Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0084(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0270/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0270/2017

Συζήτηση :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 27/03/2019 - 18.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

16. Προϊόντα λίπανσης της ΕΕ ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2017 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2017)
Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, για διοργανικές διαπραγματεύσεις, στις 24 Οκτωβρίου 2017 (σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2017)

Ο Mihai Ţurcanu παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Elisabetta Gardini (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI) και Jan Huitema (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI).

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Franc Bogovič, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Elsi Katainen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του John Stuart Agnew, Dariusz Rosati, Clara Aguilera και Paolo De Castro.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Annie Schreijer-Pierik και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Mihai Ţurcanu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.3.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου