Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 27 marca 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Komunikat Przewodniczącego
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Składanie dokumentów
 6.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 7.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca 2019 r. (debata)
 8.Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I - Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów ***I - Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***I (debata)
 9.Skład grup politycznych
 10.Głosowanie
  10.1.Zasoby przeznaczone na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ***I (głosowanie)
  10.2.Ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego * (głosowanie)
  10.3.Produkty uprawnione do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania * (głosowanie)
  10.4.Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej ***I (głosowanie)
  10.5.Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) ***I (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 12.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ***I (debata)
 16.Produkty nawozowe z oznakowaniem CE ***I (debata)
 17.Wznowienie posiedzenia
 18.Głosowanie
  18.1.Ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych ***I (głosowanie)
  18.2.Europejscy dostawcy usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw ***I (głosowanie)
  18.3.Rynki instrumentów finansowych ***I (głosowanie)
  18.4.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności ***I (głosowanie)
  18.5.Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych ***I (głosowanie)
  18.6.Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ***I (głosowanie)
  18.7.Produkty nawozowe z oznakowaniem CE ***I (głosowanie)
  18.8.Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy ***I (głosowanie)
  18.9.Wspólne przepisy dla niektórych rodzajów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ***I (głosowanie)
  18.10.Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały ***I (głosowanie)
  18.11.Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy ***I (głosowanie)
  18.12.Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (głosowanie)
  18.13.Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz (głosowanie)
  18.14.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87751 (MON-87751-7) (głosowanie)
  18.15.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (głosowanie)
  18.16.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (DEZA a.s.) (głosowanie)
  18.17.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (głosowanie)
  18.18.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania tritlenku chromu (głosowanie)
  18.19.Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (głosowanie)
 19.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 20.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 21.Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) ***I (debata)
 22.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski (debata)
 23.Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) ***I (debata)
 24.Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji ***I - Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej ***I (debata)
 25.Ramy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia ***I (debata)
 26.Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych ***I (debata)
 27.Decyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju (debata)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (236 kb)
24/08/2020 15:47
 Lista obecności (62 kb)
13/06/2019 11:50
 Wyniki głosowania (157 kb)
05/07/2019 14:08
 Głosowanie imienne (2608 kb)
05/07/2019 13:08
 
 
Protokół (89 kb)
24/08/2020 15:47
 Lista obecności (11 kb)
13/06/2019 11:50
 Wyniki głosowania (44 kb)
24/08/2020 16:56
 Głosowanie imienne (148 kb)
13/06/2019 12:58
 
 
Protokół (362 kb)
24/08/2020 15:47
 Lista obecności (71 kb)
13/06/2019 11:50
 Wyniki głosowania (184 kb)
24/08/2020 16:56
 Głosowanie imienne (816 kb)
13/06/2019 12:58
 
Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności