Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0190(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0156/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0156/2019

Συζήτηση :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Ψηφοφορία :

PV 28/03/2019 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0323

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

4. Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Η Silvia Costa παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι John Howarth (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ralph Packet, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mircea Diaconu, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Monika Smolková.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Francisco José Millán Mon και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Silvia Costa.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου