Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0172(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0317/2018

Внесени текстове :

A8-0317/2018

Разисквания :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Обяснение на вота
PV 27/03/2019 - 18.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Протокол
Сряда, 27 март 2019 г. - Страсбург

15. Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 22 октомври 2018 г. (точка 17 от протокола от 22.10.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 24 октомври 2018 г. (точка 11.12 от протокола от 24.10.2018 г.).

Frédérique Ries представи доклада.

Изказаха се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) и Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се Bronis Ropė (докладчик по становището на комисията AGRI), Renata Briano (докладчик по становище на комисията PECH), Peter Liese, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lynn Boylan, Massimo Paolucci, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús и Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica и Christophe Hansen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Seán Kelly.

Изказаха се Frans Timmermans и Frédérique Ries.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18.6 от протокола от 27.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност