Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 28 март 2019 г. - Страсбург

3. Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (2019/2670(RSP))

Разискването се състоя на 25 март 2019 г. (точка 18 от протокола от 25.3.2019 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato и Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Kathleen Van Brempt и Seb Dance, от името на групата S&D, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric и Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout и Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, относно последните развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton и Bolesław G. Piecha, от името на групата ECR, относно последните развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke, от името на групата PPE, относно последните развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 28.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност