Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 27 marca 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Komunikat Przewodniczącego
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Składanie dokumentów
 6.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 7.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca 2019 r. (debata)
 8.Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I - Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów ***I - Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***I (debata)
 9.Skład grup politycznych
 10.Głosowanie
  10.1.Zasoby przeznaczone na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ***I (głosowanie)
  10.2.Ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego * (głosowanie)
  10.3.Produkty uprawnione do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania * (głosowanie)
  10.4.Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej ***I (głosowanie)
  10.5.Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) ***I (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 12.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ***I (debata)
 16.Produkty nawozowe z oznakowaniem CE ***I (debata)
 17.Wznowienie posiedzenia
 18.Głosowanie
  18.1.Ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych ***I (głosowanie)
  18.2.Europejscy dostawcy usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw ***I (głosowanie)
  18.3.Rynki instrumentów finansowych ***I (głosowanie)
  18.4.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności ***I (głosowanie)
  18.5.Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych ***I (głosowanie)
  18.6.Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ***I (głosowanie)
  18.7.Produkty nawozowe z oznakowaniem CE ***I (głosowanie)
  18.8.Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy ***I (głosowanie)
  18.9.Wspólne przepisy dla niektórych rodzajów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ***I (głosowanie)
  18.10.Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały ***I (głosowanie)
  18.11.Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy ***I (głosowanie)
  18.12.Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (głosowanie)
  18.13.Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz (głosowanie)
  18.14.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87751 (MON-87751-7) (głosowanie)
  18.15.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (głosowanie)
  18.16.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (DEZA a.s.) (głosowanie)
  18.17.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (głosowanie)
  18.18.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania tritlenku chromu (głosowanie)
  18.19.Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (głosowanie)
 19.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 20.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 21.Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) ***I (debata)
 22.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski (debata)
 23.Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) ***I (debata)
 24.Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji ***I - Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej ***I (debata)
 25.Ramy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia ***I (debata)
 26.Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych ***I (debata)
 27.Decyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju (debata)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (236 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (157 kb) Głosowanie imienne (2608 kb) 
 
Protokół (89 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (44 kb) Głosowanie imienne (148 kb) 
 
Protokół (362 kb) Lista obecności (71 kb) Wyniki głosowania (184 kb) Głosowanie imienne (816 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności