Indeks 
Protokol
PDF 284kWORD 79k
Torsdag den 28. marts 2019 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Nødsituation i Venezuela (indgivne beslutningsforslag)
 3.Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (indgivne beslutningsforslag)
 4.Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) ***I (forhandling)
 5."Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt ***I (forhandling)
 6.Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer ***I (forhandling)
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Afstemningstid
  8.1.Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) ***I (afstemning)
  8.2.Kvaliteten af drikkevand ***I (afstemning)
  8.3.Rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering ***I (afstemning)
  8.4.Udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner ***I (afstemning)
  8.5.Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) ***I (afstemning)
  8.6."Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt ***I (afstemning)
  8.7.Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer ***I (afstemning)
  8.8.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet (afstemning)
  8.9.Nødsituation i Venezuela (afstemning)
  8.10.Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet (afstemning)
  8.11.Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (afstemning)
  8.12.Afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Større forespørgsler (forhandling)
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 16.Modtagne dokumenter
 17.Andragender
 18.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster
 19.Tidspunkt for næste mødeperiode
 20.Hævelse af mødet
 21.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Nødsituation i Venezuela (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Nødsituation i Venezuela (2019/2628(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 12. marts 2019 (punkt 19 i protokollen af 12.3.2019).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera og Fernando Ruas, for PPE-Gruppen, om nødsituationen i Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0225/2019)

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo og Francisco Assis, for S&D-Gruppen, om nødsituationen i Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0226/2019)

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei og Raffaele Fitto, for ECR-Gruppen, om nødsituationen i Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0227/2019)

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan og Lola Sánchez Caldentey, for GUE/NGL-Gruppen, om nødsituationen i Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0228/2019)

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, for ALDE-Gruppen, om nødsituationen i Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0229/2019).

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 28.3.2019.


3. Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved Kommissionen: Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (2019/2670(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 25. marts 2019 (punkt 18 i protokollen af 25.3.2019).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Gerben-Jan Gerbrandy, for ALDE-Gruppen, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato og Dario Tamburrano, for EFDD-Gruppen, Kathleen Van Brempt og Seb Dance, for S&D-Gruppen, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric og Paloma López Bermejo, for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout og Karima Delli, for Verts/ALE-Gruppen, om den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019)

—   Daniel Dalton og Bolesław G. Piecha, for ECR-Gruppen, om den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019)

—   Jens Gieseke for PPE-Gruppen, om den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 28.3.2019.


4. Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa forelagde betænkningen.

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: John Howarth (ordfører for udtalelse fra BUDG), Bogusław Sonik for PPE-Gruppen, Julie Ward for S&D-Gruppen, Ralph Packet for ECR-Gruppen, Mircea Diaconu for ALDE-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Monika Smolková.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Francisco José Millán Mon og Maria Grapini.

Talere: Marianne Thyssen og Silvia Costa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 28.3.2019.


5. "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver forelagde betænkningen.

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Ignazio Corrao (ordfører for udtalelse fra DEVE), Jean Arthuis (ordfører for udtalelse fra BUDG), Emilian Pavel (ordfører for udtalelse fra EMPL), Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Petra Kammerevert for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen, Jill Evans for Verts/ALE-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso og Brando Benifei.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica og Juan Fernando López Aguilar.

Talere: Marianne Thyssen og Milan Zver.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 28.3.2019.


6. Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordførere: Bas Eickhout og Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout og Sirpa Pietikäinen forelagde betænkningen.

Taler: Valdis Dombrovskis (næstformand for Kommissionen).

Talere: Ivo Belet for PPE-Gruppen, Simona Bonafè for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang og Markus Ferber.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig og Maria Grapini.

Talere: Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout og Sirpa Pietikäinen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 28.3.2019.

(Mødet afbrudt kl. 11.41 i afventning af afstemningstiden)


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

7. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.00.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


8.1. Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 13. september 2018 (punkt 10.7 i protokollen af 13.9.2018)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0319)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.2. Kvaliteten af drikkevand ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdet) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 22. oktober 2018 (punkt 16 i protokollen af 22.10.2018)
Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 23. oktober 2018 (punkt 7.13 i protokollen af 23.10.2018)

AFSLUTNING AF FØRSTEBEHANDLINGEN

Godkendt (P8_TA(2019)0320)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.3. Rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0321)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.4. Udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og TV-programmer [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0322)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.5. Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0323)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.6. "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Milan Zver (A8-0111/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0324)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.7. Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordførere: Bas Eickhout og Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0325)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.8. Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet (afstemning)

Betænkning om overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet [2019/2003(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0326)


8.9. Nødsituation i Venezuela (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 12. marts 2019 (punkt 19 i protokollen af 12.3.2019).
Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 28. marts 2019 (punkt 2 i protokollen af 28.3.2019).

Forslag til beslutning B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 og B8-0229/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0225/2019

(erstatter B8-0225/2019, B8-0227/2019 og B8-0229/2019):

stillet af:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas og Anna Maria Corazza Bildt, for PPE-Gruppen

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko og Charles Tannock, for ECR-Gruppen

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, for ALDE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0327)

(Forslag til beslutning B8-0226/2019 og B8-0228/2019 bortfaldt).


8.10. Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet (afstemning)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Sophia in 't Veld, for LIBE, om situationen vedrørende retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0328)


8.11. Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 25. marts 2019 (punkt 18 i protokollen af 25.3.2019).
Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 28. marts 2019 (punkt 3 i protokollen af 28.3.2019).

Forslag til beslutning B8-0222/2019, B8-0223/2019 og B8-0224/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0222/2019

Vedtaget (P8_TA(2019)0329)

(Det fælles beslutningsforslag RC-B8-0223/2019, der erstattede beslutningsforslag B8-0223/2019 og B8-0224/2019, bortfaldt.)

Indlæg

Eleonora Evi, inden afstemningen om ændringsforslag 7, for at anmode om elektronisk efterprøvning af afstemningen om ændringsforslag 9.


8.12. Afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med støtte fra Kommissionen til Rådet med henblik på Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet [2018/2237(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

Taler: Anna Maria Corazza Bildt for at fordømme de seneste bombeangreb i Yemen (formanden tilsluttede sig hendes bemærkninger og ville videresende dem til Parlamentets formand).


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: onsdag den 27. marts 2019)

Betænkning: Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan og Andrejs Mamikins

Betænkning: Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Betænkning: Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek og Anna Záborská

Betænkning: Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(Afstemningstid: torsdag den 28. marts 2019)

Betænkning: Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková og Marian Harkin

Betænkning: Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov og Michaela Šojdrová

Betænkning: Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz og Albert Deß

Nødsituation i Venezuela - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil og José Inácio Faria

Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.


10. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Parlamentets hjemmeside under ”Plenarmøder”, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.13.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

11. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.01.


12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Større forespørgsler (forhandling)

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (G-000001/2019) de Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić og Alojz Peterle, til Kommissionen: Krænkelse af børns rettigheder, når deres forældre arbejder i Østrig (B8-0018/2019)

Daniel Buda begrundede spørgsmålet.

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen, Michael Detjen for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Franz Obermayr for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš og Monika Smolková.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Inés Ayala Sender.

Taler: Marianne Thyssen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2251 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, indtil hvilken modparterne fortsat kan anvende deres risikostyringsprocedurer for visse OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. marts 2019

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, på hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for visse aftaletyper (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. marts 2019

henvist til kor. udv.: ECON


15. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

JURI

- Offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
henvist til kor. udv.: ECON
rådg.udv.: JURI, JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
henvist til kor. udv. JURI
rådg.udv.: INTA, CONT, ECON (forretningsordenens artikel 54), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (forretningsordenens artikel 39), JURI (forretningsordenens artikel 39), LIBE (forretningsordenens artikel 54), AFCO, PETI


16. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - del II (COM(2016)0799 [02] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

ECON, ENVI, TRAN, AGRI

- Forslag til ændring af EIB's vedtægter – Anmodning om iværksættelse af proceduren i artikel 308 (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

BUDG, ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA (COM(2018)0631 [02] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG

2) fra medlemmerne

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om beskyttelse af EU's bananproducenter mod illoyal konkurrence (B8-0148/2019)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

INTA

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om akademisk frihed og ytringsfrihed ved europæiske universiteter (B8-0210/2019)

henvist til:

kor.udv. :

CULT


17. Andragender

Nedenstående andragender var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer og var henvist til det kompetente udvalg i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10:

Den 22. marts 2019

(*) Navn fortroligt

(*) (nr. 1216/2018); (*) (nr. 1217/2018); (*) (nr. 1218/2018); (*) (nr. 1219/2018); (*) (nr. 1220/2018); (*) (nr. 0148/2019); (*) (nr. 0149/2019); (*) (nr. 0150/2019); (*) (nr. 0151/2019); (*) (nr. 0152/2019); (*) (nr. 0153/2019); (*) (nr. 0154/2019); Norbert Roth (nr. 0155/2019); (*) (nr. 0156/2019); Alessandro De Veris (nr. 0157/2019); (*) (nr. 0158/2019); (*) (nr. 0159/2019); (*) (nr. 0160/2019); Celia Arroyo López (nr. 0161/2019); (*) (nr. 0162/2019); (*) (nr. 0163/2019); (*) (nr. 0164/2019); (*) (nr. 0165/2019); Izabela Pęgiel (nr. 0166/2019); (*) (nr. 0167/2019); (*) (nr. 0168/2019); (*) (nr. 0169/2019); (*) (nr. 0170/2019); (*) (nr. 0171/2019); (*) (nr. 0172/2019); M.a Pilar Sánchez Cano (nr. 0173/2019); Grigore Prodan (nr. 0174/2019); (*) (nr. 0175/2019); Ravi Yadav (BLS International Services Ltd.) (nr. 0176/2019); (*) (nr. 0177/2019); (*) (nr. 0178/2019); (*) (nr. 0179/2019); (*) (nr. 0180/2019); (*) (nr. 0181/2019); (*) (nr. 0182/2019); (*) (nr. 0183/2019); (*) (nr. 0184/2019); (*) (nr. 0185/2019); Volkan Sentürk (nr. 0186/2019); Hansjörg Rothe (nr. 0187/2019); (*) (nr. 0188/2019); (*) (nr. 0189/2019); (*) (nr. 0190/2019); (*) (nr. 0191/2019); Laurent Pambaguian (nr. 0192/2019); Jamison Young (nr. 0193/2019); Silvano Delonghi (nr. 0194/2019); Roman Gembarzewski (nr. 0195/2019); (*) (nr. 0196/2019); (*) (nr. 0197/2019); (*) (nr. 0198/2019); Jürgen Gülck (nr. 0199/2019); (*) (nr. 0200/2019); (*) (nr. 0201/2019); (*) (nr. 0202/2019); Marc-Antoine Meyer (nr. 0203/2019); Evelien Van Den Brink (nr. 0204/2019); (*) (nr. 0205/2019); (*) (nr. 0206/2019); (*) (nr. 0207/2019); R. Stoll (nr. 0208/2019); Daniel Balint (nr. 0209/2019); George McLoughlin (nr. 0210/2019); Valeri Stoikov (nr. 0211/2019); José Carvalho (nr. 0212/2019); Renato Lelli (nr. 0213/2019); Eugen Eberhardt (nr. 0214/2019); Eugen Hoppe-Schultze (nr. 0215/2019); (*) (nr. 0216/2019); (*) (nr. 0217/2019); Krzysztof Gadomski (nr. 0218/2019).


18. Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 3, ville protokollen fra dette blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


19. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 3. april 2019 - 4. april 2019.


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 15.34.


21. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Kostas, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Plura Marek, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Regner Evelyn, Reid Julia, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Fritaget:

Bours Louise, Crowley Brian, Karlsson Rikke-Louise, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Maydell Eva, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Patriciello Aldo, Poc Pavel, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía

Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik