Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 27. marca 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie predsedníctva
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Predloženie dokumentov
 6.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 7.Závery zo zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 (rozprava)
 8.Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I – Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I – Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***I (rozprava)
 9.Zloženie politických skupín
 10.Hlasovanie
  10.1.Zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí ***I (hlasovanie)
  10.2.Všeobecný systém spotrebných daní * (hlasovanie)
  10.3.Výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“ * (hlasovanie)
  10.4.Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce ***I (hlasovanie)
  10.5.Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) ***I (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I (rozprava)
 16.Hnojivé výrobky EÚ ***I (rozprava)
 17.Pokračovanie rokovania
 18.Hlasovanie
  18.1.Rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán ***I (hlasovanie)
  18.2.Európski poskytovatelia služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie ***I (hlasovanie)
  18.3.Trhy s finančnými nástrojmi ***I (hlasovanie)
  18.4.Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond ***I (hlasovanie)
  18.5.Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ***I (hlasovanie)
  18.6.Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I (hlasovanie)
  18.7.Hnojivé výrobky EÚ ***I (hlasovanie)
  18.8.Ochrana pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci ***I (hlasovanie)
  18.9.Spoločné pravidlá pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi ***I (hlasovanie)
  18.10.Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami ***I (hlasovanie)
  18.11.Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy ***I (hlasovanie)
  18.12.Námietka podľa článku 105 ods. 3: Fond pre azyl, migráciu a integráciu (hlasovanie)
  18.13.Námietka podľa článku 105 ods. 3: Nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz (hlasovanie)
  18.14.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná sója MON 87751 (MON-87751-7) (hlasovanie)
  18.15.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (hlasovanie)
  18.16.Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.) (hlasovanie)
  18.17.Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (hlasovanie)
  18.18.Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia oxidu chrómového (hlasovanie)
  18.19.Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (hlasovanie)
 19.Vysvetlenia hlasovania
 20.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 21.Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) ***I (rozprava)
 22.Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament (rozprava)
 23.Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***I (rozprava)
 24.Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie) ***I – Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz ***I (rozprava)
 25.Zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia ***I (rozprava)
 26.Výkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov ***I (rozprava)
 27.Rozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja (rozprava)
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (238 kb)
24/08/2020 15:51
  Prezenčná listina (62 kb)
13/06/2019 11:50
 
Zápisnica (90 kb)
24/08/2020 15:51
  Prezenčná listina (11 kb)
13/06/2019 11:50
  Výsledky hlasovaní (44 kb)
24/08/2020 16:57
  Hlasovania podľa mien (151 kb)
13/06/2019 12:58
 
Zápisnica (355 kb)
24/08/2020 15:51
  Prezenčná listina (71 kb)
13/06/2019 11:50
  Výsledky hlasovaní (171 kb)
24/08/2020 16:57
  Hlasovania podľa mien (827 kb)
13/06/2019 12:58
Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia