Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 27 март 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Съобщение на председателството
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Внесени документи
 6.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 7.Заключения от заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. (разискване)
 8.Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I - Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи ***I - Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***I (разискване)
 9.Състав на политическите групи
 10.Време за гласуване
  10.1.Специално разпределени средства за инициативата за младежка заетост ***I (гласуване)
  10.2.Общ режим на облагане с акциз * (гласуване)
  10.3.Продукти, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка „octroi de mer“ * (гласуване)
  10.4.Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество ***I (гласуване)
  10.5.Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) ***I (гласуване)
 11.Обяснения на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ***I (разискване)
 16.Продукти за наторяване в ЕС ***I (разискване)
 17.Възобновяване на заседанието
 18.Време за гласуване
  18.1.Рамка за възстановяване и анализ на централните контрагенти ***I (гласуване)
  18.2.Европейски доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) на бизнеса ***I (гласуване)
  18.3.Пазари на финансови инструменти: доставчици на услуги за колективно финансиране ***I (гласуване)
  18.4.Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд ***I (гласуване)
  18.5.Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства ***I (гласуване)
  18.6.Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ***I (гласуване)
  18.7.Продукти за наторяване в ЕС ***I (гласуване)
  18.8.Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа ***I (гласуване)
  18.9.Общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки ***I (гласуване)
  18.10.Оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове ***I (гласуване)
  18.11.Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях ***I (гласуване)
  18.12.Възражение съгласно член 105, параграф 3: Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (гласуване)
  18.13.Възражение съгласно член 105, параграф 3: Инструмент за финансово подпомагане за външните граници и визите (гласуване)
  18.14.Възражение съгласно член 106: Генетично модифицирана соя MON 87751 (MON-87751-7) (гласуване)
  18.15.Възражение съгласно член 106: Генетично модифицирана царевица 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (гласуване)
  18.16.Възражение съгласно член 106: Някои видове употреба на бис(2-етилхексиловия) фталат (DEHP) (DEZA a.s.) (гласуване)
  18.17.Възражение съгласно член 106: Някои видове употреба на бис(2-етилхексиловия) фталат (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (гласуване)
  18.18.Възражение съгласно член 106: Някои видове употреба на хромен триоксид (гласуване)
  18.19.След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (гласуване)
 19.Обяснения на вот
 20.Поправки на вот и намерения за гласуване
 21.Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) ***I (разискване)
 22.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент (разискване)
 23.Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***I (разискване)
 24.Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията ***I - Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите ***I (разискване)
 25.Повишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения ***I (разискване)
 26.Упражняване на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми ***I (разискване)
 27.Решение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира (разискване)
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (281 kb) Списък на присъствалите (62 kb) Резултати от различните гласувания (169 kb) Поименни гласувания (2608 kb) 
 
Протокол (94 kb) Списък на присъствалите (11 kb) Резултати от различните гласувания (47 kb) Поименни гласувания (143 kb) 
 
Протокол (393 kb) Списък на присъствалите (80 kb) Резултати от различните гласувания (189 kb) Поименни гласувания (846 kb) 
Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност