Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2003(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0182/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0182/2019

Συζήτηση :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Ψηφοφορία :

PV 28/03/2019 - 8.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0326

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

22. Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2020 [2019/2003(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Παρεμβαίνει ο Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Ο Vladimír Maňka παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, André Elissen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, José Manuel Fernandes, John Howarth, Gérard Deprez, Indrek Tarand, Jonathan Arnott, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, και Jean Arthuis.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Fabio Massimo Castaldo.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου