Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 27 март 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Съобщение на председателството
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Внесени документи
 6.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 7.Заключения от заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. (разискване)
 8.Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I - Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи ***I - Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***I (разискване)
 9.Състав на политическите групи
 10.Време за гласуване
  10.1.Специално разпределени средства за инициативата за младежка заетост ***I (гласуване)
  10.2.Общ режим на облагане с акциз * (гласуване)
  10.3.Продукти, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка „octroi de mer“ * (гласуване)
  10.4.Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество ***I (гласуване)
  10.5.Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) ***I (гласуване)
 11.Обяснения на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ***I (разискване)
 16.Продукти за наторяване в ЕС ***I (разискване)
 17.Възобновяване на заседанието
 18.Време за гласуване
  18.1.Рамка за възстановяване и анализ на централните контрагенти ***I (гласуване)
  18.2.Европейски доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) на бизнеса ***I (гласуване)
  18.3.Пазари на финансови инструменти: доставчици на услуги за колективно финансиране ***I (гласуване)
  18.4.Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд ***I (гласуване)
  18.5.Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства ***I (гласуване)
  18.6.Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ***I (гласуване)
  18.7.Продукти за наторяване в ЕС ***I (гласуване)
  18.8.Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа ***I (гласуване)
  18.9.Общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки ***I (гласуване)
  18.10.Оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове ***I (гласуване)
  18.11.Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях ***I (гласуване)
  18.12.Възражение съгласно член 105, параграф 3: Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (гласуване)
  18.13.Възражение съгласно член 105, параграф 3: Инструмент за финансово подпомагане за външните граници и визите (гласуване)
  18.14.Възражение съгласно член 106: Генетично модифицирана соя MON 87751 (MON-87751-7) (гласуване)
  18.15.Възражение съгласно член 106: Генетично модифицирана царевица 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (гласуване)
  18.16.Възражение съгласно член 106: Някои видове употреба на бис(2-етилхексиловия) фталат (DEHP) (DEZA a.s.) (гласуване)
  18.17.Възражение съгласно член 106: Някои видове употреба на бис(2-етилхексиловия) фталат (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (гласуване)
  18.18.Възражение съгласно член 106: Някои видове употреба на хромен триоксид (гласуване)
  18.19.След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (гласуване)
 19.Обяснения на вот
 20.Поправки на вот и намерения за гласуване
 21.Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) ***I (разискване)
 22.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент (разискване)
 23.Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***I (разискване)
 24.Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията ***I - Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите ***I (разискване)
 25.Повишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения ***I (разискване)
 26.Упражняване на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми ***I (разискване)
 27.Решение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира (разискване)
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (276 kb)
27/06/2019 16:58
  Списък на присъствалите (62 kb)
13/06/2019 11:46
 
Протокол (92 kb)
27/06/2019 16:58
  Списък на присъствалите (11 kb)
13/06/2019 11:46
  Резултати от различните гласувания (47 kb)
13/06/2019 13:02
  Поименни гласувания (143 kb)
13/06/2019 12:56
 
Протокол (382 kb)
27/06/2019 16:58
  Списък на присъствалите (80 kb)
13/06/2019 11:46
  Резултати от различните гласувания (190 kb)
13/06/2019 13:02
  Поименни гласувания (846 kb)
13/06/2019 12:56
Последно осъвременяване: 27 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност