Index 
Proces-verbal
PDF 361kWORD 89k
Miercuri, 27 martie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Comunicarea Președintelui
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 5.Depunere de documente
 6.Transferuri de credite și decizii bugetare
 7.Concluziile reuniunii Consiliului European din 21-22 martie 2019 (dezbatere)
 8.Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier ***I - Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***I - Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***I (dezbatere)
 9.Componența grupurilor politice
 10.Votare
  10.1.Resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ***I (vot)
  10.2.Regimul general al accizelor * (vot)
  10.3.Produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare * (vot)
  10.4.Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională ***I (vot)
  10.5.Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) ***I (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Reluarea ședinței
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 15.Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului ***I (dezbatere)
 16.Produsele UE fertilizante ***I (dezbatere)
 17.Reluarea ședinței
 18.Votare
  18.1.Cadrul pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale ***I (vot)
  18.2.Furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi ***I (vot)
  18.3.Piețele instrumentelor financiare ***I (vot)
  18.4.Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune ***I (vot)
  18.5.Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi ***I (vot)
  18.6.Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului ***I (vot)
  18.7.Produsele UE fertilizante ***I (vot)
  18.8.Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă ***I (vot)
  18.9.Norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre ***I (vot)
  18.10.Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***I (vot)
  18.11.Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri ***I (vot)
  18.12.Obiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: Fondul pentru azil, migrație și integrare (vot)
  18.13.Obiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (vot)
  18.14.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic MON 87751 (MON-87751-7) (vot)
  18.15.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (vot)
  18.16.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: anumite utilizări ale ftalatului de di(2-etilhexil) (DEHP) (DEZA a.s.) (vot)
  18.17.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: anumite utilizări ale ftalatului de di(2-etilhexil) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (vot)
  18.18.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: anumite utilizări ale trioxidului de crom (vot)
  18.19.Situația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord (MENA) (vot)
 19.Explicații privind votul
 20.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 21.Lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) ***I (dezbatere)
 22.Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - Parlamentul European (dezbatere)
 23.Calitatea apei destinate consumului uman ***I (dezbatere)
 24.Interoperabilitatea între sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și migrației ***I - Interoperabilitatea între sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și vizelor ***I (dezbatere)
 25.Sporirea eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie ***I (dezbatere)
 26.Exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online și retransmisii ale programelor de televiziune și radio ***I (dezbatere)
 27.Decizia Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace (dezbatere)
 28.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 29.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.04.


2. Comunicarea Președintelui

Președintele a comunicat că, având în vedere situația pachetului privind mobilitatea, în legătură cu care au fost depuse 1224 de amendamente și a fost prezentat un număr la fel de mare de solicitări de vot separat și de vot pe părți, a hotărât, după consultarea președintei Comisiei TRAN și în conformitate cu articolul 175 din Regulamentul de procedură, să retrimită dosarul Comisiei TRAN, pentru ca aceasta să efectueze lucrările pregătitoare necesare pentru a putea avea loc un vot eficace, în cunoștință de cauză și clar în plen.

În conformitate cu articolul 206 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, a solicitat Comisiei TRAN să se reunească în timp util pentru ca votul în plen să poată avea loc în cursul următoarei perioade de sesiune, prevăzută pentru 3-4 aprilie 2019, la Bruxelles.

Amendamentele și solicitările de de vot separat sau vot pe părți care nu primesc vot favorabil din partea a cel puțin o treime din deputații care alcătuiesc Comisia TRAN nu vor fi supuse votului în ședința plenară.

Președintele a precizat că, având în vedere decizia de mai sus, moțiunea de inadmisibilitate care i-a fost prezentată în conformitate cu articolul 187 din Regulamentul de procedură din partea unui grup de deputați care atinge cel puțin pragul redus (punctul 6 al PV din 26.3.2019) devinde caducă.

Dezbaterea urmează să aibă loc aşa cum este prevăzut.

Au intervenit Ismail Ertug (raportor) și Merja Kyllönen (raportoare) (Președintele a făcut precizări).


3. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele pentru exportul de produse care conțin proteine animale prelucrate provenite de la rumegătoare și nerumegătoare (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - termen: 14 iunie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziei 2009/300/CE și a Deciziei (UE) 2015/2099 în ceea ce privește perioada de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - termen: 13 iunie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Directivă a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Directiva 80/181/CEE a Consiliului în ceea ce privește definițiile unităților fundamentale din SI (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - termen: 15 iunie 2019)
retrimis comisiei competente: IMCO.


4. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește implementarea și utilizarea operațională a sistemelor de transport inteligente cooperative (C(2019)01789 - 2019/2651(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 martie 2019

retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a afișajelor electronice și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei (C(2019)01796 - 2019/2631(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 11 martie 2019

retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2018/2035 de precizare a detaliilor punerii în aplicare a obligației de debarcare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale din Marea Nordului pentru perioada 2019-2021 (C(2019)01800 - 2019/2650(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 martie 2019

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a mașinilor de spălat rufe de uz casnic și a mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei și a Directivei 96/60/CE a Comisiei (C(2019)01804 - 2019/2630(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 11 martie 2019

retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a surselor de lumină și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei (C(2019)01805 - 2019/2629(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 11 martie 2019

retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor frigorifice și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei (C(2019)01806 - 2019/2634(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 11 martie 2019

retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a mașinilor de spălat vase de uz casnic și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1059/2010 al Comisiei (C(2019)01807 - 2019/2633(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 11 martie 2019

retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare directă (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 11 martie 2019

retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul delegat al Comisiei privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 martie 2019

retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2018/2034 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de nord-vest pentru perioada 2019-2021 (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 martie 2019

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2013 în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel tehnic a celei de a doua perioade de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto (C(2019)01839 - 2019/2639(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 12 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea registrului Uniunii (C(2019)01841 - 2019/2642(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1076 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a include Statul Independent Samoa în anexa I (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 martie 2019

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 în ceea ce privește includerea în anexa I a abordării bazate pe riscuri a verificării conformității și punerea în aplicare a cerințelor pentru protecția mediului (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 martie 2019

retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat [C(2019)1841 al Comisiei din 12martie2019] de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea registrului Uniunii, având în vedere Regulamentul(UE)2018/842 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2019)01846 - 2019/2645(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului prin derogare de la normele privind desemnarea punctelor de inspecție și de la cerințele minime pentru posturile de inspecție la frontieră (C(2019)01847 - 2019/2640(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Decizia delegată a Comisiei de stabilire a programului multianual al Uniunii pentru colectarea și gestionarea datelor biologice, de mediu, tehnice și socioeconomice din sectoarele pescuitului și acvaculturii (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 martie 2019

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) 2018/956 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește datele referitoare la vehiculele grele noi, care trebuie monitorizate și raportate de statele membre și de producători (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2018/273 în ceea ce privește importul de vin originar din Canada și de scutire a comercianților cu amănuntul de obligația de a păstra un registru de intrări și de ieșiri (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 martie 2019

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește zonele viticole în care poate fi majorată tăria alcoolică, practicile oenologice autorizate și restricțiile aplicabile producerii și conservării produselor vitivinicole, procentajul minim de alcool al subproduselor și eliminarea acestora și publicarea fișelor OIV (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 martie 2019

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 martie 2019

retrimis comisiei competente: BUDG, CONT, EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 54 din Regulamentul de procedură), REGI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei privind criteriile care trebuie îndeplinite de operatorii profesioniști pentru a respecta condițiile prevăzute la articolul 89 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului și privind procedurile pentru asigurarea îndeplinirii criteriilor respective (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 martie 2019

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/127 în ceea ce privește cerințele referitoare la vitamina D din formulele de început și cerințele referitoare la acidul erucic din formulele de început și formulele de continuare (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de autorizare a statelor membre să prevadă derogări temporare în scopuri de testare oficială, științifice sau educaționale, pentru teste, selecții de soiuri sau reproducere (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei privind instituirea unui test comun de formare pentru monitorii de schi în temeiul articolului 49b din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (C(2019)01935 - 2019/2665(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește declararea anumitor trimiteri cu valoare scăzută (C(2019)01979 - 2019/2658(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei privind completarea Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile de desemnare a punctelor centrale de contact în domeniul serviciilor de plată și la funcțiile acestor puncte centrale de contact (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Decizia delegată a Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemele aplicabile pentru evaluarea și verificarea constanței performanței balustradelor și a sistemelor de împrejmuire destinate utilizării în lucrările de construcții exclusiv pentru prevenirea căderilor și care nu sunt supuse la sarcini verticale din structură (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor clase de performanță în ceea ce privește rezistența la presiunea dinamică a vântului pentru jaluzele exterioare și copertine (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor clase de performanță în ceea ce privește permeabilitatea la aer pentru luminatoarele din material plastic și din sticlă și trapele de acoperiș (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 în ceea ce privește alocarea de fonduri din bugetul general al Uniunii pentru a acoperi costurile aferente dezvoltării Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (C(2019)02032 - 2019/2638(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 martie 2019

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2018/2001 în ceea ce privește stabilirea materiilor prime care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, în cazul cărora se observă o expansiune semnificativă a suprafeței de producție în detrimentul terenurilor care stochează cantități ridicate de carbon și certificarea biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor (C(2019)02055 - 2019/2649(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 martie 2019

retrimis comisiei competente: ITRE, ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1799 în ceea ce privește exceptarea Băncii Populare a Chinei de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 600/2014 (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

Proiecte de acte delegate pentru care termenul a fost modificat de la 1 la 3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei privind completarea Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile de desemnare a punctelor centrale de contact în domeniul serviciilor de plată și la funcțiile acestor puncte centrale de contact (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 14 martie 2019, la cererea comisiei competente.
retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 14 martie 2019, la cererea comisiei competente.
retrimis comisiei competente: ECON


5. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de transfer de credite 2-INF/2019 - Secțiunea IV - Curtea de Justiție (N8-0038/2019 - C8-0132/2019 - 2019/2018(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

2) de comisiile parlamentare:

- Raport referitor la estimarea bugetului Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2020 (2019/2003(BUD)) - BUDG - Raportor: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)


6. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecțiuni privind transferurile de credite ale Curții de Conturi Europene V/AB-01/T/19 și V/AB-02/C/19.

În conformitate cu articolul 31 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 01/2019 și DEC 07/2019 - Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 31 alineatul (6) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferurilor de credite DEC 02/2019, DEC 03/2019 și DEC 04/2019 - Secțiunea III – Comisia.


7. Concluziile reuniunii Consiliului European din 21-22 martie 2019 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 21-22 martie 2019 (2018/2977(RSP))

Donald Tusk (Președintele Consiliului European) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Gerard Batten, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, și Janusz Lewandowski.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Roberto Gualtieri, James Nicholson, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Rolandas Paksas, Nicolas Bay, Mike Hookem, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Mara Bizzotto, Kazimierz Michał Ujazdowski, Esteban González Pons, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, Birgit Sippel, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Seán Kelly, Seb Dance, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira și Richard Ashworth.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska și Georgi Pirinski.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Joachim Starbatty, Georgios Epitideios, Maria Spyraki și Marek Jurek.

Au intervenit Michel Barnier (negociator șef), Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) și Donald Tusk.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

8. Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier ***I - Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***I - Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

O primă dezbatere a avut loc la la 3 iulie 2018 (punctul 18 al PV din 3.7.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 4 iulie 2018 (punctul 9.1 al PV din 4.7.2018, punctul 9.2 al PV din 4.7.2018 și punctul 9.3 al PV din 4.7.2018).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp și Ismail Ertug și-au prezentat rapoartele.

Au intervenit Georges Bach (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL) și Martina Dlabajová (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Cramer.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit Verónica Lope Fontagné (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Andor Deli, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel și Andrey Novakov.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer și Antanas Guoga.

Au intervenit Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp și Ismail Ertug.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Vicepreședinte

9. Componența grupurilor politice

Jacek Saryusz-Wolski nu se mai numără printre deputații neafiliați, devenind membru al Grupului ECR de la 27 martie 2019.


10. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


10.1. Resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor [COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0295)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.2. Regimul general al accizelor * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare) [COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0296)


10.3. Produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 940/2014/UE în ceea ce privește produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare [COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0297)


10.4. Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională [2018/0243(COD)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru dezvoltare. Raportori: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel și Charles Goerens (A8-0173/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0298)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.5. Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportori: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0299)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Igor Šoltes a prezentat un amendament oral la amendamentul 123, care a fost reținut.


11. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

(Vot marți, 26 martie 2019)

Raport Inés Ayala Sender - A8-0110/2019
Jiří Pospíšil și Daniel Hannan

Raport Petri Sarvamaa - A8-0135/2019
Alex Mayer.

(Vot miercuri, 27 martie 2019)

Raport Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel și Charles Goerens - A8-0173/2019
Charles Tannock

Raport José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și Knut Fleckenstein - A8-0174/2019
Arnaud Danjean.


12. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.13.)


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

13. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


14. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


15. Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

O primă dezbatere a avut loc la la 22 octombrie 2018 (punctul 17 al PV din 22.10.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 24 octombrie 2018 (punctul 11.12 al PV din 24.10.2018).

Frédérique Ries și-a prezentat raportul.

Au intervenit Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit Bronis Ropė (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Renata Briano (raportoarea pentru aviz a Comisiei PECH), Peter Liese, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lynn Boylan, Massimo Paolucci, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús și Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica și Christophe Hansen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Seán Kelly.

Au intervenit Frans Timmermans și Frédérique Ries.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.6 al PV din 27.3.2019.


16. Produsele UE fertilizante ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

O primă dezbatere a avut loc la la 23 octombrie 2017 (punctul 17 al PV din 23.10.2017)
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 24 octombrie 2017 (punctul 5.7 al PV din 24.10.2017)

Mihai Ţurcanu și-a prezentat raportul.

Au intervenit Elisabetta Gardini (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI) și Jan Huitema (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI).

A intervenit Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Franc Bogovič, în numele Grupului PPE, Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Elsi Katainen, în numele Grupului ALDE, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către John Stuart Agnew, Dariusz Rosati, Clara Aguilera și Paolo De Castro.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Annie Schreijer-Pierik și Michaela Šojdrová.

Au intervenit Frans Timmermans și Mihai Ţurcanu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.7 al PV din 28.3.2019.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

17. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 17.01.

A intervenit Tomáš Zdechovský referitor la desfășurarea votării din ziua precedentă asupra raportului lui Axel Voss A8-0245/2018 (Președintele a făcut precizări).


18. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


18.1. Cadrul pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365 [COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Babette Winter și Kay Swinburne (A8-0015/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

Kay Swinburne (raportoare) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0300)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


18.2. Furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi [COM(2018)0113 - C8-0103/2018- 2018/0048(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Ashley Fox (A8-0364/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0301)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


18.3. Piețele instrumentelor financiare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare [COM(2018)0099 - C8-0102/2018- 2018/0047(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0302)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


18.4. Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0303)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


18.5. Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 (reformare) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

O primă dezbatere a avut loc la 2 octombrie 2018 (punctul 15 al PV din 2.10.2018).
Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 3 octombrie 2018 (punctul 9.5 al PV din 3.10.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

ACORD PROVIZORIU, DECLARAȚIE A COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0304)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


18.6. Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

O primă dezbatere a avut loc la 22 octombrie 2018 (punctul 17 al PV din 22.10.2018).
Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 24 octombrie 2018 (punctul 11.12 al PV din 24.10.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0305)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


18.7. Produsele UE fertilizante ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

O primă dezbatere a avut loc la 23 octombrie 2017 (punctul 17 al PV din 23.10.2017).
Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 24 octombrie 2017 (punctul 5.7 al PV din 24.10.2017).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0306)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


18.8. Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Laura Agea (A8-0382/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

Laura Agea (raportoare) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0307)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


18.9. Norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/106/CEE privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre [COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

Daniela Aiuto (raportoare) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0308)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


18.10. Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru afaceri juridice. Raportori: Hugues Bayet și Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Dezbaterea a avut loc la 4 iulie 2017 (punctul 3 al PV din 4.7.2017).
Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 4 iulie 2017 (punctul 6.10 al PV din 4.7.2017).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

ÎNCHEIEREA PRIMEI LECTURI

Aprobat (P8_TA(2019)0309)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


18.11. Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportori: Andrey Novakov și Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Dezbaterea a avut loc la 13 februarie 2019 (punctul 6 al PV din 13.2.2019).
Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 13 februarie 2019 (punctul 8.14 al PV din 13.2.2019).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

ÎNCHEIEREA PRIMEI LECTURI

Aprobat (P8_TA(2019)0310)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


18.12. Obiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: Fondul pentru azil, migrație și integrare (vot)

Propunere de rezoluție depusă de Comisia LIBE în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 14 decembrie 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA)) (B8-0214/2019) - Deputată responsabilă: Birgit Sippel


(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0311)


18.13. Obiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (vot)

Propunere de rezoluție depusă de Comisia LIBE în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 14 decembrie 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA)) (B8-0215/2019) - Deputată responsabilă: Birgit Sippel

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0312)


18.14. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic MON 87751 (MON-87751-7) (vot)

Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din soia modificată genetic MON 87751 (MON-87751-7), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D060916 - 2019/2603(RSP)) (B8-0216/2019) - Deputați responsabili: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis și Sirpa Pietikäinen.

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0313)


18.15. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (vot)

Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D060917/01 - 2019/2604(RSP)) (B8-0217/2019) - Deputați responsabili: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis și Sirpa Pietikäinen.

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0314)


18.16. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: anumite utilizări ale ftalatului de di(2-etilhexil) (DEHP) (DEZA a.s.) (vot)

Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind acordarea parțială a unei autorizații pentru anumite utilizări ale ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (DEZA a.s.) (D060865/01 - 2019/2605(RSP)) (B8-0218/2019) - Deputați responsabili: Pavel Poc, Bas Eickhout și Kateřina Konečná.

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0315)


18.17. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: anumite utilizări ale ftalatului de di(2-etilhexil) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (vot)

Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind acordarea parțială a unei autorizații pentru anumite utilizări ale ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 - 2019/2606(RSP)) (B8-0219/2019) - Deputați responsabili: Pavel Poc, Bas Eickhout și Kateřina Konečná.

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0316)


18.18. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: anumite utilizări ale trioxidului de crom (vot)

Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI, în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind acordarea unei autorizații pentru anumite utilizări ale trioxidului de crom în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (Lanxess Deutschland GmbH și alții) (D060095/03 - 2019/2654(RSP)) (B8-0221/2019) - Deputat responsabil: Bas Eickhout.

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0317)

Intervenții

Jean-Marie Cavada, după votare.


18.19. Situația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord (MENA) (vot)

Raport referitor la situația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea MENA [2018/2160(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Brando Benifei (A8-0077/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0318)


19. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Explicațiile orale privind votul vor avea loc joi 28 martie 2019.


20. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


21. Lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 13 septembrie 2018 (punctul 10.7 al PV din 13.9.2018).

Tanja Fajon și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit Igor Šoltes (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Asim Ademov, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marie-Christine Vergiat și Tanja Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward, care a refuzat o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” adresată de Dobromir Sośnierz, și acesta din urmă pentru a solicita să fie examinate declarațiile lui Julie Ward (Președintele a luat act de solicitare).

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Dubravka Šuica.

Au intervenit Dimitris Avramopoulos și Tanja Fajon.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.1 al PV din 28.3.2019.


22. Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - Parlamentul European (dezbatere)

Raport referitor la estimarea bugetului Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2020 [2019/2003(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

A intervenit Paul Rübig, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Vladimír Maňka și-a prezentat raportul.

Au intervenit Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Zbigniew Kuźmiuk, în numele Grupului ECR, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, André Elissen, în numele Grupului ENF, José Manuel Fernandes, John Howarth, Gérard Deprez, Indrek Tarand, Jonathan Arnott, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, și Jean Arthuis.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Fabio Massimo Castaldo.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.8 al PV din 28.3.2019.


23. Calitatea apei destinate consumului uman ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Michel Dantin (A8-0288/2018)

O primă dezbatere a avut loc la la 22 octombrie 2018 (punctul 16 al PV din 22.10.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 23 octombrie 2018 (punctul 7.13 al PV din 23.10.2018).

Michel Dantin și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit Peter Liese, în numele Grupului PPE, Rory Palmer, în numele Grupului S&D, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Ulrike Müller, în numele Grupului ALDE, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, și Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit Paul Rübig pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Lynn Boylan, care a răspuns, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl, Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová și Paul Rübig.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: José Inácio Faria.

Au intervenit Dimitris Avramopoulos și Michel Dantin.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.2 al PV din 28.3.2019.


24. Interoperabilitatea între sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și migrației ***I - Interoperabilitatea între sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și vizelor ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) și de modificare a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind Eurodac)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind ECRIS-TCN)] și a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind eu-LISA)] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind ETIAS], a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind SIS în domeniul verificărilor la frontiere] și a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers și Nuno Melo și-au prezentat rapoartele.

Au intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) și Julian King (membru al Comisiei).

Au intervenit Emil Radev, în numele Grupului PPE, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Romeo Franz, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes și Diane James.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

A intervenit Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit Julian King, Jeroen Lenaers și Nuno Melo.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


25. Sporirea eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Angelika Niebler și-a prezentat raportul.

A intervenit Julian King (membru al Comisiei).

Au intervenit Enrique Calvet Chambon (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, Sergio Gaetano Cofferati, în numele Grupului S&D, Dobromir Sośnierz, neafiliat, și Emil Radev, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dobromir Sośnierz.

Au intervenit Julian King și Angelika Niebler.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 28.3.2019.


26. Exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online și retransmisii ale programelor de televiziune și radio ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Pavel Svoboda și-a prezentat raportul.

A intervenit Julie Ward (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT).

A intervenit Julian King (membru al Comisiei).

A intervenit Marie-Christine Boutonnet, în numele Grupului ENF.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Angelika Niebler.

Au intervenit Julian King și Pavel Svoboda.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.4 al PV din 28.3.2019.


27. Decizia Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace (dezbatere)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind propunerea Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, cu sprijinul Comisiei, adresată Consiliului pentru o decizie a Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace [2018/2237(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Hilde Vautmans și-a prezentat raportul.

A intervenit Julian King (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit Brando Benifei, în numele Grupului S&D, și João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julie Ward, Luke Ming Flanagan și Kostas Papadakis.

Au intervenit Julian King și Hilde Vautmans.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.12 al PV din 28.3.2019.


28. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 637.634/OJJE).


29. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.10.

Klaus Welle

Rainer Wielandi

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Kostas, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Absenți motivat

Bours Louise, Crowley Brian, Karlsson Rikke-Louise, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Patriciello Aldo, Poc Pavel, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía

Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate