Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 28. märts 2019 - Strasbourg

8. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


8.1. Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

Hääletus otsuse kohta alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi toimus 13. septembril 2018 (13.9.2018 protokollipunkt 10.7)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0319)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.2. Olmevee kvaliteet ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv olmevee kvaliteedi kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

Esimene arutelu toimus 22. oktoobril 2018 (22.10.2018 protokollipunkt 16)
Hääletus otsuse kohta alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi toimus 23. oktoobril 2018 (23.10.2018 protokollipunkt 7.13)

ESIMESE LUGEMISE LÕPETAMINE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0320)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.3. Restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse ennetava restruktureerimise raamistikke, uue võimaluse andmist ning restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksekohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmeid ning millega muudetakse direktiivi 2012/30/EL [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0321)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.4. Teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise reeglid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0322)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.5. Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2021–2027) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0323)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.6. Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Milan Zver (A8-0111/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0324)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.7. Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse jätkusuutlike investeeringute soodustamise raamistik [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöörid: Bas Eickhout ja Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0325)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.8. 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta [2019/2003(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0326)


8.9. Hädaolukord Venezuelas (hääletus)

Arutelu toimus 12. märtsil 2019 (12.3.2019 protokollipunkt 19).
Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks 28. märtsil 2019 (28.3.2019 protokollipunkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 ja B8-0229/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0225/2019

(asendades B8-0225/2019, B8-0227/2019 ja B8-0229/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas ja Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel;

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko ja Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0327)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0226/2019 ja B8-0228/2019 muutusid kehtetuks.)


8.10. Õigusriigi olukord ja korruptsioonivastane võitlus ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias (hääletus)

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Sophia in 't Veld LIBE-komisjoni nimel õigusriigi olukorra ja korruptsioonivastase võitluse kohta ELis, eelkõige Maltal ja Slovakkias (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0328)


8.11. Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused (hääletus)

Arutelu toimus 25. märtsil 2019 (25.3.2019 protokollipunkt 18).
Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks 28. märtsil 2019 (28.3.2019 protokollipunkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0222/2019, B8-0223/2019 ja B8-0224/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0222/2019

Vastu võetud (P8_TA(2019)0329)

(Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0223/2019, millega asendati resolutsiooni ettepanekud B8-0223/2019 ja B8-0224/2019, muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Eleonora Evi enne hääletust muudatusettepaneku 7 kohta, et taotleda muudatusettepaneku 9 elektroonilise hääletuse kontrollimist.


8.12. Otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale seoses liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekuga, mida komisjon toetab, Euroopa Ülemkogule nõukogu otsuse kohta, millega luuakse Euroopa rahutagamisvahend [2018/2237(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

Sõna võttis Anna Maria Corazza Bildt, et väljendada hukkamõistu hiljuti Jeemenis toimunud pommitamiste suhtes (juhataja oli temaga nõus ja edastab selle sõnavõtu parlamendi presidendile).

Viimane päevakajastamine: 13. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika