Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0123(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0204/2018

Debaty :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Głosowanie :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Wyjaśnienia do głosowania
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0341

Protokół
Środa, 27 marca 2019 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

8. Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I - Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów ***I - Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Pierwsza debata odbyła się 3 lipca 2018 r. (pkt 18 protokołu z dnia 3.7.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 4 lipca 2018 r. (pkt 9.1 protokołu z dnia 4.7.2018, pkt 9.2 protokołu z dnia 4.7.2018 i pkt 9.3 protokołu z dnia 4.7.2018).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp i Ismail Ertug przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Georges Bach (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL) i Martina Dlabajová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Cramera.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Verónica Lope Fontagné (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Andor Deli w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Karimę Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dennisa Radtkego, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ismaila Ertuga, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel i Andrey Novakov.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer i Antanas Guoga.

Głos zabrali: Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp i Ismail Ertug.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności