Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0123(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0204/2018

Debatten :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Stemmingen :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Stemverklaringen
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0341

Notulen
Woensdag 27 maart 2019 - Straatsburg

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

8. Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer ***I - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen ***I - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan de ontwikkelingen in de sector [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 3 juli 2018 (punt 18 van de notulen van 3.7.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 4 juli 2018 met het oog op interinstitutionele onderhandelingen (punt 9.1 van de notulen van 4.7.2018, punt 9.2 van de notulen van 4.7.2018 en punt 9.3 van de notulen van 4.7.2018).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp en Ismail Ertug geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Georges Bach (rapporteur voor advies van de commissie EMPL), en Martina Dlabajová (rapporteur voor advies van de commissie EMPL), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Cramer.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Verónica Lope Fontagné (rapporteur voor advies van de commissie EMPL), Andor Deli, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel en Andrey Novakov.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer en Antanas Guoga.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp en Ismail Ertug.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid