Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

3. Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (2019/2670(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Μαρτίου 2019 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.3.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato και Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Kathleen Van Brempt και Seb Dance, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric και Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout και Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019

—   Daniel Dalton και Bolesław G. Piecha, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019

—   Jens Gieseke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου