Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0123(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0204/2018

Keskustelut :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Äänestykset :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Äänestysselitykset
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0341

Pöytäkirja
Keskiviikko 27. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

8. Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt ***I - Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus ***I - Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 3. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 3.7.2018, kohta 18).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 4. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 9.1, istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 9.2 ja istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 9.3).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp ja Ismail Ertug esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Georges Bach (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Martina Dlabajová (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaMichael Cramer.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Verónica Lope Fontagné (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andor Deli PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, ENF-ryhmän puolesta Georg Mayer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaKarima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaDennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaIsmail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel ja Andrey Novakov.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer ja Antanas Guoga.

Puheenvuorot: Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp ja Ismail Ertug.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Päivitetty viimeksi: 24. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö