Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0332(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0288/2018

Ingivna texter :

A8-0288/2018

Debatter :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Omröstningar :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Röstförklaringar
PV 28/03/2019 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

Protokoll
Onsdagen den 27 mars 2019 - Strasbourg

23. Kvaliteten på dricksvatten ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Michel Dantin (A8-0288/2018)

En första debatt hade ägt rum den 22 oktober 2018 (punkt 16 i protokollet av den 22.10.2018).
Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 23 oktober 2018 (punkt 7.13 i protokollet av den 23.10.2018).

Michel Dantin redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Rory Palmer för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, och Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Paul Rübig, som ställde en fråga ("blått kort") till Lynn Boylan, som besvarade frågan, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl, Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová och Paul Rübig.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Michel Dantin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 28.3.2019.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy