Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 27 mars 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Meddelande från talmannen
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Inkomna dokument
 6.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 7.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 21–22 mars (debatt)
 8.Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn ***I – Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I – Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***I (debatt)
 9.De politiska gruppernas sammansättning
 10.Omröstning
  
10.1.Medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga ***I (omröstning)
  
10.2.Allmänna regler för punktskatt * (omröstning)
  
10.3.Produkter som kan omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull * (omröstning)
  
10.4.Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete ***I (omröstning)
  
10.5.Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) ***I (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön ***I (debatt)
 16.Gödselprodukter från EU ***I (debatt)
 17.Återupptagande av sammanträdet
 18.Omröstning
  
18.1.Ram för återhämtning och resolution av centrala motparter ***I (omröstning)
  
18.2.Europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag ***I (omröstning)
  
18.3.Marknader för finansiella instrument ***I (omröstning)
  
18.4.Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden ***I (omröstning)
  
18.5.Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon ***I (omröstning)
  
18.6.Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön ***I (omröstning)
  
18.7.Gödselprodukter från EU ***I (omröstning)
  
18.8.Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet ***I (omröstning)
  
18.9.Gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna ***I (omröstning)
  
18.10.Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer ***I (omröstning)
  
18.11.Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder ***I (omröstning)
  
18.12.Invändning i enlighet med artikel 105.3: Asyl-, migrations- och integrationsfonden (omröstning)
  
18.13.Invändning i enlighet med artikel 105.3: Instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (omröstning)
  
18.14.Invändning i enlighet med artikel 106: Den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 (MON-87751-7) (omröstning)
  
18.15.Invändning i enlighet med artikel 106: Den genetiskt modifierade majsen 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (omröstning)
  
18.16.Invändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av bis(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) (Deza a.s.) (omröstning)
  
18.17.Invändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av bis(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (omröstning)
  
18.18.Invändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av kromtrioxid (omröstning)
  
18.19.Tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika (omröstning)
 19.Röstförklaringar
 20.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 21.Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) ***I (debatt)
 22.Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet (debatt)
 23.Kvaliteten på dricksvatten ***I (debatt)
 24.Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration ***I – Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar ***I (debatt)
 25.Åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare ***I (debatt)
 26.Betstämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram ***I (debatt)
 27.Beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet (debatt)
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (240 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (157 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2608 kb) 
 
Protokoll (87 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (45 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (141 kb) 
 
Protokoll (351 kb) Närvarolista (71 kb) Omröstningsresultat (163 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (832 kb) 
Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy