Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 28 martie 2019 - Strasbourg

8. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


8.1. Lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 13 septembrie 2018 (punctul 10.7 al PV din 13.9.2018)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0319)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.2. Calitatea apei destinate consumului uman ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

O primă dezbatere a avut loc la la 22 octombrie 2018 (punctul 16 al PV din 22.10.2018)
Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 23 octombrie 2018 (punctul 7.13 al PV din 23.10.2018)

ÎNCHEIEREA PRIMEI LECTURI

Aprobat (P8_TA(2019)0320)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.3. Sporirea eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0321)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.4. Exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online și retransmisii ale programelor de televiziune și radio ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0322)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.5. Instituirea programului „Europa creativă” (2021-2027) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0323)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.6. „Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Milan Zver (A8-0111/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0324)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.7. Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportori: Bas Eickhout și Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0325)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.8. Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - Parlamentul European (vot)

Raport referitor la estimarea bugetului Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2020 [2019/2003(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0326)


8.9. Situația de urgență din Venezuela (vot)

Dezbaterea a avut loc la 12 martie 2019 (punctul 19 al PV din 12.3.2019).
Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 28 martie 2019 (punctul 2 al PV din 28.3.2019).

Propuneri de rezoluții B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 și B8-0229/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0225/2019

(care înlocuiește B8-0225/2019, B8-0227/2019 și B8-0229/2019):

depusă de următorii deputați:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas și Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE;

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko și Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2019)0327)

(Propunerile de rezoluții B8-0226/2019 și B8-0228/2019 au devenit caduce.)


8.10. Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în cadrul UE, în special în Malta și Slovacia (vot)

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Sophia in 't Veld, în numele Comisiei LIBE, referitoare la situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0328)


8.11. Evoluții recente în scandalul Dieselgate (vot)

Dezbaterea a avut loc la 25 martie 2019 (punctul 18 al PV din 25.3.2019).
Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 28 martie 2019 (punctul 3 al PV din 28.3.2019).

Propuneri de rezoluții B8-0222/2019, B8-0223/2019 și B8-0224/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0222/2019

Adoptat (P8_TA(2019)0329)

(Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0223/2019, care înlocuiește propunerile de rezoluție B8-0223/2019 și B8-0224/2019 a devenit caducă.)

Intervenții

Eleonora Evi, înainte de votul privind amendamentul 7, pentru a solicita verificarea electronică a votului privind amendamentul 9.


8.12. Decizia Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace (vot)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind propunerea Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, cu sprijinul Comisiei, adresată Consiliului pentru o decizie a Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace [2018/2237(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

A intervenit Anna Maria Corazza Bildt pentru a aminti recentele bombardamente care au avut loc în Yemen (Președinta se alătură acestei intervenții și o va transmite Președintelui Parlamentului).

Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate