Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0123(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0204/2018

Разисквания :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Гласувания :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Обяснение на вота
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0341

Протокол
Сряда, 27 март 2019 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

8. Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I - Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи ***I - Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 3 юли 2018 г. (точка 18 от протокола от 3.7.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 4 юли 2018 г. (точка 9.1 от протокола от 4.7.2018 г, точка 9.2 от протокола от 4.7.2018 г и точка 9.3 от протокола от 4.7.2018 г.).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp и Ismail Ertug представиха докладите.

Изказаха се Georges Bach (докладчик по становището на комисията EMPL), и Martina Dlabajová (докладчик по становището на комисията EMPL), която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Cramer.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се Verónica Lope Fontagné (докладчик по становището на комисията EMPL), Andor Deli, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Georg Mayer, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Илхан Кючюк, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Петър Курумбашев, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel и Андрей Новаков.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer и Antanas Guoga.

Изказаха се Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp и Ismail Ertug.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност