Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0139(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0261/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0261/2016

Συζήτηση :

PV 27/03/2019 - 21
CRE 27/03/2019 - 21

Ψηφοφορία :

PV 28/03/2019 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0319

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

21. Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις διεξάχθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 (σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018).

Η Tanja Fajon παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Igor Šoltes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Asim Ademov, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Marie-Christine Vergiat και Tanja Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward, η οποία αρνείται να δεχθεί ερώτηση με γαλάζια κάρτα από τον Dobromir Sośnierz, και ο τελευταίος για να ζητήσει να εξεταστούν οι δηλώσεις της Julie Ward (ο Πρόεδρος αναλαμβάνει τα περαιτέρω).

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Dubravka Šuica.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Tanja Fajon.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου