Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0123(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0204/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hlasovanie :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0341

Zápisnica
Streda, 27. marca 2019 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

8. Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I – Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I – Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 3. júla 2018 (bod 18 zápisnice zo dňa 3.7.2018).
Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 4. júla 2018 (bod 9.1 zápisnice zo dňa 4.7.2018, bod 9.2 zápisnice zo dňa 4.7.2018 a bod 9.3 zápisnice zo dňa 4.7.2018).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp a Ismail Ertug uviedli svoje správy

Vystúpili títo poslanci: Georges Bach (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), a Martina Dlabajová (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cramer.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Verónica Lope Fontagné (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Andor Deli v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Georg Mayer v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel a Andrey Novakov.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer a Antanas Guoga.

V rozprave vystúpili: Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp a Ismail Ertug.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia