Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0351(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0347/2018

Debatter :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.30

Antagna texter :

P8_TA(2019)0388

Protokoll
Onsdagen den 27 mars 2019 - Strasbourg

24. Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration ***I – Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar ***I (debatt)
CRE

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration) och om ändring av [förordning (EU) 2018/XX [Eurodacförordningen],] förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området brottsbekämpning], förordning (EU) 2018/XX [Ecris-TCN-förordningen] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Betänkande om ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers och Nuno Melo redogjorde för betänkandena.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) och Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Emil Radev för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Romeo Franz för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes och Diane James.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Julian King, Jeroen Lenaers och Nuno Melo.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy