Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0123(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0204/2018

Arutelud :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hääletused :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Selgitused hääletuse kohta
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0341

Protokoll
Kolmapäev, 27. märts 2019 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

8. Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris ***I - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine ***I - Autoveosektori muutustega kohanemine ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 ja määrust (EÜ) nr 1072/2009 eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Esimene arutelu toimus 3. juulil 2018 (3.7.2018 protokollipunkt 18).
Küsimus saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 4. juulil 2018 (4.7.2018 protokollipunkt 9.14.7.2018 protokollipunkt 9.2 ja 4.7.2018 protokollipunkt 9.3).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp ja Ismail Ertug tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Georges Bach (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja) ja Martina Dlabajová (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Cramer.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Verónica Lope Fontagné (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Andor Deli fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Georg Mayer fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel ja Andrey Novakov.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer ja Antanas Guoga.

Sõna võtsid Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp ja Ismail Ertug.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

Viimane päevakajastamine: 24. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika