Index 
Protokoll
PDF 370kWORD 89k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I (debatt)
 3.Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden ***I (debatt)
 4.Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster ***I – Avtal om försäljning av varor ***I (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Förslag om att förklara ett ärende otillåtligt (artikel 187 i arbetsordningen)
 7.Omröstning
  7.1.Begäran om upphävande av Jørn Dohrmanns immunitet (omröstning)
  7.2.Grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen ***I (omröstning)
  7.3.Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Israel (Kroatiens anslutning) *** (omröstning)
  7.4.Övergripande avtal mellan EU och Uzbekistan (omröstning)
  7.5.Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar ***I (omröstning)
  7.6.Gemensamma regler för den inre marknaden för el ***I (omröstning)
  7.7.Den inre marknaden för el ***I (omröstning)
  7.8.Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ***I (omröstning)
  7.9.Riskberedskap inom elsektorn ***I (omröstning)
  7.10.Märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar ***I (omröstning)
  7.11.Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I (omröstning)
  7.12.Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster ***I (omröstning)
  7.13.Avtal om försäljning av varor ***I (omröstning)
  7.14.Fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) ***I (omröstning)
  7.15.Samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område ***I (omröstning)
  7.16.Särskilda regler om största tillåtna längd med avseende på förarhytten ***I (omröstning)
  7.17.Referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar ***I (omröstning)
  7.18.Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ***I (omröstning)
  7.19.Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst (omröstning)
  7.20.Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (omröstning)
  7.21.Avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Ansvarsfrihet 2017 (debatt)
 13.Omröstning
  13.1.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (omröstning)
  13.2.Ansvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017 (omröstning)
  13.3.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF (omröstning)
  13.4.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (omröstning)
  13.5.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (omröstning)
  13.6.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – domstolen (omröstning)
  13.7.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (omröstning)
  13.8.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)
  13.9.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (omröstning)
  13.10.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (omröstning)
  13.11.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (omröstning)
  13.12.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)
  13.13.Ansvarsfrihet 2017: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll (omröstning)
  13.14.Ansvarsfrihet 2017: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (omröstning)
  13.15.Ansvarsfrihet 2017: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (omröstning)
  13.16.Ansvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (omröstning)
  13.17.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (omröstning)
  13.18.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (omröstning)
  13.19.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (omröstning)
  13.20.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)
  13.21.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (omröstning)
  13.22.Ansvarsfrihet 2017: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (omröstning)
  13.23.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (omröstning)
  13.24.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA) (omröstning)
  13.25.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (omröstning)
  13.26.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (omröstning)
  13.27.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (omröstning)
  13.28.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (omröstning)
  13.29.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (omröstning)
  13.30.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (omröstning)
  13.31.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (omröstning)
  13.32.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (omröstning)
  13.33.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (omröstning)
  13.34.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens järnvägsbyrå (omröstning)
  13.35.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (omröstning)
  13.36.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (omröstning)
  13.37.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) (omröstning)
  13.38.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (omröstning)
  13.39.Ansvarsfrihet 2017: Euratoms försörjningsbyrå (ESA) (omröstning)
  13.40.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (omröstning)
  13.41.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (omröstning)
  13.42.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (omröstning)
  13.43.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (omröstning)
  13.44.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) (omröstning)
  13.45.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (omröstning)
  13.46.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) (omröstning)
  13.47.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Clean Sky (omröstning)
  13.48.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Ecsel för elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap (omröstning)
  13.49.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH2) (omröstning)
  13.50.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI 2) (omröstning)
  13.51.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (omröstning)
  13.52.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Sesar (omröstning)
  13.53.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Shift2Rail (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 18.Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon ***I (debatt)
 19.Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete ***I (debatt)
 20.Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) ***I (debatt)
 21.Situationen i Algeriet (debatt)
 22.Fem år efter Ryska federationens olagliga ockupation av Krim (debatt)
 23.Tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika (debatt)
 24.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I (debatt)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Axel Voss (A8-0245/2018)

En första debatt hade ägt rum den 11 september 2018 (punkt 12 i protokollet av den 11.9.2018).
Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats till det ansvariga utskottet den 12 september 2018 (punkt 6.4 i protokollet av den 12.9.2018).

Axel Voss redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Nicola Danti (föredragande av yttrande från utskottet IMCO).

Talare: Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen).

Talare: Zdzisław Krasnodębski (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Marc Joulaud (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Michał Boni (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Jens Rohde, om debattens förlopp (talmannen gjorde förtydliganden), Jean-Marie Cavada för ALDE-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Daniel Caspary och Jens Rohde, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Bogdan Andrzej Zdrojewski och Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Paul Rübig och Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García och Julie Ward.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Axel Voss.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 26.3.2019.


3. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Jan Olbrycht (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Derek Vaughan (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Kateřina Konečná (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Bogdan Andrzej Zdrojewski (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Raffaele Fitto för ECR-gruppen, Iskra Mihaylova för ALDE-gruppen, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lambert van Nistelrooij, Konstantinos Papadakis, grupplös, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal och Iratxe García Pérez (föredragande av yttrande från utskottet LIBE).

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Věra Jourová och Andrea Cozzolino.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.4 i protokollet av den 27.3.2019.


4. Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster ***I – Avtal om försäljning av varor ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Evelyne Gebhardt och Axel Voss (A8-0375/2017)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Evelyne Gebhardt, Axel Voss och Pascal Arimont redogjorde för betänkandena.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Heidi Hautala (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Eva Maydell för PPE-gruppen, Virginie Rozière för S&D-gruppen, Daniel Dalton för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose och Dariusz Rosati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová och Maria Grapini.

Talare: Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss och Pascal Arimont.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 26.3.2019 och punkt 7.13 i protokollet av den 26.3.2019.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


5. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.32.


6. Förslag om att förklara ett ärende otillåtligt (artikel 187 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han, i enlighet med artikel 187.1 i arbetsordningen, hade mottagit en anmälan från en grupp ledamöter som uppnådde minst det låga tröskelvärdet om att de avsåg att lägga fram ett förslag om att förklara nästa dags gemensamma debatt om ”rörlighetspaketet”, avseende betänkandena Merja Kyllönen (A8-0206/2018) och Wim van de Camp (A8-0205/2018), otillåtlig.

Detta förslag skulle gå till omröstning omedelbart efter det att det lagts fram.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


7.1. Begäran om upphävande av Jørn Dohrmanns immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Jørn Dohrmanns immunitet [2018/2277(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0221)


7.2. Grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0222)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


7.3. Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Israel (Kroatiens anslutning) *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0223)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


7.4. Övergripande avtal mellan EU och Uzbekistan (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende det nya övergripande avtalet mellan EU och Uzbekistan [2018/2236(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A8-0149/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Ansågs antagen (P8_TA(2019)0224)


7.5. Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0225)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


7.6. Gemensamma regler för den inre marknaden för el ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0226)

KOMMISSIONENS UTTALANDEN

Godkändes (P8_TA(2019)0226)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


7.7. Den inre marknaden för el ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0227)

KOMMISSIONENS UTTALANDEN

Godkändes (P8_TA(2019)0227)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


7.8. Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0228)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


7.9. Riskberedskap inom elsektorn ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0229)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


7.10. Märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Michał Boni (A8-0086/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0230)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


7.11. Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I (omröstning)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Axel Voss (A8-0245/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

Evelyn Regner (företrädare för en grupp ledamöter som uppnådde minst det låga tröskelvärdet) yttrade sig för att begära att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (312 röster för, 317 röster emot, 24 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0231)

KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0231)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Michel Reimon, före omröstningen. (Talmannen gjorde förtydliganden.)


7.12. Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Evelyne Gebhardt och Axel Voss (A8-0375/2017)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0232)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


7.13. Avtal om försäljning av varor ***I (omröstning)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0233)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


7.14. Fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) [COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0234)

KOMMISSIONENS UTTALANDEN

Godkändes (P8_TA(2019)0234)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


7.15. Samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005 [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0235)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


7.16. Särskilda regler om största tillåtna längd med avseende på förarhytten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 96/53/EG vad gäller tidsfristen för att införa särskilda regler om största tillåtna längd när fordonets förarhytt ger bättre aerodynamiska prestanda, energieffektivitet och säkerhetsprestanda [COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Karima Delli (A8-0042/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0236)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


7.17. Referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 avseende referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar [COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Neena Gill (A8-0483/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0237)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Neena Gill (föredragande), före omröstningen.


7.18. Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder [COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Debatten hade ägt rum den 15 januari 2019 (punkt 21 i protokollet av den 15.1.2019).
Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats till det ansvariga utskottet den 16 januari 2019 (punkt 12.8 i protokollet av den 16.1.2019).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

AVSLUTANDE AV FÖRSTA BEHANDLINGEN

Godkändes (P8_TA(2019)0238)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Pascal Arimont (föredragande), före omröstningen.


7.19. Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000022/2019) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst (B8-0016/2019)

Debatten hade ägt rum den 14 mars 2019 (punkt 17 i protokollet av den 14.3.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Claude Moraes, för utskottet LIBE, om grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst i Europa (2018/2899(RSP)) (B8-0212/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0239)


7.20. Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (omröstning)

Betänkande om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt [2018/2121(INI)] - Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt. Föredragande: Jeppe Kofod och Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0240)


7.21. Avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz [2018/2262(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P8_TA(2019)0241)

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Marita Ulvskog - A8-0169/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Hilde Vautmans, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Seán Kelly, Dobromir Sośnierz och Stanislav Polčák

Betänkande Jerzy Buzek - A8-0044/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Stanislav Polčák och Danuta Jazłowiecka

Betänkande Jerzy Buzek - A8-0042/2018
Adam Szejnfeld

Betänkande Axel Voss - A8-0245/2018
Babette Winter, Maria Spyraki, Michael Detjen, Igor Šoltes, Thomas Mann, Momchil Nekov, Isabella Adinolfi, Reinhard Bütikofer, Marian Harkin, Younous Omarjee, Seán Kelly, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák och Andrejs Mamikins

Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst - B8-0212/2019
Cécile Kashetu Kyenge

Betänkande Jeppe Kofod och Luděk Niedermayer - A8-0170/2019
Monica Macovei, Alex Mayer, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dariusz Rosati, Danuta Jazłowiecka och Paloma López Bermejo.


9. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.22.)

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman


10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.01.


11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Ansvarsfrihet 2017 (debatt)

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [2018/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017
Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för budgetåret 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marco Valli (A8-0107/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt I – Europaparlamentet [2018/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – domstolen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IV – domstolen [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [2018/2175(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2017: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017 [2018/2178(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2017 [2018/2194(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) för budgetåret 2017 [2018/2189(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret (Easo) för asylfrågor för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2017 [2018/2202(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) för budgetåret 2017 [2018/2198(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån (EEA) för budgetåret 2017 [2018/2182(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) för budgetåret 2017 [2018/2197(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) för budgetåret 2017 [2018/2201(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens järnvägsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (nu Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) (eu-Lisa) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå (ESA) för budgetåret 2017 [2018/2199(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (före 1 maj 2017: Europeiska polisbyrån) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017 [2018/2195(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för GNSS (GSA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS (GSA) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Clean Sky
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Ecsel för elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH2)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH2) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI 2)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (gemensamma företaget IMI 2) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2017 [2018/2211(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Sesar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Shift2Rail
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa och Martina Dlabajová redogjorde för betänkandena.

Talare: George Ciamba (rådets tjänstgörande ordförande), Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) och Klaus-Heiner Lehne (ordförande för revisionsrätten).

Talare: Neena Gill (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Innocenzo Leontini (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Iskra Mihaylova (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Marijana Petir (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Alain Cadec (föredragande av yttrande från utskottet PECH), José Blanco López (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Romeo Franz (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Malin Björk (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Ingeborg Gräßle för PPE-gruppen, Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Jonathan Bullock för EFDD-gruppen, Angelo Ciocca för ENF-gruppen, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Monica Macovei, Nedzhmi Ali, Indrek Tarand, Luke Ming Flanagan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Raffaele Fitto, Joachim Zeller och Eric Andrieu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák.

Talare: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, George Ciamba, Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa och Martina Dlabajová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.1 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.2 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.3 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.4 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.5 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.6 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.7 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.8 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.9 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.10 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.11 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.12 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.13 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.14 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.15 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.16 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.17 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.18 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.19 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.20 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.21 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.22 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.23 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.24 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.25 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.26 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.27 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.28 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.29 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.30 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.31 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.32 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.33 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.34 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.35 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.36 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.37 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.38 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.39 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.40 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.41 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.42 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.43 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.44 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.45 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.46 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.47 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.48 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.49 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.50 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.51 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.52 i protokollet av den 26.3.2019 och punkt 13.53 i protokollet av den 26.3.2019.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

13. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


13.1. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [2018/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0242)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0242)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.2. Ansvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017 (omröstning)

Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0243)

Inlägg

Pervenche Berès, före omröstningen. (Talmannen gjorde förtydliganden.)


13.3. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för budgetåret 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marco Valli (A8-0107/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0244)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0244)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).

Inlägg:

Dominique Martin, om omröstningens förlopp, och Marc Tarabella.


13.4. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt I – Europaparlamentet [2018/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0245)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0245)


13.5. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0246)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0246)

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutandet av räkenskaperna sköts upp (se artikel 5.1 b i bilaga IV till arbetsordningen)


13.6. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – domstolen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IV – domstolen [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0247)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0247)


13.7. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0248)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0248)


13.8. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0249)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0249)


13.9. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0250)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0250)


13.10. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0251)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0251)


13.11. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0252)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0252)


13.12. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [2018/2175(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0253)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0253)


13.13. Ansvarsfrihet 2017: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2017: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0254)


13.14. Ansvarsfrihet 2017: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0255)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0255)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.15. Ansvarsfrihet 2017: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 36)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0256)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0256)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.16. Ansvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 37)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0257)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0257)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.17. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017 [2018/2178(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0258)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0258)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.18. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2017 [2018/2194(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 39)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0259)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0259)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.19. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) för budgetåret 2017 [2018/2189(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 40)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0260)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0260)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.20. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret (Easo) för asylfrågor för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 41)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0261)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0261)

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutandet av räkenskaperna sköts upp (se artikel 5.1 b i bilaga IV till arbetsordningen)


13.21. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2017 [2018/2202(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 42)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0262)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0262)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.22. Ansvarsfrihet 2017: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 43)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0263)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0263)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.23. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) för budgetåret 2017 [2018/2198(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 44)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0264)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0264)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.24. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån (EEA) för budgetåret 2017 [2018/2182(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 45)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0265)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0265)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.25. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) för budgetåret 2017 [2018/2197(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 46)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0266)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0266)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.26. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 47)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0267)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0267)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.27. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) för budgetåret 2017 [2018/2201(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 48)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0268)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0268)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.28. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 49)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0269)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0269)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.29. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 50)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0270)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0270)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.30. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 51)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0271)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0271)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.31. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 52)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0272)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0272)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.32. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 53)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0273)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0273)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.33. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 54)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0274)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0274)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.34. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens järnvägsbyrå (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 55)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0275)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0275)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.35. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 56)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0276)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0276)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.36. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 57)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0277)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0277)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.37. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (nu Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) (eu-Lisa) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 58)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0278)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0278)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.38. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 59)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0279)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0279)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.39. Ansvarsfrihet 2017: Euratoms försörjningsbyrå (ESA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå (ESA) för budgetåret 2017 [2018/2199(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 60)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0280)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0280)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.40. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 61)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0281)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0281)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.41. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 62)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0282)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0282)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.42. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (före 1 maj 2017: Europeiska polisbyrån) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 63)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0283)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0283)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.43. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 64)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0284)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0284)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.44. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017 [2018/2195(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 65)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0285)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0285)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.45. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS (GSA) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 66)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0286)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0286)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.46. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 67)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0287)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0287)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.47. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Clean Sky (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 68)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0288)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0288)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.48. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Ecsel för elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 69)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0289)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0289)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.49. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH2) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH2) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 70)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0290)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0290)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.50. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI 2) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (gemensamma företaget IMI 2) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 71)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0291)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0291)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.51. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2017 [2018/2211(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 72)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0292)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0292)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.52. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Sesar (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 73)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0293)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0293)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.53. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Shift2Rail (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 74)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0294)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0294)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


14. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Muntliga röstförklaringar avges onsdagen den 27 mars 2019.


15. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman


16. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 18.08.


17. Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Rättelserna P8_TA(2017)0107(COR01) och P8_TA(2017)0108(COR01) hade tillkännagivits i kammaren under föregående dags sammanträde (punkt 7 i protokollet av den 25.3.2019).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att dessa rättelser skulle bli föremål för omröstning, ansågs de ha godkänts.


18. Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon och om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 ï (omarbetning) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

En första debatt hade ägt rum den 2 oktober 2018 (punkt 15 i protokollet av den 2.10.2018).

Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats till det ansvariga utskottet den 3 oktober 2018 (punkt 9.5 i protokollet av den 3.10.2018).

Miriam Dalli redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Karima Delli (föredragande av yttrande från utskottet TRAN).

Talare: Jens Gieseke för PPE-gruppen, Tiemo Wölken för S&D-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Liese, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Danilo Oscar Lancini för ENF-gruppen, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López och Angelika Niebler.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Miguel Arias Cañete och Miriam Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.5 i protokollet av den 27.3.2019.


19. Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete [2018/0243(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för utveckling. Föredragande: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel och Charles Goerens (A8-0173/2019)

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel och Charles Goerens redogjorde för betänkandet.

Talare: Eider Gardiazabal Rubial (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Marietje Schaake (föredragande av yttrande från utskottet INTA), María Teresa Giménez Barbat (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Barbara Spinelli (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Eleonora Forenza (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), David McAllister för PPE-gruppen, Norbert Neuser för S&D-gruppen, Mirja Vehkaperä för ALDE-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei och Alojz Peterle.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko och Cécile Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé och Stanislav Polčák.

Talare: Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel och Charles Goerens.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.4 i protokollet av den 27.3.2019.


20. Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Knut Fleckenstein redogjorde för betänkandet.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Ivana Maletić (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Joachim Zeller (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Bodil Valero (föredragande för LIBE-utskottets yttrande), Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė och Željana Zovko.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák.

Talare: Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Knut Fleckenstein.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.5 i protokollet av den 27.3.2019.


21. Situationen i Algeriet (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Algeriet (2019/2627(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Javi López, Francisco José Millán Mon och Eugen Freund.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Ana Gomes och José Inácio Faria.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Fem år efter Ryska federationens olagliga ockupation av Krim (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Fem år efter Ryska federationens olagliga ockupation av Krim (2019/2671(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Stanislav Polčák och Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Francisco Assis, Mark Demesmaeker, Neena Gill, Anna Elżbieta Fotyga och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina och Stanislav Polčák.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


23. Tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika (debatt)

Betänkande om tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika [2018/2160(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Brando Benifei (A8-0077/2019)

Brando Benifei redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Marek Jurek, Jacques Colombier, Francisco José Millán Mon och László Tőkés.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward.

Talare: Johannes Hahn och Brando Benifei.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.19 i protokollet av den 27.3.2019.


24. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna september 2018 och oktober II 2018 finns på parlamentets webbplats.


25. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 637.634/OJME).


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.30.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy