Seja je bila pred začetkom glasovanja za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


5. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.32.


6. Predlogi za razglasitev zadeve za nedopustno (člen 187 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da je v skladu s členom 187(1) Poslovnika prejel uradno obvestilo poslancev, katerih število dosega vsaj nizki prag, da nameravajo vložiti predloge za razglasitev zadeve za nedopustno ob začetku skupne razprave z naslovom "Sveženj o mobilnosti", ki je uvrščen na dnevni red za jutri zjutraj in se nanaša na poročili Merja Kyllönen (A8-0206/2018) in Wim van de Camp (A8-0205/2018).

Glasovanje o predlogih za razglasitev zadeve za nedopustno bo potekalo ob njihovi predložitvi.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


7.1. Zahteva za odvzem imunitete Jørnu Dohrmannu (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jørnu Dohrmannu [2018/2277(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0221)


7.2. Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0222)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


7.3. Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu med EU in Izraelom (pristop Hrvaške) *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0223)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


7.4. Celoviti sporazum med EU in Uzbekistanom (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o novem celovitem sporazumu med EU in Uzbekistanom [2018/2236(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: David McAllister (A8-0149/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Šteje za sprejeto (P8_TA(2019)0224)


7.5. Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0225)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


7.6. Skupna pravila notranjega trga električne energije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne energije (prenovitev) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0226)

IZJAVE KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0226)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


7.7. Notranji trg električne energije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0227)

IZJAVE KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0227)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


7.8. Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0228)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


7.9. Pripravljenost na tveganja v sektorju električne energije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0229)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


7.10. Označevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Michał Boni (A8-0086/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0230)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


7.11. Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Axel Voss (A8-0245/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

Govorila je Evelyn Regner (ki je zastopala poslance, katerih število je dosegalo vsaj nizki prag), ki je zahtevala, da se v skladu s členom 59(3) Poslovnika o predlogih sprememb glasuje pred začasnim sporazumom.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (312 za, 317 proti, 24 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0231)

IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0231)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Michel Reimon pred glasovanjem (predsednik je zadevo pojasnil).


7.12. Pogodbe o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov - Odbor za pravne zadeve. Soporočevalca: Evelyne Gebhardt in Axel Voss (A8-0375/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0232)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


7.13. Pogodbe za prodajo blaga ***I (glasovanje)

Poročilo o spremenjenem predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive 2009/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0233)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


7.14. Ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) [COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0234)

IZJAVE KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0234)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


7.15. Uskladitev obveznosti poročanja na področju okoljske politike ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi obveznosti poročanja na področju okoljske politike ter posledični spremembi direktiv 86/278/EGS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES in 2010/63/EU, uredb (ES) št. 166/2006 in (EU) št. 995/2010 ter uredb Sveta (ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005 [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0235)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


7.16. Posebna pravila glede največje dolžine v primeru kabin ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES glede roka za izvajanje posebnih pravil glede največje dolžine v primeru kabin, ki zagotavljajo izboljšane aerodinamične lastnosti, energijsko učinkovitost in varnost [COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Karima Delli (A8-0042/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0236)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


7.17. Referenčne vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčne vrednosti za ugodno ogljično bilanco ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 glede referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčnih vrednosti za ugodno ogljično bilanco [COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Neena Gill (A8-0483/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0237)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Neena Gill (poročevalka) pred glasovanjem.


7.18. Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja [COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Razprava je potekala dne 15. januarja 2019 (točka 21 zapisnika z dne 15.1.2019).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru 16. januarja 2019 (točka 12.8 zapisnika z dne 16.1.2019).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

ZAKLJUČEK PRVE OBRAVNAVE

Odobreno (P8_TA(2019)0238)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Pascal Arimont (poročevalec) pred glasovanjem.


7.19. Temeljne pravice oseb afriškega porekla (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000022/2019), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Temeljne pravice oseb afriškega porekla (B8-0016/2019)

Razprava je potekala dne 14. marca 2019 (točka 17 zapisnika z dne 14.3.2019).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Claude Moraes v imenu odbora LIBE o temeljnih pravicah oseb afriškega porekla v Evropi (2018/2899(RSP)) (B8-0212/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0239)


7.20. Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (glasovanje)

Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom [2018/2121(INI)] - Posebni odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom. Soporočevalca: Jeppe Kofod in Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0240)


7.21. Institucionalni okvirni sporazum med EU in Švico (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o institucionalnem okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo [2018/2262(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA(2019)0241)

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Marita Ulvskog - A8-0169/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Hilde Vautmans, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Seán Kelly, Dobromir Sośnierz in Stanislav Polčák

Poročilo: Jerzy Buzek - A8-0044/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Stanislav Polčák in Danuta Jazłowiecka

Poročilo: Jerzy Buzek - A8-0042/2018
Adam Szejnfeld

Poročilo: Axel Voss - A8-0245/2018
Babette Winter, Maria Spyraki, Michael Detjen, Igor Šoltes, Thomas Mann, Momchil Nekov, Isabella Adinolfi, Reinhard Bütikofer, Marian Harkin, Younous Omarjee, Seán Kelly, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák in Andrejs Mamikins

Temeljne pravice oseb afriškega porekla - B8-0212/2019
Cécile Kashetu Kyenge

Poročilo: Jeppe Kofod in Luděk Niedermayer - A8-0170/2019
Monica Macovei, Alex Mayer, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dariusz Rosati, Danuta Jazłowiecka in Paloma López Bermejo.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Parlamenta (Zasedanje) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 14.22.)

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik


10. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.01.


11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Razrešnica 2017 (razprava)

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [2018/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Razrešnica 2017: posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2017
Poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marco Valli (A8-0107/2019)

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski parlament
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek I – Evropski parlament [2018/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IV – Sodišče Evropske unije [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Računsko sodišče
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek V – Računsko sodišče [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. PoročevalecPoročevalka: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Odbor regij
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VII – Odbor regij [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [2018/2175(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Razrešnica 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Razrešnica 2017: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Razrešnica 2017: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Razrešnica 2017: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije (CdT) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Razrešnica 2017: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2017 [2018/2178(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2017 [2018/2194(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) za proračunsko leto 2017 [2018/2189(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Razrešnica 2017: Evropski bančni organ (EBA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2017 [2018/2202(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Razrešnica 2017: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Razrešnica 2017: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije (ECHA) za proračunsko leto 2017 [2018/2198(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Razrešnica 2017: Evropska agencija za okolje (EEA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje (EEA) za proračunsko leto 2017 [2018/2182(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Razrešnica 2017: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)
Poročilo razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA) za proračunsko leto 2017 [2018/2197(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Razrešnica 2017: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) za proračunsko leto 2017 [2018/2201(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Razrešnica 2017: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Razrešnica 2017: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Razrešnica 2017: Evropska agencija za zdravila (EMA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila (EMA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Razrešnica 2017: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Razrešnica 2017: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Razrešnica 2017: Evropska železniška agencija (ERA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) (ERA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Razrešnica 2017: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Razrešnica 2017: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje (ETF) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Razrešnica 2017: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (zdaj Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice) (eu-LISA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Razrešnica 2017: Agencija za oskrbo Euratom (ESA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom (ESA) za proračunsko leto 2017 [2018/2199(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Razrešnica 2017: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Razrešnica 2017: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta (Eurojust) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Razrešnica 2017: Evropski policijski urad (Europol)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) (pred 1. majem 2017: Evropski policijski urad) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Razrešnica 2017: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo (FRONTEX) za proračunsko leto 2017 [2018/2195(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Razrešnica 2017: Agencija za evropski GNSS (GSA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Razrešnica 2017: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Razrešnica 2017: Skupno podjetje Čisto nebo 2
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Razrešnica 2017: Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj Skupnega podjetja (ECSEL)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Razrešnica 2017: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Razrešnica 2017: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Razrešnica 2017: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2017 [2018/2211(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Razrešnica 2017: Skupno podjetje SESAR
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Razrešnica 2017: Skupno podjetje Shift2Rail
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa in Martina Dlabajová so predstavili poročila.

Govorili so George Ciamba (predsedujoči Svetu), Günther Oettinger (član Komisije) in Klaus-Heiner Lehne (predsednik Računskega sodišča).

Govorili so Neena Gill (pripravljavka mnenja odbora AFET), Innocenzo Leontini (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Iskra Mihaylova (pripravljavka mnenja odbora REGI), Marijana Petir (pripravljavka mnenja odbora AGRI), Alain Cadec (pripravljavec mnenja odbora PECH), José Blanco López (pripravljavec mnenja odbora PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (pripravljavec mnenja odbora CULT), Romeo Franz (pripravljavec mnenja odbora LIBE), Malin Björk (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Ingeborg Gräßle v imenu skupine PPE, Gilles Pargneaux v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Martina Dlabajová v imenu skupine ALDE, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, Jonathan Bullock v imenu skupine EFDD, Angelo Ciocca v imenu skupine ENF, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Monica Macovei, Nedzhmi Ali, Indrek Tarand, Luke Ming Flanagan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Raffaele Fitto, Joachim Zeller in Eric Andrieu.

Po postopku "catch the eye" je govoril Stanislav Polčák.

Govorili so Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, George Ciamba, Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa in Martina Dlabajová.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.1 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.2 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.3 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.4 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.5 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.6 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.7 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.8 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.9 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.10 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.11 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.12 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.13 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.14 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.15 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.16 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.17 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.18 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.19 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.20 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.21 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.22 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.23 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.24 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.25 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.26 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.27 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.28 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.29 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.30 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.31 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.32 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.33 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.34 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.35 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.36 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.37 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.38 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.39 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.40 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.41 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.42 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.43 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.44 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.45 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.46 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.47 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.48 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.49 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.50 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.51 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 13.52 zapisnika z dne 26.3.2019 in točka 13.53 zapisnika z dne 26.3.2019.

(Seja je bila pred začetkom glasovanja za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

13. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


13.1. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [2018/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0242)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0242)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.2. Razrešnica 2017: posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2017 (glasovanje)

Poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0243)

Govori

Pervenche Berès pred glasovanjem (predsednik je zadevo pojasnil).


13.3. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marco Valli (A8-0107/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0244)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0244)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Govori

Dominique Martin o poteku glasovanja in Marc Tarabella.


13.4. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski parlament (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek I – Evropski parlament [2018/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0245)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0245)


13.5. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0246)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0246)

Podelitev razrešnice in zaključek poslovnih knjig sta odložena (glej Prilogo IV, člen 5(1)(b) Poslovnika).


13.6. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IV – Sodišče Evropske unije [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0247)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0247)


13.7. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Računsko sodišče (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek V – Računsko sodišče [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. PoročevalecPoročevalka: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0248)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0248)


13.8. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0249)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0249)


13.9. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Odbor regij (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VII – Odbor regij [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 30)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0250)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0250)


13.10. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 31)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0251)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0251)


13.11. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 32)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0252)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0252)


13.12. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [2018/2175(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 33)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0253)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0253)


13.13. Razrešnica 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 34)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0254)


13.14. Razrešnica 2017: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 35)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0255)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0255)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.15. Razrešnica 2017: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 36)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0256)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0256)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.16. Razrešnica 2017: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije (CdT) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 37)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0257)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0257)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.17. Razrešnica 2017: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2017 [2018/2178(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 38)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0258)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0258)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.18. Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2017 [2018/2194(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 39)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0259)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0259)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.19. Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) za proračunsko leto 2017 [2018/2189(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 40)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0260)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0260)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.20. Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 41)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0261)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0261)

Podelitev razrešnice in zaključek poslovnih knjig sta odložena (glej Prilogo IV, člen 5(1)(b) Poslovnika).


13.21. Razrešnica 2017: Evropski bančni organ (EBA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2017 [2018/2202(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 42)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0262)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0262)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.22. Razrešnica 2017: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 43)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0263)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0263)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.23. Razrešnica 2017: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije (ECHA) za proračunsko leto 2017 [2018/2198(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 44)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0264)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0264)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.24. Razrešnica 2017: Evropska agencija za okolje (EEA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje (EEA) za proračunsko leto 2017 [2018/2182(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 45)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0265)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0265)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.25. Razrešnica 2017: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (glasovanje)

Poročilo razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA) za proračunsko leto 2017 [2018/2197(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 46)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0266)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0266)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.26. Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 47)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0267)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0267)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.27. Razrešnica 2017: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) za proračunsko leto 2017 [2018/2201(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 48)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0268)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0268)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.28. Razrešnica 2017: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 49)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0269)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0269)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.29. Razrešnica 2017: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 50)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0270)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0270)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.30. Razrešnica 2017: Evropska agencija za zdravila (EMA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila (EMA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 51)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0271)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0271)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.31. Razrešnica 2017: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 52)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0272)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0272)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.32. Razrešnica 2017: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 53)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0273)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0273)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.33. Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 54)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0274)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0274)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.34. Razrešnica 2017: Evropska železniška agencija (ERA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) (ERA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 55)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0275)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0275)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.35. Razrešnica 2017: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 56)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0276)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0276)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.36. Razrešnica 2017: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje (ETF) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 57)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0277)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0277)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.37. Razrešnica 2017: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (zdaj Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice) (eu-LISA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 58)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0278)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0278)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.38. Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 59)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0279)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0279)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.39. Razrešnica 2017: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom (ESA) za proračunsko leto 2017 [2018/2199(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 60)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0280)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0280)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.40. Razrešnica 2017: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 61)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0281)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0281)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.41. Razrešnica 2017: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta (Eurojust) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 62)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0282)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0282)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.42. Razrešnica 2017: Evropski policijski urad (Europol) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) (pred 1. majem 2017: Evropski policijski urad) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 63)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0283)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0283)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.43. Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 64)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0284)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0284)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.44. Razrešnica 2017: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo (FRONTEX) za proračunsko leto 2017 [2018/2195(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 65)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0285)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0285)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.45. Razrešnica 2017: Agencija za evropski GNSS (GSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 66)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0286)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0286)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.46. Razrešnica 2017: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 67)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0287)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0287)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.47. Razrešnica 2017: Skupno podjetje Čisto nebo 2 (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 68)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0288)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0288)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.48. Razrešnica 2017: Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj Skupnega podjetja (ECSEL) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 69)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0289)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0289)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.49. Razrešnica 2017: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 70)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0290)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0290)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.50. Razrešnica 2017: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 71)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0291)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0291)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.51. Razrešnica 2017: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2017 [2018/2211(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 72)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0292)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0292)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.52. Razrešnica 2017: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 73)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0293)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0293)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.53. Razrešnica 2017: Skupno podjetje Shift2Rail (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 74)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0294)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0294)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


14. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Ustne obrazložitve glasovanja bodo potekale v sredo, 27. marca 2019.


15. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Parlamenta (Zasedanje) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredsednik


16. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 18.08.


17. Popravki (člen 231 Poslovnika) (nadaljevanje)

Popravki P8_TA(2017)0107(COR01) in P8_TA(2017)0108(COR01) so bili objavljeni med včerajšnjo plenarno sejo (točka 7 zapisnika z dne 25.3.2019).

Če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, ne zahteva glasovanja o popravkih v skladu s členom 231(4) Poslovnika, se šteje, da so sprejeti.


18. Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 (prenovitev) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Razprava je potekala 2. oktobra 2018 (točka 15 zapisnika z dne 2.10.2018).

Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru 3. oktobra 2018 (točka 9.5 zapisnika z dne 3.10.2018).

Miriam Dalli je predstavila poročilo.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Govorila je Karima Delli (pripravljavka mnenja odbora TRAN).

Govorili so Jens Gieseke v imenu skupine PPE, Tiemo Wölken v imenu skupine S&D, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Paul Rübig, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter Liese, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Danilo Oscar Lancini v imenu skupine ENF, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López in Angelika Niebler.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi in Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorila sta Miguel Arias Cañete in Miriam Dalli.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 18.5 zapisnika z dne 27.3.2019.


19. Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje [2018/0243(COD)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za razvoj. Soporočevalca: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel in Charles Goerens (A8-0173/2019)

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel in Charles Goerens so predstavili poročilo.

Govorila je Eider Gardiazabal Rubial (pripravljavka mnenja odbora BUDG).

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Govorili so Marietje Schaake (pripravljavka mnenja odbora INTA), María Teresa Giménez Barbat (pripravljavka mnenja odbora CULT), Barbara Spinelli (pripravljavka mnenja odbora LIBE), Eleonora Forenza (pripravljavka mnenja odbora FEMM), David McAllister v imenu skupine PPE, Norbert Neuser v imenu skupine S&D, Mirja Vehkaperä v imenu skupine ALDE, Michel Reimon v imenu skupine Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei in Alojz Peterle.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govorili so Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko in Cécile Kashetu Kyenge.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé in Stanislav Polčák.

Govorili so Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel in Charles Goerens.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.4 zapisnika z dne 27.3.2019.


20. Instrument za predpristopno pomoč (IPA III) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Odbor za zunanje zadeve. Soporočevalca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Knut Fleckenstein sta predstavila poročilo.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Govorili so Ivana Maletić (pripravljavka mnenja odbora BUDG), Joachim Zeller (pripravljavec mnenja odbora REGI), Bodil Valero (poročevalka za mnenje odbora LIBE), Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Tonino Picula v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Ilhan Kyuchyuk v imenu skupine ALDE, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, James Carver v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė in Željana Zovko.

Po postopku "catch the eye" je govoril Stanislav Polčák.

Govorili so Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Knut Fleckenstein.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.5 zapisnika z dne 27.3.2019.


21. Razmere v Alžiriji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Alžiriji (2019/2627(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Javier Nart v imenu skupine ALDE, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, Jacques Colombier v imenu skupine ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Javi López, Francisco José Millán Mon in Eugen Freund.

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Ana Gomes in José Inácio Faria.

Govoril je Johannes Hahn.

Razprava se je zaključila.


22. Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (2019/2671(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Elmar Brok v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Stanislav Polčák in Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Francisco Assis, Mark Demesmaeker, Neena Gill, Anna Elżbieta Fotyga in Julie Ward.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina in Stanislav Polčák.

Govoril je Johannes Hahn.

Razprava se je zaključila.


23. Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Poročilo o razmerah po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki [2018/2160(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Brando Benifei (A8-0077/2019)

Brando Benifei je predstavil poročilo.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Elmar Brok v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE, Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Marek Jurek, Jacques Colombier, Francisco José Millán Mon in László Tőkés.

Po postopku "catch the eye" je govorila Julie Ward.

Govorili so Johannes Hahn in Brando Benifei.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 18.19 zapisnika z dne 27.3.2019.


24. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med delnima septembrskim in drugim oktobrskim zasedanjem v letu 2018, so na voljo na spletišču Parlamenta.


25. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 637.634/OJME).


26. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.30.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Zadnja posodobitev: 26. junij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov