Indeks 
Protokol
PDF 351kWORD 88k
Onsdag den 27. marts 2019 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Meddelelse fra formanden
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Modtagne dokumenter
 6.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 7.Konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 21.-22. marts 2019 (forhandling)
 8.Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer ***I - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***I (forhandling)
 9.De politiske gruppers sammensætning
 10.Afstemningstid
  10.1.Midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ***I (afstemning)
  10.2.Generel ordning for punktafgifter * (afstemning)
  10.3.Varer, der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af særafgiften "octroi de mer" * (afstemning)
  10.4.Oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde ***I (afstemning)
  10.5.Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) ***I (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I (forhandling)
 16.EU-gødningsprodukter ***I (forhandling)
 17.Genoptagelse af mødet
 18.Afstemningstid
  18.1.Regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter ***I (afstemning)
  18.2.Europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet ***I (afstemning)
  18.3.Markeder for finansielle instrumenter ***I (afstemning)
  18.4.Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden ***I (afstemning)
  18.5.Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner ***I (afstemning)
  18.6.Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I (afstemning)
  18.7.EU-gødningsprodukter ***I (afstemning)
  18.8.Beskyttelse af arbejdstagere mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener ***I (afstemning)
  18.9.Fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne ***I (afstemning)
  18.10.Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer ***I (afstemning)
  18.11.Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde ***I (afstemning)
  18.12.Indsigelse, jf. artikel 105, stk. 3: Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (afstemning)
  18.13.Indsigelse, jf. artikel 105, stk. 3: Instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og visumpolitikken (afstemning)
  18.14.Indsigelse i henhold til artikel 106: Den genetisk modificerede sojabønne MON 87751 (MON-87751-7) (afstemning)
  18.15.Indsigelse i henhold til artikel 106: Genetisk modificeret majs 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (afstemning)
  18.16.Indsigelse i henhold til artikel 106: Visse anvendelser af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (DEZA a.s.) (afstemning)
  18.17.Indsigelse i henhold til artikel 106: Visse anvendelser af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (afstemning)
  18.18.Indsigelse i henhold til artikel 106: Bestemte anvendelser for chromtrioxid (afstemning)
  18.19.Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (afstemning)
 19.Stemmeforklaringer
 20.Stemmerettelser og -intentioner
 21.Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) ***I (forhandling)
 22.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet (forhandling)
 23.Kvaliteten af drikkevand ***I (forhandling)
 24.Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration ***I - Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for grænser og visum ***I (forhandling)
 25.Rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering ***I (forhandling)
 26.Udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner ***I (forhandling)
 27.Afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet (forhandling)
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.04.


2. Meddelelse fra formanden

Formanden meddelte, at han i betragtning af situationen for mobilitetspakken, til hvilken der var indgivet 1224 ændringsforslag samt et stort antal anmodninger om opdelt afstemning og særskilt afstemning, havde besluttet efter høring af formanden for TRAN og i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 175 at sende sagen tilbage til TRAN med henblik på at lade dette udvalg udføre det forberedende arbejde, der er nødvendigt for at sikre en effektiv, bevidst og klar afstemning på plenarforsamlingen.

Han anmodede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 206, stk. 1, TRAN om at afholde et møde tids nok til, at afstemningen på plenarforsamlingen kan finde sted under den næste mødeperiode den 3.-4. april 2019 i Bruxelles.

Ændringsforslag eller anmodninger om delt eller særskilt afstemning, som ikke mindst 1/3 af medlemmerne af TRAN ved denne lejlighed stemmer for, sættes ikke under afstemning på plenarmødet.

Formanden gjorde yderligere opmærksom på, at anmodningen om afvisning af en sag af formelle grunde, som han i overensstemmelser med forretningsordenens artikel 187 havde modtaget fra et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel (punkt 6 i protokollen af 26.3.2019), som følge af ovenstående beslutning bortfaldt.

Forhandlingen ville finde sted som planlagt.

Talere: Ismail Ertug (ordfører) og Merja Kyllönen (ordfører) (formanden gav præciserende oplysninger).


3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår krav til eksport af produkter indeholdende forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere og andre dyr end drøvtyggere (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - frist: 14. juni 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om ændring af beslutning 2009/300/EF og afgørelse 2015/2099/EU for så vidt angår gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bestemte produkter og de tilhørende krav til vurdering og verifikation (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - frist: 13. juni 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af bilaget til Rådets direktiv 80/181/EØF for så vidt angår definitionen af SI-grundenhederne (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - frist: 15. juni 2019)
henvist til kor. udv.: IMCO.


4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU i forbindelse med indførelsen og den praktiske anvendelse af samarbejdende intelligente transportsystemer (C(2019)01789 - 2019/2651(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2019

henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af elektroniske skærme og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2010 (C(2019)01796 - 2019/2631(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2019

henvist til kor. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/2035 om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i fiskeriet efter visse demersale arter i Nordsøen for perioden 2019-2021 (C(2019)01800 - 2019/2650(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2019

henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010 og Kommissionens direktiv 96/60/EF (C(2019)01804 - 2019/2630(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2019

henvist til kor. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af lyskilder og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012 (C(2019)01805 - 2019/2629(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2019

henvist til kor. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af køle/fryseapparater og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1060/2010 (C(2019)01806 - 2019/2634(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2019

henvist til kor. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010 (C(2019)01807 - 2019/2633(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2019

henvist til kor. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2019

henvist til kor. udv. ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om ubemandede luftfartøjssystemer og om tredjelandsoperatører af ubemandede luftfartøjssystemer (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. marts 2019

henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/2034 om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeriet efter visse demersale arter i de nordvestlige farvande for perioden 2019-2021 (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2019

henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) nr. 389/2013 for så vidt angår den tekniske gennemførelse af Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode (C(2019)01839 - 2019/2639(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. marts 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår driften af EU-registret (C(2019)01841 - 2019/2642(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. marts 2019

henvist til kor. udv.: ENVI, ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1076 med henblik på optagelse af Den Uafhængige Stat Samoa i bilag I (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. marts 2019

henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 vedrørende inddragelse af risikobaseret overensstemmelseskontrol i bilag I og gennemførelse af miljøbeskyttelseskrav (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. marts 2019

henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning [C(2019)1841 af 12. marts 2019] om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår driften af EU-registret inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/842 (C(2019)01846 - 2019/2645(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår undtagelse fra reglerne om udpegelse af kontrolsteder og fra minimumskravene til grænsekontrolsteder (C(2019)01847 - 2019/2640(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. marts 2019

henvist til kor. udv.: ENVI, AGRI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede afgørelse om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse af biologiske, miljømæssige, tekniske og socioøkonomiske data inden for fiskeri og akvakultur (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2019

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/956 for så vidt angår de data om nye tunge køretøjer, som medlemsstaterne og fabrikanterne skal overvåge og indberette (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af vin med oprindelse i Canada og om fritagelse af detailhandlere for forpligtelsen til at føre ind- og udgangsbøger (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. marts 2019

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår vindyrkningsområder, hvor alkoholindholdet kan forhøjes, de tilladte ønologiske fremgangsmåder og restriktioner for produktion og konservering af vinavlsprodukter, minimumsalkoholindholdet for biprodukter og deres bortskaffelse samt offentliggørelsen af OIV-dossierer (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. marts 2019

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2019

henvist til kor. udv.: BUDG, CONT, EMPL (forretningsordenens artikel 54), ITRE (forretningsordenens artikel 54), TRAN (forretningsordenens artikel 54), REGI (forretningsordenens artikel 54), AGRI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om kriterier, som professionelle operatører skal opfylde for at opfylde betingelserne i artikel 89, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031, og procedurer til at sikre, at disse kriterier opfyldes (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2019

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/127 for så vidt angår krav til vitamin D i modermælkserstatninger og krav til erucasyre i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere for så vidt angår bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme midlertidige undtagelser med henblik på officielle testmæssige, videnskabelige eller uddannelsesmæssige formål, forsøg, planteforædling eller avl (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af en fælles uddannelsestest for skiinstruktører i henhold til artikel 49b i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (C(2019)01935 - 2019/2665(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår angivelsen af visse sendinger af lav værdi (C(2019)01979 - 2019/2658(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af visse sprogudgaver af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende kriterierne for udpegelse af centrale kontaktpunkter inden for betalingstjenester og disse centrale kontaktpunkters funktioner (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, kontrol og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøgleregnskabsoplysninger i prospektresuméet, offentliggørelse og klassificering af prospekter, annoncering vedrørende værdipapirer, tillæg til et prospekt og meddelelsesportalen, og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 382/2014 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/301 (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede afgørelse om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af gelænder- og rækværkssystemer, der udelukkende er tilsigtet anvendt i forbindelse med bygværker for at forhindre fald, og som ikke er udsat for lodret belastning fra strukturen (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår fastsættelse af ydeevneklasser med hensyn til modstandsevne mod vindlast for udvendige afskærmninger af vinduer og døre (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår ydeevneklasser med hensyn til luftgennemtrængelighed for ovenlys af plastmaterialer og glas samt tagluger (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til forordning (EU) nr. 515/2014, hvad angår tildelingen af midler fra Unionens almindelige budget til dækning af omkostningerne ved udviklingen af det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (C(2019)02032 - 2019/2638(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. marts 2019

henvist til kor. udv.: LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til direktiv (EU) 2018/2001 for så vidt angår fastsættelse af råprodukter med høj risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen, for hvilke der er konstateret en betydelig udvidelse af produktionsarealet ind på arealer med stort kulstoflager, og certificering af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler med lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen (C(2019)02055 - 2019/2649(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2019

henvist til kor. udv.: ITRE, ENVI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen for People's Bank of China fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed i forordning (EU) nr. 600/2014 (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv.: ECON

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende kriterierne for udpegelse af centrale kontaktpunkter inden for betalingstjenester og disse centrale kontaktpunkters funktioner (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019 efter anmodning fra det korresponderende udvalg.
henvist til kor.udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøgleregnskabsoplysninger i prospektresuméet, offentliggørelse og klassificering af prospekter, annoncering vedrørende værdipapirer, tillæg til et prospekt og meddelelsesportalen, og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 382/2014 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/301 (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019 efter anmodning fra det korresponderende udvalg.
henvist til kor.udv. ECON


5. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra andre institutioner:

- Forslag til bevillingsoverførsel 2-INF/2019 - Sektion IV - Domstolen (N8-0038/2019 - C8-0132/2019 - 2019/2018(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene

- Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 (2019/2003(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)


6. Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 29 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Revisionsrettens bevillingsoverførsel V/AB-01/T/19 og V/AB-02/C/19.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 31, stk. 4, i finansforordningen besluttet at godkende Europa-Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 01/2019 og DEC 07/2019 - Sektion III – Kommissionen.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 31, stk. 6, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 02/2019, DEC 03/2019 og DEC 04/2019 - Sektion III – Kommissionen.


7. Konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 21.-22. marts 2019 (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 21.-22. marts 2019 (2018/2977(RSP))

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Gerard Batten for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, og Janusz Lewandowski.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Roberto Gualtieri, James Nicholson, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Rolandas Paksas, Nicolas Bay, Mike Hookem, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Mara Bizzotto, Kazimierz Michał Ujazdowski, Esteban González Pons, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, Birgit Sippel, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Seán Kelly, Seb Dance, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira og Richard Ashworth.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska og Georgi Pirinski.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Joachim Starbatty, Georgios Epitideios, Maria Spyraki og Marek Jurek.

Talere: Michel Barnier (chefforhandler), Jyrki Katainen (næstformand for Kommissionen) og Donald Tusk.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

8. Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer ***I - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 3. juli 2018 (punkt 18 i protokollen af 3.7.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 4. juli 2018 (punkt 9.1 i protokollen af 4.7.2018, punkt 9.2 i protokollen af 4.7.2018 og punkt 9.3 i protokollen af 4.7.2018).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp og Ismail Ertug forelagde betænkningerne.

Talere:: Georges Bach (ordfører for udtalelse fra EMPL), og Martina Dlabajová (ordfører for udtalelse fra EMPL), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Cramer.

Taler: Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere:: Verónica Lope Fontagné (ordfører for udtalelse fra EMPL), Andor Deli for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Roberts Zīle for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel og Andrey Novakov.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer og Antanas Guoga.

Talere:: Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp og Ismail Ertug.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
næstformand

9. De politiske gruppers sammensætning

Jacek Saryusz-Wolski var ikke længere at finde blandt løsgængerne, men tilsluttede sig ECR-Gruppen med virkning fra den 27. marts 2019.


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


10.1. Midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet [COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0295)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.2. Generel ordning for punktafgifter * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning) [COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0296)


10.3. Varer, der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af særafgiften "octroi de mer" * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU vedrørende varer, der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af særafgiften "octroi de mer" [COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0297)


10.4. Oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde [2018/0243(COD)] - Udenrigsudvalget - Udviklingsudvalget. Ordførere: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel og Charles Goerens (A8-0173/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0298)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.5. Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Udenrigsudvalget. Ordførere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0299)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Igor Šoltes havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 123, som var blevet godtaget.


11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: tirsdag den 26. marts 2019)

Betænkning: Inés Ayala Sender - A8-0110/2019
Jiří Pospíšil og Daniel Hannan

Betænkning: Petri Sarvamaa - A8-0135/2019
Alex Mayer.

(Afstemningstid: onsdag den 27. marts 2019)

Betænkning: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel og Charles Goerens - A8-0173/2019
Charles Tannock

Betænkning: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Knut Fleckenstein - A8-0174/2019
Arnaud Danjean.


12. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Parlamentets hjemmeside under ”Plenarmøder”, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.13.)


FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

13. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


14. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


15. Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 22. oktober 2018 (punkt 17 i protokollen af 22.10.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 24. oktober 2018 (punkt 11.12 i protokollen af 24.10.2018).

Frédérique Ries forelagde betænkningen.

Talere:: Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere:: Bronis Ropė (ordfører for udtalelse fra AGRI), Renata Briano (ordfører for udtalelse fra PECH), Peter Liese for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lynn Boylan, Massimo Paolucci for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin, for ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús og Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere:: Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica og Christophe Hansen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Seán Kelly.

Talere:: Frans Timmermans og Frédérique Ries.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.6 i protokollen af 27.3.2019.


16. EU-gødningsprodukter ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 23. oktober 2017 (punkt 17 i protokollen af 23.10.2017)
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 24. oktober 2017 (punkt 5.7 i protokollen af 24.10.2017)

Mihai Ţurcanu forelagde betænkningen.

Talere:: Elisabetta Gardini (ordfører for udtalelse fra ENVI) og Jan Huitema (ordfører for udtalelse fra AGRI).

Taler: Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Talere:: Franc Bogovič for PPE-Gruppen, Marc Tarabella for S&D-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Elsi Katainen for ALDE-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra John Stuart Agnew, Dariusz Rosati, Clara Aguilera og Paolo De Castro.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Annie Schreijer-Pierik og Michaela Šojdrová.

Talere:: Frans Timmermans og Mihai Ţurcanu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.7 i protokollen af 28.3.2019.

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af afstemningstiden).


FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

17. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 17.01.

Taler: Tomáš Zdechovský om afviklingen af afstemningen den foregående dag om betænkning af Axel Voss A8-0245/2018 (formanden gav præciserende oplysninger).


18. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


18.1. Regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365 [COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Babette Winter og Kay Swinburne (A8-0015/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

Kay Swinburne (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0300)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


18.2. Europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet [COM(2018)0113 - C8-0103/2018- 2018/0048(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ashley Fox (A8-0364/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0301)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


18.3. Markeder for finansielle instrumenter ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter [COM(2018)0099 - C8-0102/2018- 2018/0047(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0302)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


18.4. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0303)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


18.5. Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 (omarbejdning) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

En indledende forhandling havde fundet sted den 2. oktober 2018 (punkt 15 i protokollen af 2.10.2018).
Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 3. oktober 2018 (punkt 9.5 i protokollen af 3.10.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORELØBIG AFTALE, ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2019)0304)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


18.6. Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

En indledende forhandling havde fundet sted den 22. oktober 2018 (punkt 17 i protokollen af 22.10.2018).
Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 24. oktober 2018 (punkt 11.12 i protokollen af 24.10.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0305)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


18.7. EU-gødningsprodukter ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

En indledende forhandling havde fundet sted den 23. oktober 2017 (punkt 17 i protokollen af 23.10.2017).
Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 24. oktober 2017 (punkt 5.7 i protokollen af 24.10.2017).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0306)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


18.8. Beskyttelse af arbejdstagere mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener [COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Laura Agea (A8-0382/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

Laura Agea (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0307)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


18.9. Fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/106/EØF om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne [COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

Daniela Aiuto (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0308)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


18.10. Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Retsudvalget. Ordførere: Hugues Bayet og Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Forhandlingen fandt sted den 4. juli 2017 (punkt 3 i protokollen af 4.7.2017).
Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 4. juli 2017 (punkt 6.10 i protokollen af 4.7.2017).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

AFSLUTNING AF FØRSTEBEHANDLINGEN

Godkendt (P8_TA(2019)0309)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


18.11. Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordførere: Andrey Novakov og Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Forhandlingen fandt sted den 13. februar 2019 (punkt 6 i protokollen af 13.2.2019).
Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 13. februar 2019 (punkt 8.14 i protokollen af 13.2.2019).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

AFSLUTNING AF FØRSTEBEHANDLINGEN

Godkendt (P8_TA(2019)0310)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


18.12. Indsigelse, jf. artikel 105, stk. 3: Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af LIBE, jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3, om Kommissionens delegerede forordning af 14. december 2018 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 om oprettelse af asyl-, migrations- og integrationsfonden (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA)) (B8-0214/2019) - Ansvarligt medlem: Birgit Sippel


(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0311)


18.13. Indsigelse, jf. artikel 105, stk. 3: Instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og visumpolitikken (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af LIBE, jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3, om Kommissionens delegerede forordning af 14. december 2018 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA)) (B8-0215/2019) - Ansvarligt medlem: Birgit Sippel

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0312)


18.14. Indsigelse i henhold til artikel 106: Den genetisk modificerede sojabønne MON 87751 (MON-87751-7) (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87751 (MON-87751-7), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D060916 - 2019/2603(RSP)) (B8-0216/2019) - Ansvarlige medlemmer: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis og Sirpa Pietikäinen.

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0313)


18.15. Indsigelse i henhold til artikel 106: Genetisk modificeret majs 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D060917/01 - 2019/2604(RSP)) (B8-0217/2019) - Ansvarlige medlemmer: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis og Sirpa Pietikäinen.

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0314)


18.16. Indsigelse i henhold til artikel 106: Visse anvendelser af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (DEZA a.s.) (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om delvis godkendelse af visse anvendelser af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (DEZA a.s.) (D060865/01 - 2019/2605(RSP)) (B8-0218/2019) - Ansvarlige medlemmer: Pavel Poc, Bas Eickhout og Kateřina Konečná.

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0315)


18.17. Indsigelse i henhold til artikel 106: Visse anvendelser af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om delvis godkendelse af visse anvendelser af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 - 2019/2606(RSP)) (B8-0219/2019) - Ansvarlige medlemmer: Pavel Poc, Bas Eickhout og Kateřina Konečná.

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0316)


18.18. Indsigelse i henhold til artikel 106: Bestemte anvendelser for chromtrioxid (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om udstedelse af godkendelse til visse anvendelser af chromtrioxid i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (Lanxess Deutschland GmbH m.fl.) (D060095/03 - 2019/2654(RSP)) (B8-0221/2019) - Ansvarligt medlem: Bas Eickhout.

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0317)

Indlæg

Jean-Marie Cavada, efter afstemningen.


18.19. Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (afstemning)

Betænkning om situationen efter Det Arabiske Forår: vejen frem for MENA-regionen [2018/2160(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Brando Benifei (A8-0077/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0318)


19. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

De mundtlige stemmeforklaringer ville blive afgivet torsdag den 28. marts 2019.


20. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Parlamentets hjemmeside under ”Plenarmøder”, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


21. Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 13. september 2018 (punkt 10.7 i protokollen af 13.9.2018).

Tanja Fajon forelagde betænkningen.

Taler: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere:: Igor Šoltes (ordfører for udtalelse fra AFET), Asim Ademov for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Marie-Christine Vergiat og Tanja Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward, som afviste at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Dobromir Sośnierz, og sidstnævnte, der anmodede om, at Julie Wards bemærkninger blev undersøgt (formanden tog anmodningen til efterretning).

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Dubravka Šuica.

Talere:: Dimitris Avramopoulos og Tanja Fajon.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 28.3.2019.


22. Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet (forhandling)

Betænkning om overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet [2019/2003(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Taler: Paul Rübig for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Vladimír Maňka forelagde betænkningen.

Talere: Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Zbigniew Kuźmiuk for ECR-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, André Elissen for ENF-Gruppen, José Manuel Fernandes, John Howarth, Gérard Deprez, Indrek Tarand, Jonathan Arnott, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, og Jean Arthuis.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Fabio Massimo Castaldo.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 28.3.2019.


23. Kvaliteten af drikkevand ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdet) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Michel Dantin (A8-0288/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 22. oktober 2018 (punkt 16 i protokollen af 22.10.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 23. oktober 2018 (punkt 7.13 i protokollen af 23.10.2018).

Michel Dantin forelagde betænkningen.

Taler: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Rory Palmer for S&D-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Ulrike Müller for ALDE-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, og Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: David Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Paul Rübig for at stille et blåt kort-spørgsmål til Lynn Boylan, som besvarede det, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl, Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová og Paul Rübig.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria.

Talere:: Dimitris Avramopoulos og Michel Dantin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.2 i protokollen af 28.3.2019.


24. Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration ***I - Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for grænser og visum ***I (forhandling)

Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration) og om ændring af forordning (EU) 2018/XX [Eurodac-forordningen], forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på retshåndhævelsesområdet], forordning (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-forordningen] og forordning (EU) 2018/XX [eu-LISA forordningen] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets afgørelse 2008/633/RIA, forordning (EU) 2016/399, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2018/XX [forordningen om ETIAS], forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på området ind- og udrejsekontrol] og forordning (EU) 2018/XX [forordningen om eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers og Nuno Melo forelagde betænkningerne.

Talere: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) og Julian King (medlem af Kommissionen).

Talere: Emil Radev for PPE-Gruppen, Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Romeo Franz for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes og Diane James.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Taler: Juan Fernando López Aguilar.

Talere: Julian King, Jeroen Lenaers og Nuno Melo.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


25. Rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Angelika Niebler forelagde betænkningen.

Taler: Julian King (medlem af Kommissionen).

Talere: Enrique Calvet Chambon (ordfører for udtalelse fra ECON), Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Sergio Gaetano Cofferati for S&D-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, og Emil Radev, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dobromir Sośnierz.

Talere: Julian King og Angelika Niebler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 28.3.2019.


26. Udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og TV-programmer [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Pavel Svoboda forelagde betænkningen.

Taler: Julie Ward (ordfører for udtalelse fra CULT).

Taler: Julian King (medlem af Kommissionen).

Taler: Marie-Christine Boutonnet for ENF-Gruppen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Angelika Niebler.

Talere: Julian King og Pavel Svoboda.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.4 i protokollen af 28.3.2019.


27. Afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet (forhandling)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med støtte fra Kommissionen til Rådet med henblik på Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet [2018/2237(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Hilde Vautmans forelagde betænkningen.

Taler: Julian King (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Brando Benifei for S&D-Gruppen, og João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward, Luke Ming Flanagan og Kostas Papadakis.

Talere:: Julian King og Hilde Vautmans.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.12 i protokollen af 28.3.2019.


28. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 637.634/OJJE).


29. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.10.

Klaus Welle

Rainer Wielandi

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Kostas, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Fritaget:

Bours Louise, Crowley Brian, Karlsson Rikke-Louise, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Patriciello Aldo, Poc Pavel, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía

Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik