Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 27 maart 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Mededeling van de Voorzitter
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 5.Ingekomen stukken
 6.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 7.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (debat)
 8.Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer ***I - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen ***I - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector ***I (debat)
 9.Samenstelling fracties
 10.Stemmingen
  10.1.Middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief ***I (stemming)
  10.2.Algemene regeling inzake accijns * (stemming)
  10.3.Producten die voor een vrijstelling of vermindering van de "octroi de mer" in aanmerking komen * (stemming)
  10.4.Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking ***I (stemming)
  10.5.Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) ***I (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu ***I (debat)
 16.EU-bemestingsproducten ***I (debat)
 17.Hervatting van de vergadering
 18.Stemmingen
  18.1.Kader voor herstel en afwikkeling van centrale wederpartijen ***I (stemming)
  18.2.Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP) ***I (stemming)
  18.3.Markten voor financiële instrumenten: aanbieders van crowdfundingdiensten ***I ***I (stemming)
  18.4.Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds ***I (stemming)
  18.5.Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen ***I (stemming)
  18.6.Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu ***I (stemming)
  18.7.EU-bemestingsproducten ***I (stemming)
  18.8.Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk ***I (stemming)
  18.9.Gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten ***I (stemming)
  18.10.Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren ***I (stemming)
  18.11.Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen ***I (stemming)
  18.12.Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Fonds voor asiel, migratie en integratie (stemming)
  18.13.Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa (stemming)
  18.14.Bezwaar op grond van artikel 106: Genetisch gemodificeerde soja MON 87751 (MON-87751-7) (stemming)
  18.15.Bezwaar op grond van artikel 106: Genetisch gemodificeerde mais 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (stemming)
  18.16.Bezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (DEZA a.s.) (stemming)
  18.17.Bezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (stemming)
  18.18.Bezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van chroomtrioxide (stemming)
  18.19.Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (stemming)
 19.Stemverklaringen
 20.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 21.Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) ***I (debat)
 22.Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement (debat)
 23.Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***I (debat)
 24.Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie ***I - Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa ***I (debat)
 25.Verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures ***I (debat)
 26.Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en radioprogramma's ***I (debat)
 27.Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit (debat)
 28.Agenda van de volgende vergadering
 29.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (237 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (157 kb) Hoofdelijke stemming (2608 kb) 
 
Notulen (88 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (44 kb) Hoofdelijke stemming (135 kb) 
 
Notulen (359 kb) Presentielijst (70 kb) Uitslag van de stemming (165 kb) Hoofdelijke stemming (831 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid