Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0290(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0259/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0259/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/03/2019 - 18.9
CRE 27/03/2019 - 18.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0308

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

18.9. Κοινοί κανόνες για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών [COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

Η Daniela Aiuto (εισηγήτρια) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0308)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου