Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 347kWORD 88k
Kolmapäev, 27. märts 2019 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Presidentuuri teadaanne
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Esitatud dokumendid
 6.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 7.Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi kohtumise järeldused (arutelu)
 8.Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris ***I - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine ***I - Autoveosektori muutustega kohanemine ***I (arutelu)
 9.Fraktsioonide koosseis
 10.Hääletused
  10.1.Noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahendid ***I (hääletus)
  10.2.Aktsiisimaksude üldine kord (uuesti sõnastatud) * (hääletus)
  10.3.Tooted, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust * (hääletus)
  10.4.Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend ***I (hääletus)
  10.5.Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) ***I (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Istungi jätkamine
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine ***I (arutelu)
 16.ELi väetisetooted ***I (arutelu)
 17.Istungi jätkamine
 18.Hääletused
  18.1.Kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistik ***I (hääletus)
  18.2.Ettevõtjatele Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajad ***I (hääletus)
  18.3.Finantsinstrumentide turud: ühisrahastamisteenuste osutajad ***I (hääletus)
  18.4.Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond ***I (hääletus)
  18.5.Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid ***I (hääletus)
  18.6.Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine ***I (hääletus)
  18.7.ELi väetisetooted ***I (hääletus)
  18.8.Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest ***I (hääletus)
  18.9.Ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta ***I (hääletus)
  18.10.Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt ***I (hääletus)
  18.11.Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantsreeglid ***I (hääletus)
  18.12.Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (hääletus)
  18.13.Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: välispiiride ja viisade rahastamisvahend Sisejulgeolekufondi osana (hääletus)
  18.14.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba MON 87751 (MON-87751-7) (hääletus)
  18.15.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (hääletus)
  18.16.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatav kasutamine (DEZA a.s.) (hääletus)
  18.17.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatav kasutamine (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (hääletus)
  18.18.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: kroomtrioksiidi teatav kasutamine (D060095-03) (hääletus)
  18.19.Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (hääletus)
 19.Selgitused hääletuse kohta
 20.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 21.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) ***I (arutelu)
 22.2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament (arutelu)
 23.Olmevee kvaliteet ***I (arutelu)
 24.ELi infosüsteemide koostalitlusvõime politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga- ja rändepoliitika valdkonnas ***I - ELi infosüsteemide koostalitlusvõime piiride ja viisade valdkonnas ***I (arutelu)
 25.Restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine ***I (arutelu)
 26.Teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise reeglid ***I (arutelu)
 27.Otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu (arutelu)
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.04.


2. Presidentuuri teadaanne

President andis teada, et arvestades olukorda, mis on tekkinud seoses nn liikuvuspaketiga, mille kohta esitati 1224 muudatusettepanekut ning väga palju taotlusi eraldi ja osade kaupa hääletamiseks, otsustas ta pärast konsulteerimist TRAN-komisjoni esimehega ja vastavalt kodukorra artiklile 175 saata see toimik tagasi TRAN-komisjonile, et ta teeks vajalikud ettevalmistused selleks, et täiskogul saaks läbi viia tõhusa, teadliku ja selge hääletuse.

President palus TRAN-komisjonil vastavalt kodukorra artikli 206 lõikele 1 korraldada aegsasti koosolek, et hääletus täiskogul võiks toimuda järgmisel osaistungjärgul, mis toimub 3. ja 4. aprillil 2019. aastal Brüsselis.

Muudatusettepanekuid ning taotlusi eraldi ja osade kaupa hääletamiseks, mille poolt ei hääleta vähemalt kolmandik TRAN-komisjonis liikmetest, täiskogu istungil hääletusele ei panda.

President täpsustas, et eespool nimetatud otsust arvestades muutus kehtetuks ettepanek asja käsitlemata jätmiseks, mille talle kodukorra artikli 187 kohaselt olid esitanud parlamendiliikmed, kelle arv vastas vähemalt miinimumlävendile (26.3.2019 protokollipunkt 6).

Arutelu toimub vastavalt ettenähtule.

Sõna võtsid Ismail Ertug (raportöör) ja Merja Kyllönen (raportöör) (president täpsustas).


3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 IV lisa seoses mäletsejatelt ja mittemäletsejatelt saadud töödeldud loomset valku sisaldavate toodete eksporti käsitlevate nõuetega (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - tähtaeg: 14. juuni 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsust 2009/300/EÜ ja otsust (EL) 2015/2099 teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusaja osas (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - tähtaeg: 13. juuni 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil nõukogu direktiivi 80/181/EMÜ lisa SI-süsteemi põhiühikute määratluste osas (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - tähtaeg: 15. juuni 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO.


4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses sidusate intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu ja praktilise kasutamisega (C(2019)01789 - 2019/2651(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 2017/1369 seoses kuvarite energiamärgistusega ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2010 (C(2019)01796 - 2019/2631(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 11. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2018/2035, millega täpsustatakse Põhjamerel teatavate põhjalähedaste liikide püügi suhtes kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ajavahemikus 2019–2021 (C(2019)01800 - 2019/2650(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1369 seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistusega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1061/2010 ja komisjoni direktiiv 96/60/EÜ (C(2019)01804 - 2019/2630(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 11. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1369 seoses valgusallikate energiamärgistusega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 874/2012 (C(2019)01805 - 2019/2629(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 11. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 2017/1369/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate jahutus-külmutusseadmete energiamärgistusega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1060/2010 (C(2019)01806 - 2019/2634(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 11. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL)nr 2017/1369 seoses kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiamärgistusega ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1059/2010 (C(2019)01807 - 2019/2633(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 11. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1369 seoses otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete energiamärgistusega (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 11. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus mehitamata õhusõidukite ja mehitamata õhusõidukite süsteemide kolmandate riikide käitajate kohta (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2018/2034, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul loodepiirkonna vetes aastatel 2019–2021 (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 389/2013 seoses Kyoto protokolli teise kohustusperioodi tehnilise rakendamisega (C(2019)01839 - 2019/2639(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ seoses liidu registri toimimisega (C(2019)01841 - 2019/2642(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1076, et lisada I lisasse Samoa Iseseisvusriik (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 748/2012 seoses riskipõhise nõuetele vastavuse kontrolli lisamisega Ilisasse ja keskkonnakaitsenõuete rakendamisega (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni [12.märtsi 2019.aasta] delegeeritud määrust [C(2019)1841], millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi2003/87/EÜ seoses liidu registri toimimisega, seoses liidu registri toimimisega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL)2018/842 (C(2019)01846 - 2019/2645(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL)2017/625 ja sätestatakse erandid kontrollpunktide määramise eeskirjadest ja piiripunktide miinimumnõuetest (C(2019)01847 - 2019/2640(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega kehtestatakse liidu mitmeaastane programm kalandus- ja vesiviljelussektori bioloogiliste, keskkonnaalaste, tehniliste ja sotsiaalmajanduslike andmete kogumiseks ja haldamiseks (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/956 Ilisa seoses uusi raskeveokeid käsitlevate andmetega, mida liikmesriigid ja tootjad peavad seirama ja esitama (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2018/273 Kanadast pärit veini impordi osas ning vabastatakse jaemüüjad sissetulevate ja väljaminevate kaupade registri pidamisest (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses viinamarjakasvatusaladega, kus saaduste alkoholisisaldust võib suurendada, viinamarjasaaduste tootmisele ja säilitamisele kehtivate lubatud veinivalmistustavade ja piirangutega, kõrvalsaaduste minimaalse alkoholisisalduse ja nende kõrvaldamisega ning Rahvusvahelise Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni (OIV) toimikute avaldamisega (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 71 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG, CONT, EMPL (kodukorra artikkel 54), ITRE (kodukorra artikkel 54), TRAN (kodukorra artikkel 54), REGI (kodukorra artikkel 54), AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, milles käsitletakse kriteeriume, mida ettevõtjad peavad täitma Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 89 lõike 1 punktis a sätestatud tingimustele vastamiseks, ja menetlusi nende kriteeriumide täitmise tagamiseks (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/127 seoses nõuetega imiku piimasegus sisalduva D-vitamiini kohta ning imiku piimasegus ja jätkupiimasegus sisalduva eruukhappe kohta (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/2031 taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmete kohta ning lubatakse liikmesriikidel kehtestada ajutised erandid seoses ametliku testimise, teaduslike või hariduslike eesmärkide, katsete, sordivaliku või sordiaretusega (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse suusaõpetajate ühine koolitustest vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ (kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta) artiklile 49b (C(2019)01935 - 2019/2665(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 teatavate väikese väärtusega saadetiste deklareerimise osas (C(2019)01979 - 2019/2658(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega) teatavaid keeleversioone (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse makseteenuste valdkonnas kesksete kontaktpunktide määramist ja selliste kesksete kontaktpunktide ülesandeid (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1129 seoses väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatava prospekti vormi, sisu, kontrolli ja kinnitamisega ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 809/2004 (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1129 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad prospekti kokkuvõttes esitatavat põhilist finantsteavet, prospektide avaldamist ja liigitamist, väärtpaberite reklaami, prospekti lisasid ja teavitusportaali ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 382/2014 ja komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/301 (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 305/2011 nende toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemide osas, mida kohaldatakse selliste ainult kukkumise vältimiseks mõeldud piirde- ja reelingukomplektide suhtes, millele ei lange ehitise vertikaalsuunalist koormust (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 305/2011 seoses toimivusklasside kehtestamisega väliruloode ja markiiside vastupanule tuulekoormuse suhtes (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 305/2011, kehtestades plastist ja klaasist valguskuplite ja katuseluukide õhuläbilaskvuse toimivusklassid (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse määrust (EL) nr 515/2014 seoses liidu üldeelarvest vahendite eraldamisega Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi arendamisega seotud kulude katmiseks (C(2019)02032 - 2019/2638(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse direktiivi (EL) 2018/2001 selliste maakasutuse kaudse muutuse suure riskiga lähteainete kindlaksmääramise osas, mille tootmise ala on märkimisväärselt laienenud suure süsinikuvaruga maale, ning maakasutuse kaudse muutuse väikese riskiga biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste sertifitseerimise osas (C(2019)02055 - 2019/2649(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. märts 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE, ENVI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/1799 seoses Hiina Rahvapangale määruse (EL) nr 600/2014 kohastest kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse nõuetest erandi tegemisega (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusaktide ettepanekud, mille vastuväite esitamise tähtaega pikendati pädeva komisjoni taotlusel 3 kuuni (1 kuu asemel):

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse makseteenuste valdkonnas kesksete kontaktpunktide määramist ja selliste kesksete kontaktpunktide ülesandeid - (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: pädeva komisjoni taotlusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019.
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1129 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad prospekti kokkuvõttes esitatavat põhilist finantsteavet, prospektide avaldamist ja liigitamist, väärtpaberite reklaami, prospekti lisasid ja teavitusportaali ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 382/2014 ja komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/301 - (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: pädeva komisjoni taotlusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019.
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON


5. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 2-INF/2019 – IV jagu – Euroopa Kohus (N8-0038/2019 - C8-0132/2019 - 2019/2018(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid

- Raport Euroopa Parlamendi 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (2019/2003(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)


6. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 29 mitte esitada vastuväiteid Euroopa Kontrollikoja assigneeringute ümberpaigutamisele V/AB-01/T/19 ja V/AB-02/C/19.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 31 lõikele 4 heaks kiita Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 01/2019 ja DEC 07/2019 - III jagu - Komisjon.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas vastavalt finantsmääruse artikli 31 lõikele 6 eelarvepädevat institutsiooni assigneeringute ümberpaigutamistest DEC 02/2019, DEC 03/2019 ja DEC 04/2019 – III jagu – Komisjon.


7. Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi kohtumise järeldused (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi kohtumise järeldused (2018/2977(RSP))

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Gerard Batten fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Janusz Lewandowski.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Roberto Gualtieri, James Nicholson, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Rolandas Paksas, Nicolas Bay, Mike Hookem, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Mara Bizzotto, Kazimierz Michał Ujazdowski, Esteban González Pons, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, Birgit Sippel, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Seán Kelly, Seb Dance, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira ja Richard Ashworth.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Georgi Pirinski.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Joachim Starbatty, Georgios Epitideios, Maria Spyraki ja Marek Jurek.

Sõna võtsid Michel Barnier (pealäbirääkija), Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

8. Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris ***I - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine ***I - Autoveosektori muutustega kohanemine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 ja määrust (EÜ) nr 1072/2009 eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Esimene arutelu toimus 3. juulil 2018 (3.7.2018 protokollipunkt 18).
Küsimus saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 4. juulil 2018 (4.7.2018 protokollipunkt 9.14.7.2018 protokollipunkt 9.2 ja 4.7.2018 protokollipunkt 9.3).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp ja Ismail Ertug tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Georges Bach (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja) ja Martina Dlabajová (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Cramer.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Verónica Lope Fontagné (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Andor Deli fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Georg Mayer fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel ja Andrey Novakov.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer ja Antanas Guoga.

Sõna võtsid Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp ja Ismail Ertug.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
asepresident

9. Fraktsioonide koosseis

Jacek Saryusz-Wolski ei ole enam fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige ja kuulub alates 27. märtsist 2019 fraktsiooni ECR.


10. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


10.1. Noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahendid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega [COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0295)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.2. Aktsiisimaksude üldine kord (uuesti sõnastatud) * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega nähakse ette aktsiisi üldine kord (uuesti sõnastatud) [COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0296)


10.3. Tooted, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 940/2014/EL nende toodete osas, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust [COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0297)


10.4. Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend [2018/0243(COD)] - Väliskomisjon - Arengukomisjon. Raportöörid: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel ja Charles Goerens (A8-0173/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0298)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.5. Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Väliskomisjon. Raportöörid: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0299)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Igor Šoltes esitas muudatusettepaneku 123 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


11. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(Hääletus teisipäeval, 26. märtsil 2019)

Raport: Inés Ayala Sender - A8-0110/2019
Jiří Pospíšil ja Daniel Hannan

Raport: Petri Sarvamaa - A8-0135/2019
Alex Mayer.

(Hääletus kolmapäeval, 27. märtsil 2019)

Raport: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel ja Charles Goerens - A8-0173/2019
Charles Tannock

Raport: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Knut Fleckenstein - A8-0174/2019
Arnaud Danjean.


12. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Täiskogu istungid – Hääletused – Hääletustulemused (Nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.13.)


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

13. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


14. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


15. Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine ***I (arutelu)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Esimene arutelu toimus 22. oktoobril 2018 (22.10.2018 protokollipunkt 17).
Küsimus saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 24. oktoobril 2018 (24.10.2018 protokollipunkt 11.12).

Frédérique Ries tutvustas raportit.

Sõna võtsid Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bronis Ropė (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Renata Briano (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lynn Boylan, Massimo Paolucci fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lynn Boylan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin, fraktsiooni ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús ja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võtsid Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica ja Christophe Hansen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Frédérique Ries.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.3.2019 protokollipunkt 18.6.


16. ELi väetisetooted ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Esimene arutelu toimus 23. oktoobril 2017 (23.10.2017 protokollipunkt 17)
Küsimus saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 24. oktoobril 2017 (24.10.2017 protokollipunkt 5.7)

Mihai Ţurcanu tutvustas raportit.

Sõna võtsid Elisabetta Gardini (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja) ja Jan Huitema (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid Franc Bogovič fraktsiooni PPE nimel, Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel, Czesław Hoc fraktsiooni ECR nimel, Elsi Katainen fraktsiooni ALDE nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas John Stuart Agnew, Dariusz Rosati, Clara Aguilera ja Paolo De Castro.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Annie Schreijer-Pierik ja Michaela Šojdrová.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Mihai Ţurcanu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.3.2019 protokollipunkt 18.7.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

17. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 17.01.

Sõna võttis Tomáš Zdechovský Axel Vossi raporti A8-0245/2018 üle eelmisel päeval toimunud hääletuse läbiviimise kohta (juhataja täpsustas).


18. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


18.1. Kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistik ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012 ja (EL) 2015/2365 [COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Babette Winter ja Kay Swinburne (A8-0015/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

Kay Swinburne (raportöör) esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0300)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


18.2. Ettevõtjatele Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ettevõtjatele Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajate kohta [COM(2018)0113 - C8-0103/2018- 2018/0048(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Ashley Fox (A8-0364/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0301)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


18.3. Finantsinstrumentide turud: ühisrahastamisteenuste osutajad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta [COM(2018)0099 - C8-0102/2018- 2018/0047(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0302)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


18.4. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0303)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


18.5. Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti sõnastatud) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Esimene arutelu toimus 2. oktoobril 2018 (2.10.2018 protokollipunkt 15).
Hääletus otsuse kohta alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi toimus 3. oktoobril 2018 (3.10.2018 protokollipunkt 9.5).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

ESIALGNE KOKKULEPE, KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0304)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


18.6. Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Esimene arutelu toimus 22. oktoobril 2018 (22.10.2018 protokollipunkt 17).
Hääletus otsuse kohta alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi toimus 24. oktoobril 2018 (24.10.2018 protokollipunkt 11.12).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0305)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


18.7. ELi väetisetooted ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Esimene arutelu toimus 23. oktoobril 2017 (23.10.2017 protokollipunkt 17).
Hääletus otsuse kohta alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi toimus 24. oktoobril 2017 (24.10.2017 protokollipunkt 5.7).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0306)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


18.8. Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest [COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Laura Agea (A8-0382/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

Laura Agea (raportöör) esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0307)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


18.9. Ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/106/EMÜ (millega kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel) [COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

Daniela Aiuto (raportöör) esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0308)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


18.10. Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon - Õiguskomisjon. Raportöörid: Hugues Bayet ja Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Arutelu toimus 4. juulil 2017 (4.7.2017 protokollipunkt 3).
Hääletus otsuse kohta alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi toimus 4. juulil 2017 (4.7.2017 protokollipunkt 6.10).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

ESIMESE LUGEMISE LÕPETAMINE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0309)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


18.11. Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantsreeglid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöörid: Andrey Novakov ja Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Arutelu toimus 13. veebruaril 2019 (13.2.2019 protokollipunkt 6).
Hääletus otsuse kohta alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi toimus 13. veebruaril 2019 (13.2.2019 protokollipunkt 8.14).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

ESIMESE LUGEMISE LÕPETAMINE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0310)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


18.12. Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas LIBE-komisjon vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3 komisjoni 14. detsembri 2018. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 516/2014 (millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond) II lisa (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA)) (B8-0214/2019) - Vastutav parlamendiliige: Birgit Sippel


(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0311)


18.13. Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: välispiiride ja viisade rahastamisvahend Sisejulgeolekufondi osana (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas LIBE-komisjon vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3 komisjoni 14. detsembri 2018. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 515/2014 (millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja viisade rahastamisvahend) II lisa (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA)) (B8-0215/2019) - Vastutav parlamendiliige: Birgit Sippel

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0312)


18.14. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba MON 87751 (MON-87751-7) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon vastavalt kodukorra artikli 105 lõigetele 2 ja 3 komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 lasta turule geneetiliselt muundatud sojauba MON 87751 (MON-87751-7) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid (D060916 - 2019/2603(RSP)) (B8-0216/2019) - Vastutavad parlamendiliikmed Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis ja Sirpa Pietikäinen.

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0313)


18.15. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon vastavalt kodukorra artikli 105 lõigetele 2 ja 3 komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud maisi 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmise loa kehtivust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D060917/01 - 2019/2604(RSP)) (B8-0217/2019) - Vastutavad parlamendiliikmed Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis ja Sirpa Pietikäinen.

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0314)


18.16. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatav kasutamine (DEZA a.s.) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon vastavalt kodukorra artikli 105 lõigetele 2 ja 3 komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega antakse osaline autoriseering bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatavateks kasutusaladeks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel (DEZA a.s.) (D060865/01 - 2019/2605(RSP)) (B8-0218/2019) - Vastutavad parlamendiliikmed Pavel Poc, Bas Eickhout ja Kateřina Konečná.

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0315)


18.17. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatav kasutamine (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon vastavalt kodukorra artikli 105 lõigetele 2 ja 3 komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega antakse osaline autoriseering bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatavateks kasutusaladeks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 - 2019/2606(RSP)) (B8-0219/2019) - Vastutavad parlamendiliikmed Pavel Poc, Bas Eickhout ja Kateřina Konečná.

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0316)


18.18. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: kroomtrioksiidi teatav kasutamine (D060095-03) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon vastavalt kodukorra artikli 105 lõigetele 2 ja 3 komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega antakse autoriseering kroomtrioksiidi teatavateks kasutusaladeks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel (Lanxess Deutschland GmbH ja teised) (D060095/03 - 2019/2654(RSP)) (B8-0221/2019) - Vastutav parlamendiliige: Bas Eickhout.

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0317)

Sõnavõtud

Jean-Marie Cavada pärast hääletust.


18.19. Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (hääletus)

Raport araabia kevade järgse olukorra ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaadete kohta [2018/2160(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Brando Benifei (A8-0077/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0318)


19. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Hääletuse kohta saab suulisi selgitusi esitada neljapäeval, 28. märtsil 2019.


20. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Täiskogu istungid – Hääletused – Hääletustulemused (Nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


21. Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus toimus 13. septembril 2018 (13.9.2018 protokollipunkt 10.7).

Tanja Fajon tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Igor Šoltes (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Asim Ademov fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Marie-Christine Vergiat ja Tanja Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward, kes keeldus vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes oli esitanud Dobromir Sośnierz, ja Dobromir Sośnierz, kes esitas taotluse, et Julie Wardi ettepanekut arutataks (president vastas, et ta edastab kõneleja märkused juhatusele).

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Dubravka Šuica.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Tanja Fajon.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.3.2019 protokollipunkt 8.1.


22. 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta [2019/2003(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Sõna võttis Paul Rübig fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Vladimír Maňka tutvustas raportit.

Sõna võtsid Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, André Elissen fraktsiooni ENF nimel, José Manuel Fernandes, John Howarth, Gérard Deprez, Indrek Tarand, Jonathan Arnott, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, ja Jean Arthuis.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Fabio Massimo Castaldo.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.3.2019 protokollipunkt 8.8.


23. Olmevee kvaliteet ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv olmevee kvaliteedi kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Esimene arutelu toimus 22. oktoobril 2018 (22.10.2018 protokollipunkt 16).
Küsimus saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 23. oktoobril 2018 (23.10.2018 protokollipunkt 7.13).

Michel Dantin tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Rory Palmer fraktsiooni S&D nimel, Czesław Hoc fraktsiooni ECR nimel, Ulrike Müller fraktsiooni ALDE nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Lynn Boylan fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Paul Rübig, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Lynn Boylanile, kes sellele vastas, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl, Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová ja Paul Rübig.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna José Inácio Faria.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Michel Dantin.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.3.2019 protokollipunkt 8.2.


24. ELi infosüsteemide koostalitlusvõime politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga- ja rändepoliitika valdkonnas ***I - ELi infosüsteemide koostalitlusvõime piiride ja viisade valdkonnas ***I (arutelu)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (politsei- ja õiguskoostöö, varjupaik ja ränne) koostalitlusvõime raamistik ja muudetakse [määrust (EL) 2018/XX [Eurodaci määrus]], määrust (EL) 2018/XX [õiguskaitse valdkonda käsitlev SISi määrus], määrust (EL) 2018/XX [ECRIS-TCN-süsteemi määrus] ja määrust (EL) 2018/XX [eu-LISA määrus] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõime raamistik ning muudetakse nõukogu otsust 2004/512/EÜ, määrust (EÜ) nr 767/2008, nõukogu otsust 2008/633/JSK, määrust (EL) 2016/399, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2018/XX [ETIASe määrus], määrust (EL) 2018/XX [riigipiiri ületamise kontrolli valdkonda käsitlev SISi määrus] ja määrust (EL) 2018/XX [eu-LISA määrus] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers ja Nuno Melo tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) ja Julian King (komisjoni liige).

Sõna võtsid Emil Radev fraktsiooni PPE nimel, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Romeo Franz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes ja Diane James.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võttis Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võtsid Julian King, Jeroen Lenaers ja Nuno Melo.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


25. Restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse ennetava restruktureerimise raamistikke, uue võimaluse andmist ning restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksekohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmeid ning millega muudetakse direktiivi 2012/30/EL [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Angelika Niebler tutvustas raportit.

Sõna võttis Julian King (komisjoni liige).

Sõna võtsid Enrique Calvet Chambon (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, Sergio Gaetano Cofferati fraktsiooni S&D nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Emil Radev, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dobromir Sośnierz.

Sõna võtsid Julian King ja Angelika Niebler.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.3.2019 protokollipunkt 8.3.


26. Teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise reeglid ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Pavel Svoboda tutvustas raportit.

Sõna võttis Julie Ward (CULT-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Julian King (komisjoni liige).

Sõna võttis Marie-Christine Boutonnet fraktsiooni ENF nimel.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Angelika Niebler.

Sõna võtsid Julian King ja Pavel Svoboda.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.3.2019 protokollipunkt 8.4.


27. Otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale seoses liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekuga, mida komisjon toetab, Euroopa Ülemkogule nõukogu otsuse kohta, millega luuakse Euroopa rahutagamisvahend [2018/2237(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Hilde Vautmans tutvustas raportit.

Sõna võttis Julian King (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Brando Benifei fraktsiooni S&D nimel, ja João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Julie Ward, Luke Ming Flanagan ja Kostas Papadakis.

Sõna võtsid Julian King ja Hilde Vautmans.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.3.2019 protokollipunkt 8.12.


28. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 637.634/OJJE).


29. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.10.

Klaus Welle

Rainer Wielandi

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Kostas, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bours Louise, Crowley Brian, Karlsson Rikke-Louise, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Patriciello Aldo, Poc Pavel, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía

Viimane päevakajastamine: 24. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika