Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 28 maart 2019 - Straatsburg

8. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


8.1. Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 13 september 2018 (punt 10.7 van de notulen van 13.9.2018).

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0319)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.2. Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2018 (punt 16 van de notulen van 22.10.2018).
De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 23 oktober 2018 (punt 7.13 van de notulen van 23.10.2018).

BEËINDIGING VAN DE EERSTE LEZING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0320)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.3. Verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0321)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.4. Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en radioprogramma's ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma's [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0322)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.5. Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0323)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.6. "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Milan Zver (A8-0111/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0324)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.7. Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteurs: Bas Eickhout en Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0325)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.8. Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement (stemming)

Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2020 [2019/2003(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0326)


8.9. Noodsituatie in Venezuela (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 12 maart 2019 (punt 19 van de notulen van 12.3.2019).
De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 28 maart 2019 (punt 2 van de notulen van 28.3.2019).

Ontwerpresoluties B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 en B8-0229/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0225/2019

(ter vervanging van B8-0225/2019, B8-0227/2019 en B8-0229/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas en Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie;

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0327)

(Ontwerpresoluties B8-0226/2019 en B8-0228/2019 komen te vervallen.)


8.10. Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Sophia in 't Veld, namens de commissie LIBE, over de situatie van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, met name in Malta en Slowakije (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0328)


8.11. Recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 25 maart 2019 (punt 18 van de notulen van 25.3.2019).
De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 28 maart 2019 (punt 3 van de notulen van 28.3.2019).

Ontwerpresoluties B8-0222/2019, B8-0223/2019 en B8-0224/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0222/2019

Aangenomen (P8_TA(2019)0329)

(De gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0223/2019 ter vervanging van ontwerpresoluties B8-0223/2019 en B8-0224/2019 komt te vervallen.)

Het woord wordt gevoerd door:

Eleonora Evi, vóór de stemming over amendement 7 met het verzoek om een elektronische stemming over amendement 9.


8.12. Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit (stemming)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, met steun van de Commissie, aan de Raad, voor een besluit van de Raad tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit [2018/2237(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, die de recente bombardementen in Jemen verwerpt (de voorzitter sluit zich aan bij deze opmerkingen en brengt ze over aan de Voorzitter van het Parlement).

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid