Seznam 
Zápis
PDF 282kWORD 80k
Čtvrtek, 28. března 2019 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Mimořádná situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení)
 3.Aktuální vývoj kauzy Dieselgate (předložené návrhy usnesení)
 4.Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) ***I (rozprava)
 5.Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport ***I (rozprava)
 6.Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování ***I (rozprava)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Hlasování
  
8.1.Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo) ***I (hlasování)
  
8.2.Jakost vody určené k lidské spotřebě ***I (hlasování)
  
8.3.Zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení ***I (hlasování)
  
8.4.Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů ***I (hlasování)
  
8.5.Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) ***I (hlasování)
  
8.6.Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport ***I (hlasování)
  
8.7.Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování ***I (hlasování)
  
8.8.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament (hlasování)
  
8.9.Mimořádná situace ve Venezuele (hlasování)
  
8.10.Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku (hlasování)
  
8.11.Aktuální vývoj kauzy Dieselgate (hlasování)
  
8.12.Rozhodnutí o zřízení evropského mírového nástroje (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Závažné interpelace (rozprava)
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 15.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 16.Předložení dokumentů
 17.Petice
 18.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů
 19.Termín příštího dílčího zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 21.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Mimořádná situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Mimořádná situace ve Venezuele (2019/2628(RSP))

Rozprava se konala dne 12. března 2019 (bod 19 zápisu ze dne 12.3.2019).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera a Fernando Ruas za skupinu PPE o mimořádné situaci ve Venezuele (2019/2628(RSP)) (B8-0225/2019);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo a Francisco Assis za skupinu S&D o mimořádné situaci ve Venezuele (2019/2628(RSP)) (B8-0226/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei a Raffaele Fitto za skupinu ECR o mimořádné situaci ve Venezuele (2019/2628(RSP)) (B8-0227/2019);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan a Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL o stavu nouze ve Venezuele (2019/2628(RSP)) (B8-0228/2019);

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä, za skupinu ALDE o mimořádné situaci ve Venezuele (2019/2628(RSP)) (B8-0229/2019).

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 28.3.2019.


3. Aktuální vývoj kauzy Dieselgate (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Aktuální vývoj kauzy Dieselgate (2019/2670(RSP))

Rozprava se konala dne 25. března 2019 (bod 18 zápisu ze dne 25.3.2019).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato a Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Kathleen Van Brempt a Seb Dance za skupinu S&D, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric a Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout a Karima Delli za skupinu Verts/ALE o aktuálním vývoji kauzy Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton a Bolesław G. Piecha za skupinu ECR o aktuálním vývoji kauzy Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke za skupinu PPE o aktuálním vývoji kauzy Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 28.3.2019.


4. Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa uvedla zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: John Howarth (zpravodaj výboru BUDG), Bogusław Sonik za skupinu PPE, Julie Ward za skupinu S&D, Ralph Packet za skupinu ECR, Mircea Diaconu za skupinu ALDE, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michaela Šojdrová, Dominique Bilde za skupinu ENF, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Monika Smolková.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Francisco José Millán Mon a Maria Grapini.

Vystoupily: Marianne Thyssen a Silvia Costa.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 28.3.2019.


5. Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver uvedl zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Ignazio Corrao (zpravodaj výboru DEVE), Jean Arthuis (zpravodaj výboru BUDG), Emilian Pavel (zpravodaj výboru EMPL), Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Petra Kammerevert za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, María Teresa Giménez Barbat za skupinu ALDE, Jill Evans za skupinu Verts/ALE, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD, Dominique Bilde za skupinu ENF, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso a Brando Benifei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupili: Marianne Thyssen a Milan Zver.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 28.3.2019.


6. Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajové: Bas Eickhout a Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout a Sirpa Pietikäinen uvedli zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Ivo Belet za skupinu PPE, Simona Bonafè za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Lieve Wierinck za skupinu ALDE, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang a Markus Ferber.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig a Maria Grapini.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout a Sirpa Pietikäinen.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 28.3.2019.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:41 před hlasováním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

7. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:00.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


8.1. Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 13. září 2018 (bod 10.7 zápisu ze dne 13.9.2018).

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0319)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.2. Jakost vody určené k lidské spotřebě ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

První rozprava se konala dne 22. října 2018 (bod 16 zápisu ze dne 22.10.2018).
Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 23. října 2018 (bod 7.13 zápisu ze dne 23.10.2018).

KONEC PRVNÍHO ČTENÍ

schválen (P8_TA(2019)0320)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.3. Zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0321)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.4. Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0322)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.5. Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0323)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.6. Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Milan Zver (A8-0111/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0324)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.7. Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajové: Bas Eickhout a Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0325)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.8. Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament (hlasování)

Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2020 [2019/2003(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0326)


8.9. Mimořádná situace ve Venezuele (hlasování)

Rozprava se konala dne 12. března 2019 (bod 19 zápisu ze dne 12.3.2019).
Návrhy usnesení byly oznámeny dne 28. března 2019 (bod 2 zápisu ze dne 28.3.2019).

Návrhy usnesení B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 a B8-0229/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0225/2019

(nahrazující B8-0225/2019, B8-0227/2019 a B8-0229/2019):

předložen těmito poslanci:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas a Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE;

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko a Charles Tannock za skupinu ECR;

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE.

přijat (P8_TA(2019)0327)

(Návrhy usnesení B8-0226/2019 a B8-0228/2019 se neberou v potaz.)


8.10. Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku (hlasování)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Sophia in 't Veld za výbor LIBE o situaci v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0328)


8.11. Aktuální vývoj kauzy Dieselgate (hlasování)

Rozprava se konala dne 25. března 2019 (bod 18 zápisu ze dne 25.3.2019).
Návrhy usnesení byly oznámeny dne 28. března 2019 (bod 3 zápisu ze dne 28.3.2019).

Návrhy usnesení B8-0222/2019, B8-0223/2019 a B8-0224/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ B8-0222/2019

přijat (P8_TA(2019)0329)

(Společný návrh usnesení RC-B8-0223/2019, kterým se nahrazují návrhy usnesení B8-0223/2019 a B8-0224/2019, se nebere v potaz.)

Vystoupení

Eleonora Evi před hlasováním o pozměňovacím návrhu 7 s žádostí, aby bylo hlasování o pozměňovacím návrhu 9 ověřeno elektronickým hlasováním.


8.12. Rozhodnutí o zřízení evropského mírového nástroje (hlasování)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se návrhu předloženého Radě vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku s podporou Komise „Rozhodnutí Rady o zřízení evropského mírového nástroje“ [2018/2237(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

Vystoupila Anna Maria Corazza Bildt, aby odsoudila nedávná bombardování v Jemenu (předsedající se připojila k výrokům poslankyně a přislíbila, že je postoupí předsedovi Parlamentu).


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování: středa 27. března 2019)

zpráva Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan a Andrejs Mamikins

zpráva Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

zpráva Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek a Anna Záborská

zpráva Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki.

(Hlasování: čtvrtek 28. března 2019)

zpráva Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková a Marian Harkin

zpráva Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov a Michaela Šojdrová

zpráva Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz a Albert Deß

Mimořádná situace ve Venezuele - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil a José Inácio Faria

Aktuální vývoj kauzy Dieselgate - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:13.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

11. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:01.


12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Závažné interpelace (rozprava)

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (G-000001/2019), kterou pokládají Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić a Alojz Peterle Komisi: Porušení práv dětí, jejichž rodiče pracují v Rakousku (B8-0018/2019)

Daniel Buda rozvinul otázku.

Marianne Thyssen (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, Michael Detjen za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Franz Obermayr za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš a Monika Smolková.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Inés Ayala Sender.

Vystoupila Marianne Thyssen.

Rozprava skončila.


14. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 28. března 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 28. března 2019

předáno příslušnému výboru: ECON


15. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor JURI

- Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI, JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Ochrana osob informujících o porušování právních předpisů Unie (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: INTA, CONT, ECON (článek 54 jednacího řádu), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (článek 39 jednacího řádu), JURI (článek 39 jednacího řádu), LIBE (článek 54 jednacího řádu), AFCO, PETI


16. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie – část II (COM(2016)0799 [02] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ECON, ENVI, TRAN, AGRI

- Návrh změny statutu EIB – žádost o zahájení postupu podle článku 308 (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS))

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

BUDG, ECON

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV (COM(2018)0631 [02] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

2) poslanci

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o ochraně producentů banánů z EU proti nekalé hospodářské soutěži (B8-0148/2019)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o akademické svobodě a o svobodě projevu na evropských vysokých školách (B8-0210/2019)

předáno

příslušný výbor :

CULT


17. Petice

Tyto petice byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku a byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 22. března 2019

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

(*) (č. 1216/2018); (*) (č. 1217/2018); (*) (č. 1218/2018); (*) (č. 1219/2018); (*) (č. 1220/2018); (*) (č. 0148/2019); (*) (č. 0149/2019); (*) (č. 0150/2019); (*) (č. 0151/2019); (*) (č. 0152/2019); (*) (č. 0153/2019); (*) (č. 0154/2019); Norbert Roth (č. 0155/2019); (*) (č. 0156/2019); Alessandro De Veris (č. 0157/2019); (*) (č. 0158/2019); (*) (č. 0159/2019); (*) (č. 0160/2019); Celia Arroyo López (č. 0161/2019); (*) (č. 0162/2019); (*) (č. 0163/2019); (*) (č. 0164/2019); (*) (č. 0165/2019); Izabela Pęgiel (č. 0166/2019); (*) (č. 0167/2019); (*) (č. 0168/2019); (*) (č. 0169/2019); (*) (č. 0170/2019); (*) (č. 0171/2019); (*) (č. 0172/2019); M.a Pilar Sánchez Cano (č. 0173/2019); Grigore Prodan (č. 0174/2019); (*) (č. 0175/2019); Ravi Yadav (BLS International Services Ltd.) (č. 0176/2019); (*) (č. 0177/2019); (*) (č. 0178/2019); (*) (č. 0179/2019); (*) (č. 0180/2019); (*) (č. 0181/2019); (*) (č. 0182/2019); (*) (č. 0183/2019); (*) (č. 0184/2019); (*) (č. 0185/2019); Volkan Sentürk (č. 0186/2019); Hansjörg Rothe (č. 0187/2019); (*) (č. 0188/2019); (*) (č. 0189/2019); (*) (č. 0190/2019); (*) (č. 0191/2019); Laurent Pambaguian (č. 0192/2019); Jamison Young (č. 0193/2019); Silvano Delonghi (č. 0194/2019); Roman Gembarzewski (č. 0195/2019); (*) (č. 0196/2019); (*) (č. 0197/2019); (*) (č. 0198/2019); Jürgen Gülck (č. 0199/2019); (*) (č. 0200/2019); (*) (č. 0201/2019); (*) (č. 0202/2019); Marc-Antoine Meyer (č. 0203/2019); Evelien Van Den Brink (č. 0204/2019); (*) (č. 0205/2019); (*) (č. 0206/2019); (*) (č. 0207/2019); R. Stoll (č. 0208/2019); Daniel Balint (č. 0209/2019); George McLoughlin (č. 0210/2019); Valeri Stoikov (č. 0211/2019); José Carvalho (č. 0212/2019); Renato Lelli (č. 0213/2019); Eugen Eberhardt (č. 0214/2019); Eugen Hoppe-Schultze (č. 0215/2019); (*) (č. 0216/2019); (*) (č. 0217/2019); Krzysztof Gadomski (č. 0218/2019).


18. Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů

Podle čl. 192 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z tohoto denního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


19. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat ve dnech 3. a 4. dubna 2019.


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 15:34.


21. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Kostas, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Plura Marek, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Regner Evelyn, Reid Julia, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Omluven/a:

Bours Louise, Crowley Brian, Karlsson Rikke-Louise, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Maydell Eva, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Patriciello Aldo, Poc Pavel, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía

Poslední aktualizace: 24. srpna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí