Indekss 
Protokols
PDF 342kWORD 86k
Trešdiena, 2019. gada 27. marts - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Sēdes vadītāja paziņojums
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 5.Dokumentu iesniegšana
 6.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 7.Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmes secinājumi (debates)
 8.Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā ***I - Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību ***I - Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē ***I (debates)
 9.Politisko grupu sastāvs
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Resursi īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai ***I (balsošana)
  10.2.Akcīzes nodokļa piemērošanas vispārējs režīms * (balsošana)
  10.3.Preces, kurām var piemērot atbrīvojumus no ostu nodokļa vai tā samazinājumus * (balsošana)
  10.4.Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide ***I (balsošana)
  10.5.Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) ***I (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Sēdes atsākšana
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana ***I (debates)
 16.ES mēslošanas līdzekļi ***I (debates)
 17.Sēdes atsākšana
 18.Balsošanas laiks
  18.1.Centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīms ***I (balsošana)
  18.2.Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji (EKFPS) uzņēmumiem ***I (balsošana)
  18.3.Finanšu instrumentu tirgi ***I (balsošana)
  18.4.Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds ***I (balsošana)
  18.5.Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem ***I (balsošana)
  18.6.Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana ***I (balsošana)
  18.7.ES mēslošanas līdzekļi ***I (balsošana)
  18.8.Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā ***I (balsošana)
  18.9.Vienoti noteikumi attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm ***I (balsošana)
  18.10.Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles ***I (balsošana)
  18.11.Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem ***I (balsošana)
  18.12.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (balsošana)
  18.13.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: finansiāla atbalsta instruments ārējām robežām un vīzām (balsošana)
  18.14.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87751 (MON-87751-7) (balsošana)
  18.15.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (balsošana)
  18.16.Iebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošana konkrētām vajadzībām (DEZA a.s.) (balsošana)
  18.17.Iebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošana konkrētām vajadzībām (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (balsošana)
  18.18.Iebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: hroma trioksīda izmantošana konkrētām vajadzībām (balsošana)
  18.19.Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (balsošana)
 19.Balsojumu skaidrojumi
 20.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 21.To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) ***I (debates)
 22.2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments (debates)
 23.Dzeramā ūdens kvalitāte ***I (debates)
 24.ES informācijas sistēmu sadarbspēja policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā ***I - ES informācijas sistēmu sadarbspēja robežu un vīzu jomā ***I (debates)
 25.Pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšana ***I (debates)
 26.Noteiktām tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām piemērojamu autortiesību un blakustiesību īstenošana ***I (debates)
 27.Eiropas Miera nodrošināšanas fonda izveides lēmums (debates)
 28.Nākamās sēdes darba kārtība
 29.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.04.


2. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs paziņoja, ka, ņemot vērā situāciju attiecībā uz mobilitātes paketi, saistībā ar kuru ir iesniegti 1224 grozījumi un vienlīdz liels skaits pieprasījumu balsot atsevišķi un balsot pa daļām, viņš pēc apspriešanās ar TRAN komitejas priekšsēdētāju un saskaņā ar Reglamenta 175. pantu ir nolēmis šos dokumentus nodot atpakaļ izskatīšanai TRAN komitejā, lai tā veiktu nepieciešamo sagatavošanas darbu, kas ļautu plenārsēdē veikt efektīvu, informētu un skaidru balsošanu.

Saskaņā ar Reglamenta 206. panta 1. punktu viņš lūdza TRAN komiteju laikus sasaukt sanāksmi, lai balsošana plenārsēdē varētu notikt nākamajā sesijā, kas paredzēta 2019. gada 3. un 4. aprīlī Briselē.

Grozījumus un pieprasījumus balsot atsevišķi vai pa daļām, par kuriem nebūs nobalsojuši vismaz trešā daļa TRAN komitejas locekļu, balsošanai plenārsēdē neizvirzīs.

Sēdes vadītājs precizēja, ka, ņemot vērā iepriekšminēto lēmumu, priekšlikums atzīt jautājumu par nepieņemamu, ko saskaņā ar Reglamenta 187. pantu viņam iesniedza grupa deputātu, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu (26.3.2019. protokola 6. punkts), vairs nav spēkā.

Debates notiks, kā plānots.

Uzstājās Ismail Ertug (referents) un Merja Kyllönen (referente) (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).


3. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz prasībām par tādu produktu eksportu, kas satur no atgremotājiem un neatgremotājiem iegūtas pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001 IV pielikumu (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - termiņš: 2019. gada 14. jūnijs)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums, ar ko attiecībā uz tādu ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu, pēc kuriem piešķir ES ekomarķējumu noteiktiem produktiem, un saistīto novērtēšanas un verifikācijas prasību spēkā esības termiņu groza Lēmumu 2009/300/EK un Lēmumu (ES) 2015/2099 (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - termiņš: 2019. gada 13. jūnijs)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas direktīva, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Padomes Direktīvas 80/181/EEK pielikumā izklāstītās SI pamatvienību definīcijas (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - termiņš: 2019. gada 15. jūnijs)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO


4. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, kas attiecībā uz sadarbīgu intelektisku transporta sistēmu ieviešanu un izmantošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES (C(2019)01789 – 2019/2651(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 13. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz elektronisko displeju energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2010 (C(2019)01796 – 2019/2631(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 11. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2018/2035, ar ko nosaka detalizētus noteikumus, kā īstenot izkraušanas pienākumu dažās demersālajās zvejniecībās Ziemeļjūrā 2019.–2021.gadā (C(2019)01800 – 2019/2650(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 13. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1061/2010 un Komisijas Direktīvu 96/60/EK (C(2019)01804 – 2019/2630(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 11. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz gaismas avotu energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 874/2012 (C(2019)01805 – 2019/2629(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 11. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz aukstumiekārtu energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1060/2010 (C(2019)01806 – 2019/2634(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 11. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1059/2010 (C(2019)01807 – 2019/2633(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 11. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju energomarķējumu (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 11. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas deleģētā regula par bezpilota gaisa kuģu sistēmām un trešo valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 12. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2018/2034, ar kuru izveido 2019.–2021. gada izmetumu plānu dažām demersālajām zvejniecībām, kas darbojas ziemeļrietumu ūdeņos (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 13. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 389/2013 groza attiecībā uz Kioto protokola otrā saistību perioda tehnisko īstenošanu (C(2019)01839 - 2019/2639(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 12. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz Savienības reģistra darbību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (C(2019)01841 - 2019/2642(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 12. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, ITRE (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1076, lai I pielikumā iekļautu Samoa Neatkarīgo Valsti (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 12. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 748/2012 groza attiecībā uz riskos balstītas atbilstības pārbaudes iekļaušanu I pielikumā un vides aizsardzības prasību īstenošanu (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 12. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Komisijas [2019. gada 12. marta Deleģēto regulu C(2019)1841], ar ko attiecībā uz Savienības reģistra darbību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, groza attiecībā uz Savienības reģistra darbību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/842 (C(2019)01846 - 2019/2645(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 13. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina, atkāpjoties no noteikumiem par kontroles punktu nozīmēšanu un no minimālajām prasībām, kas izvirzītas robežkontroles punktiem (C(2019)01847 - 2019/2640(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 12. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas deleģētais lēmums, ar ko izveido Savienības daudzgadu programmu par bioloģisko, vidisko, tehnisko un sociālekonomisko zvejniecības un akvakultūras datu vākšanu un pārvaldību (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 13. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru attiecībā uz datiem, kas dalībvalstīm un ražotājiem jāpārrauga un jāziņo par jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/956 I pielikumu (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 13. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz Kanādas izcelsmes vīna importu groza Deleģēto regulu (ES) 2018/273 un atbrīvo mazumtirgotājus no ievešanas un izvešanas reģistra kārtošanas (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 12. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz vīnogu audzēšanas apgabaliem, kuros spirta koncentrāciju var paaugstināt, atļautajām vīndarības metodēm un ierobežojumiem, kas piemērojami vīnkopības produktu ražošanai un konservācijai, minimālo spirta procentuālo daudzumu attiecībā uz blakusproduktiem un to realizēšanu, un OIV punktu publicēšanu (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 12. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula par finanšu paraugregulējumu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 71. pantā (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 13. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: BUDG, CONT, EMPL (Reglamenta 54. pants), ITRE (Reglamenta 54. pants), TRAN (Reglamenta 54. pants), REGI (Reglamenta 54. pants), AGRI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas deleģētā regula par kritērijiem, kas profesionālajiem operatoriem jāizpilda, lai atbilstu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 89. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem, un par procedūrām, ar kurām nodrošina šo kritēriju izpildi (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 13. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz prasībām, kuras izvirza D vitamīna saturam ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem un erukskābes saturam maisījumos zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem, groza Deleģēto regulu (ES) 2016/127 (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 14. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko, atļaujot dalībvalstīm oficiālas testēšanas, zinātnes vai izglītības mērķu, izmēģinājumu, šķirņu veidošanas vai selekcijas sakarā paredzēt pagaidu atkāpes, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 14. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko ievieš slēpošanas instruktoru kopējo apmācības pārbaudi saskaņā ar 49.b pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (C(2019)01935 - 2019/2665(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 14. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 groza attiecībā uz noteiktu zemas vērtības sūtījumu deklarēšanu (C(2019)01979 - 2019/2658(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 14. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo konkrētu valodu versijas Komisijas Deleģētajai regulai (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 14. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2366 papildināšanu attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par kritērijiem centrālo kontaktpunktu iecelšanai maksājumu pakalpojumu jomā un par šo centrālo kontaktpunktu funkcijām (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 14. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz tā prospekta formātu, saturu, pārbaudi un apstiprināšanu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004 (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 14. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu pamatinformāciju prospekta kopsavilkumā, prospektu publicēšanu un klasificēšanu, vērtspapīru reklāmām, prospekta papildinājumiem un paziņojumu portālu un ar ko atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 382/2014 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/301 (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 14. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētais lēmums, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 papildina attiecībā uz piemērojamajām sistēmām, kas novērtē un pārbauda tādu balustrāžu komplektu un margu komplektu ekspluatācijas īpašību noturību, kurus būvdarbos paredzēts izmantot tikai pasargāšanai no kritieniem un kuri nav pakļauti vertikālām konstrukcijas radītām slodzēm (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 14. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, izveidojot ekspluatācijas īpašību klases attiecībā uz ārējo žalūziju un markīžu izturību pret vēja slodzi (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 14. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, nosakot plastmasas un stikla virsgaismas logu un jumta lūku ekspluatācijas īpašību klases attiecībā uz gaiscaurlaidību (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 14. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 515/2014 papildina attiecībā uz finansējuma piešķiršanu no Savienības vispārējā budžeta nolūkā segt Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas izstrādes izmaksas (C(2019)02032 - 2019/2638(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 12. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Direktīvu (ES) 2018/2001 papildina attiecībā uz to, kā identificēt izejvielas, kas rada augstu netiešās zemes izmantošanas maiņas risku un kam konstatēta būtiska produktīvās platības izplešanās uz tādu zemes platību rēķina, kurās ir liels oglekļa uzkrājums, un kā sertificēt biodegvielas, bioloģiskos šķidros kurināmos un biomasas kurināmos/degvielas, kas rada zemu netiešās zemes izmantošanas maiņas risku (C(2019)02055 - 2019/2649(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 13. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ITRE, ENVI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/1799 groza attiecībā uz Ķīnas Tautas bankai piemērojamu atbrīvojumu no Regulā (ES) Nr. 600/2014 noteiktajām pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 14. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

Deleģēto aktu projekti, kuriem pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma termiņš iebildumu izteikšanai ir mainīts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem

- Komisijas deleģētā regula par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2366 papildināšanu attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par kritērijiem centrālo kontaktpunktu iecelšanai maksājumu pakalpojumu jomā un par šo centrālo kontaktpunktu funkcijām (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 14. martu, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu pamatinformāciju prospekta kopsavilkumā, prospektu publicēšanu un klasificēšanu, vērtspapīru reklāmām, prospekta papildinājumiem un paziņojumu portālu un ar ko atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 382/2014 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/301 (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 14. martu, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON


5. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam 2-INF/2019 — Tiesa (N8-0038/2019 - C8-0132/2019 – 2019/2018(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi (2019/2003(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Vladimír Maňka (A8-0182/2019).


6. Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu

Saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Revīzijas palātas apropriāciju pārvietojumiem V/AB-01/T/19 un V/AB-02/C/19.

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. pana 4. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisija apropriāciju pārvietojumus DEC 01/2019 un DEC 07/2019 – III iedaļa - Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. panta 6. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumus DEC 02/2019, DEC 03/2019 un DEC 04/2019 – III iedaļa - Komisija.


7. Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmes secinājumi (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmes secinājumi (2018/2977(RSP)).

Donald Tusk (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Gerard Batten ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, un Janusz Lewandowski.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Roberto Gualtieri, James Nicholson, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Rolandas Paksas, Nicolas Bay, Mike Hookem, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Mara Bizzotto, Kazimierz Michał Ujazdowski, Esteban González Pons, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, Birgit Sippel, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Seán Kelly, Seb Dance, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira un Richard Ashworth.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska un Georgi Pirinski.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Joachim Starbatty, Georgios Epitideios, Maria Spyraki un Marek Jurek.

Uzstājās Michel Barnier (galvenais sarunu vadītājs), Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Donald Tusk.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

8. Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā ***I - Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību ***I - Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Merja Kyllönen (A8-0206/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Wim van de Camp (A8-0205/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Pirmās debates notika 2018. gada 3. jūlijā (3.7.2018. protokola 18. punkts).
Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu 2018. gada 4. jūlijā jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas (4.7.2018. protokola 9.1. punkts, 4.7.2018. protokola 9.2. punkts un 4.7.2018. protokola 9.3. punkts).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp un Ismail Ertug iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Georges Bach (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), un Martina Dlabajová (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Cramer.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Verónica Lope Fontagné (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Andor Deli PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Roberts Zīle ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Georg Mayer ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel un Andrey Novakov.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer un Antanas Guoga.

Uzstājās Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp un Ismail Ertug.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Politisko grupu sastāvs

Jacek Saryusz-Wolski vairs nav pie politiskajām grupām nepiederošs deputāts. 2019. gada 27. martā viņš ir kļuvis par ECR grupas locekli.


10. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa Parlamenta tīmekļa vietnē.


10.1. Resursi īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz resursiem īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 [COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0295).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.2. Akcīzes nodokļa piemērošanas vispārējs režīms * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (pārstrādāta redakcija) [COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Miguel Viegas (A8-0117/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0296).


10.3. Preces, kurām var piemērot atbrīvojumus no ostu nodokļa vai tā samazinājumus * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz precēm, kurām var piemērot atbrīvojumus no ostu nodokļa vai tā samazinājumus, groza Lēmumu Nr. 940/2014/ES [COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0297).


10.4. Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu [2018/0243(COD)] - Ārlietu komiteja - Attīstības komiteja. Referenti: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel un Charles Goerens (A8-0173/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0298. punkts).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.5. Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Ārlietu komiteja. Referenti: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Knut Fleckenstein (A8-0174/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0299).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Igor Šoltes ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 123. Ierosinātais mutiskais grozījums tika iekļauts.


11. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

(otrdienas, 2019. gada 26. marta, balsošanas laiks)

Inés Ayala Sender ziņojums - A8-0110/2019
Jiří Pospíšil un Daniel Hannan

Petri Sarvamaa ziņojums - A8-0135/2019
Alex Mayer.

(trešdienas, 2019. gada 27. marta, balsošanas laiks)

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel un Charles Goerens ziņojums - A8-0173/2019
Charles Tannock

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Knut Fleckenstein ziņojums - A8-0174/2019
Arnaud Danjean.


12. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Plenārsēde”\ “Plenārsēdes”\ Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.13.)


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


14. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


15. Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Frédérique Ries (A8-0317/2018).

Pirmās debates notika 2018. gada 22. oktobrī (22.10.2018. protokola 17. punkts).
Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu 2018. gada 24. oktobrī jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas (24.10.2018. protokola 11.12. punkts).

Frédérique Ries iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) un Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Bronis Ropė (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Renata Briano (PECH komitejas atzinuma sagatavotāja), Peter Liese PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lynn Boylan, Massimo Paolucci S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Joëlle Mélin, ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús un Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica un Christophe Hansen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Seán Kelly.

Uzstājās Frans Timmermans un Frédérique Ries.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.3.2019. protokola 18.6. punkts.


16. ES mēslošanas līdzekļi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka noteikumus par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū, un groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017).

Pirmās debates notika 2017. gada 23. oktobrī (23.10.2017. protokola 17. punkts).
Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu 2017. gada 24. oktobrī jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu saruna (24.10.2017. protokola 5.7. punkts).

Mihai Ţurcanu iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Elisabetta Gardini (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja) un Jan Huitema (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās Franc Bogovič PPE grupas vārdā, Marc Tarabella S&D grupas vārdā, Czesław Hoc ECR grupas vārdā, Elsi Katainen ALDE grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva John Stuart Agnew, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García un Paolo De Castro.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Annie Schreijer-Pierik un Michaela Šojdrová.

Uzstājās Frans Timmermans un Mihai Ţurcanu.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.3.2019. protokola 18.7. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)


SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

17. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 17.01.

Uzstājās Tomáš Zdechovský par balsošanas norisi iepriekšējā dienā saistībā ar Axel Voss ziņojumu A8-0245/2018 (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).


18. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


18.1. Centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīms ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 un (ES) 2015/2365 [COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referentes: Babette Winter un Kay Swinburne (A8-0015/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

Kay Swinburne (referente) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0300).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


18.2. Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji (EKFPS) uzņēmumiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem (EKFPS) uzņēmumiem [COM(2018)0113 - C8-0103/2018- 2018/0048(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Ashley Fox (A8-0364/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0301).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


18.3. Finanšu instrumentu tirgi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem [COM(2018)0099 - C8-0102/2018- 2018/0047(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0302).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


18.4. Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0303).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


18.5. Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju mazas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai un ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 (pārstrādāta redakcija) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Miriam Dalli (A8-0287/2018).

Pirmās debates notika 2018. gada 2. oktobrī (2.10.2018. protokola 15. punkts).
Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 3. oktobrī (3.10.2018. protokola 9.5. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS, KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0304).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


18.6. Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Frédérique Ries (A8-0317/2018).

Pirmās debates notika 2018. gada 22. oktobrī (22.10.2018. protokola 17. punkts).
Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 24. oktobrī (24.10.2018. protokola 11.12. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0305).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


18.7. ES mēslošanas līdzekļi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka noteikumus par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū, un groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017).

Pirmās debates notika 2017. gada 23. oktobrī (23.10.2017. protokola 17. punkts).
Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2017. gada 24. oktobrī (24.10.2017. protokola 5.7. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0306).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


18.8. Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā [COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Laura Agea (A8-0382/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

Laura Agea (referente) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0307).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


18.9. Vienoti noteikumi attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/106/EEK par kopīgu noteikumu ieviešanu dažiem kombinētā kravas transporta veidiem starp dalībvalstīm [COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Daniela Aiuto (A8-0259/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

Daniela Aiuto (referente) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0308).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


18.10. Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Juridiskā komiteja. Referenti: Hugues Bayet un Evelyn Regner (A8-0227/2017).

Debates notika 2017. gada 4. jūlijā (4.7.2017. protokola 3. punkts).
Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2017. gada 4. jūlijā (4.7.2017. protokola 6.10. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

PIRMĀ LASĪJUMA PABEIGŠANA

Apstiprināts (P8_TA(2019)0309).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


18.11. Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referenti: Andrey Novakov un Constanze Krehl (A8-0043/2019).

Debates notika 2019. gada 13. februārī (13.2.2019. protokola 6. punkts).
Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2019. gada 13. februārī (13.2.2019. protokola 8.14. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts)

PIRMĀ LASĪJUMA PABEIGŠANA

Apstiprināts (P8_TA(2019)0310).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


18.12. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kuru saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu iesniegusi LIBE komiteja, par Komisijas 2018. gada 14. decembra deleģēto regulu, ar kuru groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 516/2014, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA)) (B8-0214/2019) - Atbildīgā deputāte: Birgit Sippel.


(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0311).


18.13. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: finansiāla atbalsta instruments ārējām robežām un vīzām (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kuru saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu iesniegusi LIBE komiteja, par Komisijas 2018. gada 14. decembra deleģēto regulu, ar kuru groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 515/2014, ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA)) (B8-0215/2019) - Atbildīgā deputāte: Birgit Sippel.

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0312).


18.14. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87751 (MON-87751-7) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kuru saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniegusi ENVI komiteja, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87751 (MON-87751-7), sastāv vai ir ražoti no tām (D060916 - 2019/2603(RSP)) (B8-0216/2019) - Atbildīgie deputāti: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis un Sirpa Pietikäinen.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0313).


18.15. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kuru saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniegusi ENVI komiteja, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), sastāv vai ir ražoti no tās (D060917/01 - 2019/2604(RSP)) (B8-0217/2019) - Atbildīgie deputāti: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis un Sirpa Pietikäinen.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0314).


18.16. Iebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošana konkrētām vajadzībām (DEZA a.s.) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kuru saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniegusi ENVI komiteja, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 daļēji piešķir atļauju konkrētām vajadzībām izmantot bis(2-etilheksil)ftalātu (DEHP)(DEZA a.s.) (D060865/01 - 2019/2605(RSP)) (B8-0218/2019) - Atbildīgie deputāti: Pavel Poc, Bas Eickhout un Kateřina Konečná.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0315).


18.17. Iebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošana konkrētām vajadzībām (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums kuru saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniegusi ENVI komiteja, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 piešķir atļauju konkrētām vajadzībām izmantot bis(2-etilheksil)ftalātu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 - 2019/2606(RSP)) (B8-0219/2019) - Atbildīgie deputāti: Pavel Poc, Bas Eickhout un Kateřina Konečná.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0316).


18.18. Iebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: hroma trioksīda izmantošana konkrētām vajadzībām (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kuru saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniegusi ENVI komiteja, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 piešķir atļauju konkrētām vajadzībām izmantot hroma trioksīdu (Lanxess Deutschland GmbH un citi) (D060095/03 - 2019/2654(RSP)) (B8-0221/2019) - Atbildīgais deputāts: Bas Eickhout.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0317).

Uzstāšanās

Pēc balsošanas uzstājās Jean-Marie Cavada.


18.19. Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (balsošana)

Ziņojums par situāciju pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība [2018/2160(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Brando Benifei (A8-0077/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0318).


19. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Mutiski balsojumu skaidrojumi tiks sniegti ceturtdien, 2019. gada 28. martā.


20. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Plenārsēde”\ “Plenārsēdes”\ Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


21. To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Tanja Fajon (A8-0261/2016).

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 13. septembrī (13.9.2018. protokola 10.7. punkts).

Tanja Fajon iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Igor Šoltes (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Asim Ademov PPE grupas vārdā, Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Marie-Christine Vergiat un Tanja Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Dobromir Sośnierz, un Dobromir Sośnierz, kas prasīja izvērtēt Julie Ward izteikumus (sēdes vadītājs pieņēma to zināšanai).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dubravka Šuica.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Tanja Fajon.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.3.2019. protokola 8.1. punkts.


22. 2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi [2019/2003(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Vladimír Maňka (A8-0182/2019).

Uzstājās Paul Rübig PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Vladimír Maňka iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā, Zbigniew Kuźmiuk ECR grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, André Elissen ENF grupas vārdā, José Manuel Fernandes, John Howarth, Gérard Deprez, Indrek Tarand, Jonathan Arnott, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, un Jean Arthuis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Fabio Massimo Castaldo.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.3.2019. protokola 8.8. punkts.


23. Dzeramā ūdens kvalitāte ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Michel Dantin (A8-0288/2018).

Pirmās debates notika 2018. gada 22. oktobrī (22.10.2018. protokola 16. punkts).
Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu 2018. gada 23. oktobrī jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas (23.10.2018. protokola 7.13. punkts).

Michel Dantin iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Peter Liese PPE grupas vārdā, Rory Palmer S&D grupas vārdā, Czesław Hoc ECR grupas vārdā, Ulrike Müller ALDE grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā un Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Paul Rübig, uzdodot zilās kartītes jautājumu Lynn Boylan, kas uz to atbildēja, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl, Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová un Paul Rübig.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Michel Dantin.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.3.2019. protokola 8.2. punkts.


24. ES informācijas sistēmu sadarbspēja policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā ***I - ES informācijas sistēmu sadarbspēja robežu un vīzu jomā ***I (debates)

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija) un groza [Regulu (ES) 2018/XX [Eurodac regula],] Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS tiesībaizsardzības jomā], Regulu (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN regula] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Nuno Melo (A8-0348/2018).

Ziņojums par grozīto priekšlikumsuEiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (robežas un vīzas) un groza Padomes Lēmumu 2004/512/EK, Regulu (EK) Nr. 767/2008, Padomes Lēmumu 2008/633/IT, Regulu (ES) 2016/399, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2018/XX [ETIAS regula], Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS robežpārbaužu jomā] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018).

Jeroen Lenaers un Nuno Melo iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) un Julian King (Komisijas loceklis).

Uzstājās Emil Radev PPE grupas vārdā, Miriam Dalli S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Romeo Franz Verts/ALE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes un Diane James.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Julian King, Jeroen Lenaers un Nuno Melo.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


25. Pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Angelika Niebler (A8-0269/2018).

Angelika Niebler iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Julian King (Komisijas loceklis).

Uzstājās Enrique Calvet Chambon (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, Sergio Gaetano Cofferati S&D grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts un Emil Radev, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dobromir Sośnierz.

Uzstājās Julian King un Angelika Niebler.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.3.2019. protokola 8.3. punkts.


26. Noteiktām tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām piemērojamu autortiesību un blakustiesību īstenošana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pavel Svoboda (A8-0378/2017).

Pavel Svoboda iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Julie Ward (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Julian King (Komisijas loceklis).

Uzstājās Marie-Christine Boutonnet ENF grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Angelika Niebler.

Uzstājās Julian King un Pavel Svoboda.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.3.2019. protokola 8.4. punkts.


27. Eiropas Miera nodrošināšanas fonda izveides lēmums (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu Padomei, kas iesniegts ar Komisijas atbalstu, par Padomes lēmumu, ar ko izveido Eiropas Miera nodrošināšanas fondu [2018/2237(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Hilde Vautmans (A8-0157/2019).

Hilde Vautmans iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Julian King (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Brando Benifei S&D grupas vārdā un João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julie Ward, Luke Ming Flanagan un Konstantinos Papadakis.

Uzstājās Julian King un Hilde Vautmans.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.3.2019. protokola 8.12. punkts.


28. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 637.634/OJJE).


29. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.10.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bours, Crowley, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika