Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0172(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0317/2018

Ingivna texter :

A8-0317/2018

Debatter :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Omröstningar :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Röstförklaringar
PV 27/03/2019 - 18.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Protokoll
Onsdagen den 27 mars 2019 - Strasbourg

15. Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

En första debatt hade ägt rum den 22 oktober 2018 (punkt 17 i protokollet av den 22.10.2018).
Ärendet hade den 24 oktober 2018 återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen (punkt 11.12 i protokollet av den 24.10.2018).

Frédérique Ries redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Bronis Ropė (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Renata Briano (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Peter Liese för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lynn Boylan, Massimo Paolucci för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin, för ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús och Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica och Christophe Hansen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Seán Kelly.

Talare: Frans Timmermans och Frédérique Ries.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.6 i protokollet av den 27.3.2019.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy