Indeks 
Protokół
PDF 362kWORD 89k
Środa, 27 marca 2019 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Komunikat Przewodniczącego
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Składanie dokumentów
 6.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 7.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca 2019 r. (debata)
 8.Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I - Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów ***I - Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***I (debata)
 9.Skład grup politycznych
 10.Głosowanie
  
10.1.Zasoby przeznaczone na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ***I (głosowanie)
  
10.2.Ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego * (głosowanie)
  
10.3.Produkty uprawnione do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania * (głosowanie)
  
10.4.Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej ***I (głosowanie)
  
10.5.Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) ***I (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 12.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ***I (debata)
 16.Produkty nawozowe z oznakowaniem CE ***I (debata)
 17.Wznowienie posiedzenia
 18.Głosowanie
  
18.1.Ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych ***I (głosowanie)
  
18.2.Europejscy dostawcy usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw ***I (głosowanie)
  
18.3.Rynki instrumentów finansowych ***I (głosowanie)
  
18.4.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności ***I (głosowanie)
  
18.5.Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych ***I (głosowanie)
  
18.6.Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ***I (głosowanie)
  
18.7.Produkty nawozowe z oznakowaniem CE ***I (głosowanie)
  
18.8.Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy ***I (głosowanie)
  
18.9.Wspólne przepisy dla niektórych rodzajów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ***I (głosowanie)
  
18.10.Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały ***I (głosowanie)
  
18.11.Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy ***I (głosowanie)
  
18.12.Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (głosowanie)
  
18.13.Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz (głosowanie)
  
18.14.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87751 (MON-87751-7) (głosowanie)
  
18.15.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (głosowanie)
  
18.16.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (DEZA a.s.) (głosowanie)
  
18.17.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (głosowanie)
  
18.18.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania tritlenku chromu (głosowanie)
  
18.19.Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (głosowanie)
 19.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 20.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 21.Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) ***I (debata)
 22.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski (debata)
 23.Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) ***I (debata)
 24.Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji ***I - Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej ***I (debata)
 25.Ramy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia ***I (debata)
 26.Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych ***I (debata)
 27.Decyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju (debata)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.04.


2. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował, że ze względu na okoliczności towarzyszące pakietowi na rzecz mobilności, do którego złożono 1224 poprawki i zgłoszono równie wysoką liczbę wniosków o głosowanie odrębne i głosowanie podzielone, zdecydował – po zasięgnięciu opinii przewodniczącej komisji TRAN i zgodnie z art. 175 Regulaminu – odesłać sprawę do komisji TRAN w celu przeprowadzenia prac przygotowawczych niezbędnych, by mogło się odbyć skuteczne, świadome i jednoznaczne głosowanie na posiedzeniu plenarnym.

Zgodnie z art. 206 ust. 1 Regulaminu zwrócił się do komisji TRAN, by zebrała się w stosownym czasie, umożliwiającym głosowanie na posiedzeniu plenarnym w czasie kolejnej sesji miesięcznej, która ma się odbyć 3 i 4 kwietnia 2019 r. w Brukseli.

Poprawki oraz wnioski o głosowanie odrębne i głosowanie podzielone, które nie zyskają poparcia przynajmniej jednej trzeciej posłów wchodzących w skład komisji TRAN, nie zostaną poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym.

Przewodniczący wyjaśnił, że w związku z tą decyzją wniosek o stwierdzenie niedopuszczalności, który skierowali do niego zgodnie z art. 187 Regulaminu posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg (pkt 6 protokołu z dnia 26.3.2019), nie będzie rozpatrywany.

Debata odbędzie się, jak przewidziano.

Głos zabrali Ismail Ertug (sprawozdawca) i Merja Kyllönen (sprawozdawczyni) (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).


3. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do wymogów dotyczących wywozu produktów zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy i zwierząt innych niż przeżuwacze (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - termin: 14 czerwca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję 2009/300/WE i decyzję (UE) 2015/2099 w odniesieniu do okresu ważności ekologicznych kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom i związanych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - termin: 13 czerwca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy Rady 80/181/EWG odnośnie do definicji podstawowych jednostek SI (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - termin: 15 czerwca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO.


4. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do wdrażania i eksploatacji współpracujących inteligentnych systemów transportowych (C(2019)01789 - 2019/2651(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego wyświetlaczy elektronicznych i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 (C(2019)01796 - 2019/2631(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/2035 określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów dennych w Morzu Północnym na lata 2019–2021 (C(2019)01800 - 2019/2650(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 i dyrektywę Komisji 96/60/WE (C(2019)01804 - 2019/2630(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012 (C(2019)01805 - 2019/2629(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 (C(2019)01806 - 2019/2634(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 (C(2019)01807 - 2019/2633(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/2034 ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów gatunków dennych w wodach północno-zachodnich na okres 2019–2021 (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 389/2013 w odniesieniu do technicznego wykonania drugiego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto (C(2019)01839 - 2019/2639(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania rejestru Unii (C(2019)01841 - 2019/2642(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1076 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dodania Niezależnego Państwa Samoa do załącznika I (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do włączenia weryfikacji zgodności opartej na analizie ryzyka do załącznika I oraz wdrożenia wymogów ochrony środowiska (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji [C(2019)1841 z dnia 12 marca 2019 r.] uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania rejestru Unii na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 (C(2019)01846 - 2019/2645(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 przez ustanowienie odstępstw od przepisów dotyczących wyznaczania punktów kontroli i od minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej (C(2019)01847 - 2019/2640(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Decyzja delegowana Komisji ustanawiająca wieloletni program Unii dotyczący gromadzenia danych biologicznych, środowiskowych, technicznych i społeczno-ekonomicznych oraz zarządzania nimi w sektorze rybołówstwa i akwakultury (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 w odniesieniu do danych dotyczących nowych pojazdów ciężkich, które mają być monitorowane i zgłaszane przez państwa członkowskie i producentów (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/273 w odniesieniu do przywozu wina pochodzącego z Kanady i zwalniające sprzedawców detalicznych z obowiązku posiadania rejestru przychodów i rozchodów (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do obszarów uprawy winorośli, w przypadku których zawartość alkoholu może być zwiększona, dozwolonych praktyk enologicznych i ograniczeń mających zastosowanie do produkcji i konserwowania produktów sektora win, minimalnej zawartości alkoholu w odniesieniu do produktów ubocznych oraz ich usuwania, a także publikacji dokumentów OIV (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art.71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG, CONT, EMPL (art. 54 Regulaminu), ITRE (art. 54 Regulaminu), TRAN (art. 54 Regulaminu), REGI (art. 54 Regulaminu), AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji dotyczące kryteriów, jakie mają spełniać podmioty profesjonalne, aby spełniać warunki określone w art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031, oraz procedur służących zapewnieniu, że te kryteria zostały spełnione (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/127 w odniesieniu do wymogów dotyczących witaminy D w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i kwasu erukowego w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, upoważniające państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw na potrzeby badań urzędowych, celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowych lub hodowli (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające wspólny test kształcenia dla instruktorów narciarstwa na podstawie art. 49b dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (C(2019)01935 - 2019/2665(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 w odniesieniu do zgłaszania niektórych przesyłek o niskiej wartości (C(2019)01979 - 2019/2658(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie uzupełnienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie kryteriów wyznaczania centralnych punktów kontaktowych w dziedzinie usług płatniczych oraz w zakresie funkcji tych centralnych punktów kontaktowych (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301 (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Decyzja delegowana Komisji uzupełniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zestawów balustrad i zestawów barierek przeznaczonych do stosowania w obiektach budowlanych wyłącznie w celu zapobiegania upadkom i niepoddawanych obciążeniom pionowym przez konstrukcję (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 poprzez ustanowienie klas właściwości użytkowych w odniesieniu do odporności na obciążenie wiatrem dla zasłon zewnętrznych i markiz (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 poprzez ustanowienie klas właściwości użytkowych w odniesieniu do przepuszczalności powietrza dla świetlików z tworzyw sztucznych i szkła oraz wyłazów dachowych (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 515/2014 w odniesieniu do przydziału środków z budżetu ogólnego Unii na pokrycie kosztów związanych ze stworzeniem europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (C(2019)02032 - 2019/2638(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę (UE) 2018/2001 w odniesieniu do określania surowców o dużym ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów, w przypadku których zaobserwowano znaczącą ekspansję obszaru produkcji na tereny zasobne w pierwiastek węgla oraz certyfikowania biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów (C(2019)02055 - 2019/2649(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE, ENVI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1799 w odniesieniu do objęcia Ludowego Banku Chin wyłączeniem spod wymogów przejrzystości przed- i posttransakcyjnej określonych w rozporządzeniu (UE) nr 600/2014 (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekty aktów delegowanych, w przypadku których termin wyrażenia sprzeciwu został zmieniony z 1 na 3 miesiące na wniosek komisji właściwej:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie uzupełnienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie kryteriów wyznaczania centralnych punktów kontaktowych w dziedzinie usług płatniczych oraz w zakresie funkcji tych centralnych punktów kontaktowych (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 marca 2019 r., na wniosek komisji właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301 (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 marca 2019 r., na wniosek komisji właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


5. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków 2-INF/2019 – Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości (N8-0038/2019 - C8-0132/2019 - 2019/2018(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

- Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2020 (2019/2003(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)


6. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przesunięć środków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego V/AB-01/T/19 i V/AB-02/C/19.

Zgodnie z art. 31 ust. 4 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 01/2019 i DEC 07/2019 - Sekcja III - Komisja.

Zgodnie z art. 31 ust. 6 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięć środków DEC 02/2019, DEC 03/2019 i DEC 04/2019 - Sekcja III - Komisja.


7. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca 2019 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca 2019 r. (2018/2977(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Gerard Batten w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona i Janusz Lewandowski.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Roberto Gualtieri, James Nicholson, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Rolandas Paksas, Nicolas Bay, Mike Hookem, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Mara Bizzotto, Kazimierz Michał Ujazdowski, Esteban González Pons, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, Birgit Sippel, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Seán Kelly, Seb Dance, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira i Richard Ashworth.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Georgi Pirinski.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Joachim Starbatty, Georgios Epitideios, Maria Spyraki i Marek Jurek.

Głos zabrali: Michel Barnier (główny negocjator), Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) i Donald Tusk

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

8. Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I - Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów ***I - Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Pierwsza debata odbyła się 3 lipca 2018 r. (pkt 18 protokołu z dnia 3.7.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 4 lipca 2018 r. (pkt 9.1 protokołu z dnia 4.7.2018, pkt 9.2 protokołu z dnia 4.7.2018 i pkt 9.3 protokołu z dnia 4.7.2018).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp i Ismail Ertug przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Georges Bach (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL) i Martina Dlabajová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Cramera.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Verónica Lope Fontagné (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Andor Deli w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Karimę Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dennisa Radtkego, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ismaila Ertuga, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel i Andrey Novakov.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer i Antanas Guoga.

Głos zabrali: Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp i Ismail Ertug.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

9. Skład grup politycznych

Jacek Saryusz-Wolski przestał być posłem niezrzeszonym i przystąpił do grupy ECR ze skutkiem od dnia 27 marca 2019 r.


10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


10.1. Zasoby przeznaczone na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych [COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0295)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.2. Ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie) [COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0296)


10.3. Produkty uprawnione do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję nr 940/2014/UE w odniesieniu do produktów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania [COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0297)


10.4. Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej [2018/0243(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Rozwoju. Współsprawozdawcy: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel i Charles Goerens (A8-0173/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0298)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.5. Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Współsprawozdawcy: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0299)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Igor Šoltes przedstawił poprawkę ustną do poprawki 123. Poprawka została zaakceptowana.


11. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

(Głosowanie z wtorku 26 marca 2019 r.)

Sprawozdanie Inés Ayali Sender - A8-0110/2019
Jiří Pospíšil i Daniel Hannan

Sprawozdanie Petriego Sarvamay - A8-0135/2019
Alex Mayer.

(Głosowanie ze środy 27 marca 2019 r.)

Sprawozdanie Piera Antonia Panzeriego, Cristiana Dana Predy, Franka Engela i Charles’a Goerensa - A8-0173/2019
Charles Tannock

Sprawozdanie José Ignacia Salafranki Sáncheza-Neyry i Knuta Fleckensteina - A8-0174/2019
Arnaud Danjean.


12. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.13.)


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

13. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


14. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


15. Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Pierwsza debata odbyła się 22 października 2018 r. (pkt 17 protokołu z dnia 22.10.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 24 października 2018 r. (pkt 11.12 protokołu z dnia 24.10.2018).

Frédérique Ries przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Bronis Ropė (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Renata Briano (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PECH), Peter Liese w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lynn Boylan, Massimo Paolucci w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin, w imieniu grupy ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge’a, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera Liesego, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica i Christophe Hansen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Seán Kelly.

Głos zabrali Frans Timmermans i Frédérique Ries.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.6 protokołu z dnia 27.3.2019.


16. Produkty nawozowe z oznakowaniem CE ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Pierwsza debata odbyła się 23 października 2017 r. (pkt 17 protokołu z dnia 23.10.2017)
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 24 października 2017 r. (pkt 5.7 protokołu z dnia 24.10.2017)

Mihai Ţurcanu przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Elisabetta Gardini (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI) i Jan Huitema (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI).

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Franc Bogovič w imieniu grupy PPE, Marc Tarabella w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Elsi Katainen w imieniu grupy ALDE, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Johna Stuarta Agnew, Dariusz Rosati, Clara Aguilera i Paolo De Castro.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrały: Annie Schreijer-Pierik i Michaela Šojdrová.

Głos zabrali Frans Timmermans i Mihai Ţurcanu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.7 protokołu z dnia 28.3.2019.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

17. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 17.01.

Głos zabrał Tomáš Zdechovský w sprawie przebiegu wczorajszego głosowania nad sprawozdaniem Axela Vossa A8-0245/2018 (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).


18. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


18.1. Ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012 i (UE) 2015/2365 [COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Babette Winter i Kay Swinburne (A8-0015/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

Kay Swinburne (sprawozdawczyni) złożyła oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0300)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


18.2. Europejscy dostawcy usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw [COM(2018)0113 - C8-0103/2018- 2018/0048(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ashley Fox (A8-0364/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0301)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


18.3. Rynki instrumentów finansowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych [COM(2018)0099 - C8-0102/2018- 2018/0047(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0302)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


18.4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0303)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


18.5. Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z pojazdów lekkich oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 (wersja przekształcona) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Debata odbyła się dnia 2 października 2018 r. (pkt 15 protokołu z dnia 2.10.2018).
Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się 3 października 2018 r. (pkt 9.5 protokołu z dnia 3.10.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSTĘPNE POROZUMIENIE, OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0304)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


18.6. Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Debata odbyła się dnia 22 października 2018 r. (pkt 17 protokołu z dnia 22.10.2018).
Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się 24 października 2018 r. (pkt 11.12 protokołu z dnia 24.10.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0305)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


18.7. Produkty nawozowe z oznakowaniem CE ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Debata odbyła się dnia 23 października 2017 r. (pkt 17 protokołu z dnia 23.10.2017).
Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się 24 października 2017 r. (pkt 5.7 protokołu z dnia 24.10.2017).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0306)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


18.8. Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy [COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Laura Agea (A8-0382/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

Laura Agea (sprawozdawczyni) złożyła oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0307)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


18.9. Wspólne przepisy dla niektórych rodzajów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 92/106/EWG w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów kombinowanego transportu towarów między państwami członkowskimi [COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

Daniela Aiuto (sprawozdawczyni) złożyła oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0308)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


18.10. Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Prawna. Współsprawozdawcy: Hugues Bayet i Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Debata odbyła się dnia 4 lipca 2017 r. (pkt 3 protokołu z dnia 4.7.2017).
Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się dnia 4 lipca 2017 r. (pkt 6.10 protokołu z dnia 4.7.2017).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

ZAMKNIĘCIE PIERWSZEGO CZYTANIA

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0309)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


18.11. Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Zarządzania Granicami i Wiz [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Współsprawozdawcy: Andrey Novakov i Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Debata odbyła się dnia 13 lutego 2019 r. (pkt 6 protokołu z dnia 13.2.2019).
Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się dnia 13 lutego 2019 r. (pkt 8.14 protokołu z dnia 13.2.2019).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

ZAMKNIĘCIE PIERWSZEGO CZYTANIA

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0310)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


18.12. Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyła komisja LIBE, zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu, w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 ustanawiającego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA)) (B8-0214/2019) - Posłanka odpowiedzialna: Birgit Sippel


(Do przyjęcia projektu rezolucji wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0311)


18.13. Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyła komisja LIBE, zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu, w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA)) (B8-0215/2019) - Posłanka odpowiedzialna: Birgit Sippel

(Do przyjęcia projektu rezolucji wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0312)


18.14. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87751 (MON-87751-7) (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyła komisja ENVI, zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87751 (MON-87751-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (D060916 - 2019/2603(RSP)) (B8-0216/2019) - Posłowie odpowiedzialni: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis i Sirpa Pietikäinen.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0313)


18.15. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyła komisja ENVI, zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (D060917/01 - 2019/2604(RSP)) (B8-0217/2019) - Posłowie odpowiedzialni: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis i Sirpa Pietikäinen.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0314)


18.16. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (DEZA a.s.) (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyła komisja ENVI, zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji udzielającej częściowego zezwolenia na określone zastosowania ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (DEZA a.s.) (D060865/01 - 2019/2605(RSP)) (B8-0218/2019) - Posłowie odpowiedzialni: Pavel Poc, Bas Eickhout i Kateřina Konečná.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0315)


18.17. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyła komisja ENVI, zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji udzielającej częściowego zezwolenia na określone zastosowania ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 - 2019/2606(RSP)) (B8-0219/2019) - Posłowie odpowiedzialni: Pavel Poc, Bas Eickhout i Kateřina Konečná.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0316)


18.18. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania tritlenku chromu (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyła komisja ENVI, zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji udzielającej zezwolenia na określone zastosowania tritlenku chromu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Lanxess Deutschland GmbH i inni) (D060095/03 - 2019/2654(RSP)) (B8-0221/2019) - Poseł odpowiedzialny: Bas Eickhout.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0317)

Wystąpienie

Jean-Marie Cavada, po głosowaniu.


18.19. Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie okresu po arabskiej wiośnie – perspektyw dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej [2018/2160(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Brando Benifei (A8-0077/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0318)


19. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu zostaną przedstawione 28 marca 2019.


20. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


21. Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się 13 września 2018 r. (pkt 10.7 protokołu z dnia 13.9.2018).

Tanja Fajon przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Igor Šoltes (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Asim Ademov w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marie-Christine Vergiat i Tanję Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dobromira Sośnierza, i Dobromir Sośnierz z wnioskiem o przeanalizowanie wypowiedzi Julie Ward (Przewodniczący przyjął to do wiadomości).

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Dubravka Šuica.

Głos zabrali Dimitris Avramopoulos i Tanja Fajon.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 28.3.2019.


22. Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski (debata)

Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2020 [2019/2003(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Głos zabrał Paul Rübig w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Vladimír Maňka przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, Zbigniew Kuźmiuk w imieniu grupy ECR, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, André Elissen w imieniu grupy ENF, José Manuel Fernandes, John Howarth, Gérard Deprez, Indrek Tarand, Jonathan Arnott, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, i Jean Arthuis.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Fabio Massimo Castaldo.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 28.3.2019.


23. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Pierwsza debata odbyła się 22 października 2018 r. (pkt 16 protokołu z dnia 22.10.2018).
Sprawę odesłano do komisji przedmiotowo właściwej, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 23 października 2018 r. (pkt 7.13 protokołu z dnia 23.10.2018).

Michel Dantin przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Rory Palmer w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Ulrike Müller w imieniu grupy ALDE, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE i Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Paul Rübig, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Lynn Boylan, która udzieliła odpowiedzi, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl, Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová i Paul Rübig.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał José Inácio Faria.

Głos zabrali Dimitris Avramopoulos i Michel Dantin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 28.3.2019.


24. Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji ***I - Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie Eurodac], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ECRIS-TCN] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE (w obszarze granic i polityki wizowej) oraz zmieniające decyzję Rady 2004/512/WE, rozporządzenie (WE) nr 767/2008, decyzję Rady 2008/633/WSiSW, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ETIAS], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do odpraw granicznych] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers i Nuno Melo przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) i Julian King (członek Komisji).

Głos zabrali: Emil Radev w imieniu grupy PPE, Miriam Dalli w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Romeo Franz w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes i Diane James.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrali: Julian King, Jeroen Lenaers i Nuno Melo.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


25. Ramy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Angelika Niebler przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji).

Głos zabrali: Enrique Calvet Chambon (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Sergio Gaetano Cofferati w imieniu grupy S&D, Dobromir Sośnierz niezrzeszony i Emil Radev, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dobromira Sośnierza.

Głos zabrali Julian King i Angelika Niebler.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 28.3.2019.


26. Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Pavel Svoboda przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Julie Ward (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT).

Głos zabrał Julian King (członek Komisji).

Głos zabrała Marie-Christine Boutonnet w imieniu grupy ENF.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Angelika Niebler.

Głos zabrali Julian King i Pavel Svoboda.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 28.3.2019.


27. Decyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju (debata)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie wniosku wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, przy wsparciu Komisji, skierowanego do Rady i dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej Europejski Instrument na rzecz Pokoju [2018/2237(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Hilde Vautmans przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Brando Benifei w imieniu grupy S&D i João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Julie Ward, Luke Ming Flanagan i Kostas Papadakis.

Głos zabrali Julian King i Hilde Vautmans.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 28.3.2019.


28. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 637.634/OJJE).


29. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.10.

Klaus Welle

Rainer Wielandi

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Kostas, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bours Louise, Crowley Brian, Karlsson Rikke-Louise, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Patriciello Aldo, Poc Pavel, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności