Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0172(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0317/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0317/2018

Συζήτηση :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 27/03/2019 - 18.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

15. Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2018).
Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, για διοργανικές διαπραγματεύσεις, στις 24 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 11.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2018).

Η Frédérique Ries παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bronis Ropė (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Renata Briano (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Lynn Boylan, Massimo Paolucci, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús και Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica και Christophe Hansen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Frédérique Ries.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου