Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Streda, 27. marca 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie predsedníctva
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Predloženie dokumentov
 6.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 7.Závery zo zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 (rozprava)
 8.Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I – Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I – Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***I (rozprava)
 9.Zloženie politických skupín
 10.Hlasovanie
  
10.1.Zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí ***I (hlasovanie)
  
10.2.Všeobecný systém spotrebných daní * (hlasovanie)
  
10.3.Výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“ * (hlasovanie)
  
10.4.Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce ***I (hlasovanie)
  
10.5.Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) ***I (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I (rozprava)
 16.Hnojivé výrobky EÚ ***I (rozprava)
 17.Pokračovanie rokovania
 18.Hlasovanie
  
18.1.Rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán ***I (hlasovanie)
  
18.2.Európski poskytovatelia služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie ***I (hlasovanie)
  
18.3.Trhy s finančnými nástrojmi ***I (hlasovanie)
  
18.4.Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond ***I (hlasovanie)
  
18.5.Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ***I (hlasovanie)
  
18.6.Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I (hlasovanie)
  
18.7.Hnojivé výrobky EÚ ***I (hlasovanie)
  
18.8.Ochrana pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci ***I (hlasovanie)
  
18.9.Spoločné pravidlá pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi ***I (hlasovanie)
  
18.10.Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami ***I (hlasovanie)
  
18.11.Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy ***I (hlasovanie)
  
18.12.Námietka podľa článku 105 ods. 3: Fond pre azyl, migráciu a integráciu (hlasovanie)
  
18.13.Námietka podľa článku 105 ods. 3: Nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz (hlasovanie)
  
18.14.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná sója MON 87751 (MON-87751-7) (hlasovanie)
  
18.15.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (hlasovanie)
  
18.16.Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.) (hlasovanie)
  
18.17.Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (hlasovanie)
  
18.18.Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia oxidu chrómového (hlasovanie)
  
18.19.Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (hlasovanie)
 19.Vysvetlenia hlasovania
 20.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 21.Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) ***I (rozprava)
 22.Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament (rozprava)
 23.Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***I (rozprava)
 24.Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie) ***I – Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz ***I (rozprava)
 25.Zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia ***I (rozprava)
 26.Výkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov ***I (rozprava)
 27.Rozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja (rozprava)
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (238 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledky hlasovania (156 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2608 kb) 
 
Zápisnica (90 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (44 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (151 kb) 
 
Zápisnica (355 kb) Prezenčná listina (71 kb) Výsledky hlasovania (171 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (827 kb) 
Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia