Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 278kWORD 79k
Neljapäev, 28. märts 2019 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Hädaolukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine ***I (arutelu)
 5.Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ***I (arutelu)
 6.Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks ***I (arutelu)
 7.Istungi jätkamine
 8.Hääletused
  8.1.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) ***I (hääletus)
  8.2.Olmevee kvaliteet ***I (hääletus)
  8.3.Restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine ***I (hääletus)
  8.4.Teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise reeglid ***I (hääletus)
  8.5.Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine ***I (hääletus)
  8.6.Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ***I (hääletus)
  8.7.Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks ***I (hääletus)
  8.8.2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament (hääletus)
  8.9.Hädaolukord Venezuelas (hääletus)
  8.10.Õigusriigi olukord ja korruptsioonivastane võitlus ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias (hääletus)
  8.11.Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused (hääletus)
  8.12.Otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 15.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 16.Esitatud dokumendid
 17.Petitsioonid
 18.Käesoleva istungi protokolli heakskiitmine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 19.Järgmiste istungite ajakava
 20.Istungi lõpp
 21.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Hädaolukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Hädaolukord Venezuelas (2019/2628(RSP))

Arutelu toimus 12. märtsil 2019 (12.3.2019 protokollipunkt 19).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera ja Fernando Ruas fraktsiooni PPE nimel hädaolukorra kohta Venezuelas (2019/2628(RSP)) (B8-0225/2019);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo ja Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel hädaolukorra kohta Venezuelas (2019/2628(RSP)) (B8-0226/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel hädaolukorra kohta Venezuelas (2019/2628(RSP)) (B8-0227/2019);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan ja Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel hädaolukorra kohta Venezuelas (2019/2628(RSP)) (B8-0228/2019);

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel hädaolukorra kohta Venezuelas (2019/2628(RSP)) (B8-0229/2019).

Hääletus: 28.3.2019 protokollipunkt 8.9.


3. Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused (2019/2670(RSP))

Arutelu toimus 25. märtsil 2019 (25.3.2019 protokollipunkt 18).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato ja Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Kathleen Van Brempt ja Seb Dance fraktsiooni S&D nimel, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric ja Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout ja Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutiste muutuste kohta (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton ja Bolesław G. Piecha fraktsiooni ECR nimel Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutiste muutuste kohta (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke fraktsiooni PPE nimel Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutiste muutuste kohta (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Hääletus: 28.3.2019 protokollipunkt 8.11.


4. Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2021–2027) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa tutvustas raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid John Howarth (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel, Julie Ward fraktsiooni S&D nimel, Ralph Packet fraktsiooni ECR nimel, Mircea Diaconu fraktsiooni ALDE nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michaela Šojdrová, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Monika Smolková.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Francisco José Millán Mon ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Silvia Costa.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.3.2019 protokollipunkt 8.5.


5. Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver tutvustas raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ignazio Corrao (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Jean Arthuis (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Emilian Pavel (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Petra Kammerevert fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, María Teresa Giménez Barbat fraktsiooni ALDE nimel, Jill Evans fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso ja Brando Benifei.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Milan Zver.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.3.2019 protokollipunkt 8.6.


6. Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse jätkusuutlike investeeringute soodustamise raamistik [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöörid: Bas Eickhout ja Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout ja Sirpa Pietikäinen tutvustasid raportit.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel, Simona Bonafè fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Lieve Wierinck fraktsiooni ALDE nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang ja Markus Ferber.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout ja Sirpa Pietikäinen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.3.2019 protokollipunkt 8.7.

(Istung katkestati kell 11.41 enne hääletust.)


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

7. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.00.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


8.1. Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

Hääletus otsuse kohta alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi toimus 13. septembril 2018 (13.9.2018 protokollipunkt 10.7)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0319)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.2. Olmevee kvaliteet ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv olmevee kvaliteedi kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

Esimene arutelu toimus 22. oktoobril 2018 (22.10.2018 protokollipunkt 16)
Hääletus otsuse kohta alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi toimus 23. oktoobril 2018 (23.10.2018 protokollipunkt 7.13)

ESIMESE LUGEMISE LÕPETAMINE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0320)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.3. Restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse ennetava restruktureerimise raamistikke, uue võimaluse andmist ning restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksekohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmeid ning millega muudetakse direktiivi 2012/30/EL [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0321)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.4. Teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise reeglid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0322)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.5. Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2021–2027) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0323)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.6. Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Milan Zver (A8-0111/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0324)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.7. Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse jätkusuutlike investeeringute soodustamise raamistik [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöörid: Bas Eickhout ja Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0325)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.8. 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta [2019/2003(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0326)


8.9. Hädaolukord Venezuelas (hääletus)

Arutelu toimus 12. märtsil 2019 (12.3.2019 protokollipunkt 19).
Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks 28. märtsil 2019 (28.3.2019 protokollipunkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 ja B8-0229/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0225/2019

(asendades B8-0225/2019, B8-0227/2019 ja B8-0229/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas ja Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel;

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko ja Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0327)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0226/2019 ja B8-0228/2019 muutusid kehtetuks.)


8.10. Õigusriigi olukord ja korruptsioonivastane võitlus ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias (hääletus)

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Sophia in 't Veld LIBE-komisjoni nimel õigusriigi olukorra ja korruptsioonivastase võitluse kohta ELis, eelkõige Maltal ja Slovakkias (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0328)


8.11. Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused (hääletus)

Arutelu toimus 25. märtsil 2019 (25.3.2019 protokollipunkt 18).
Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks 28. märtsil 2019 (28.3.2019 protokollipunkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0222/2019, B8-0223/2019 ja B8-0224/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0222/2019

Vastu võetud (P8_TA(2019)0329)

(Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0223/2019, millega asendati resolutsiooni ettepanekud B8-0223/2019 ja B8-0224/2019, muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Eleonora Evi enne hääletust muudatusettepaneku 7 kohta, et taotleda muudatusettepaneku 9 elektroonilise hääletuse kontrollimist.


8.12. Otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale seoses liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekuga, mida komisjon toetab, Euroopa Ülemkogule nõukogu otsuse kohta, millega luuakse Euroopa rahutagamisvahend [2018/2237(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

Sõna võttis Anna Maria Corazza Bildt, et väljendada hukkamõistu hiljuti Jeemenis toimunud pommitamiste suhtes (juhataja oli temaga nõus ja edastab selle sõnavõtu parlamendi presidendile).


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(hääletus kolmapäeval, 27. märtsil 2019)

Raport: Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan ja Andrejs Mamikins

Raport: Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Raport: Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek ja Anna Záborská

Raport: Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(hääletus neljapäeval, 28. märtsil 2019)

Raport: Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková ja Marian Harkin

Raport: Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov ja Michaela Šojdrová

Raport: Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz ja Albert Deß

Hädaolukord Venezuelas - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil ja José Inácio Faria

Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Täiskogu istungid – Hääletused – Hääletustulemused (Nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.13.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

11. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.01.


12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. Põhjalikumad arupärimised (arutelu)

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (G-000001/2019), mille esitasid Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić ja Alojz Peterle komisjonile: Austrias töötavate vanemate laste õiguste rikkumine (B8-0018/2019)

Daniel Buda esitas küsimuse.

Marianne Thyssen (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel, Michael Detjen fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš ja Monika Smolková.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Inés Ayala Sender.

Sõna võttis Marianne Thyssen.

Arutelu lõpetati.


14. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/2251, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, kuupäeva osas, milleni vastaspooled võivad jätkata oma riskijuhtimismenetluste kohaldamist teatavate börsiväliste tuletislepingute suhtes, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 28. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2205, delegeeritud määrust (EL) 2016/592 ja delegeeritud määrust (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, teatavate lepinguliikide suhtes kliiringukohustuse jõustumise kuupäeva osas (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 28. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON


15. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

JURI-komisjon

- Pandikirjad ja pandikirjade avalik järelevalve (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI, JURI (kodukorra artikkel 39)

- Liidu õiguse rikkumistest teatajate kaitse (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: INTA, CONT, ECON (kodukorra artikkel 54), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (kodukorra artikkel 39), JURI (kodukorra artikkel 39), LIBE (kodukorra artikkel 54), AFCO, PETI


16. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist – II osa (COM(2016)0799 [02] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

ECON, ENVI, TRAN, AGRI

- Ettepanek võtta vastu EIP põhikirja muutmine – taotlus artikli 308 kohase menetluse alustamise kohta (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistataks kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK (COM(2018)0631 [02] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

2) parlamendiliikmed

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu banaanitootjate kaitse kohta ebaausa konkurentsi eest (B8-0148/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek akadeemilise vabaduse ja väljendusvabaduse kohta Euroopa ülikoolides (B8-0210/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT


17. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid ja need saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

22. märts 2019

(*) Nimi salastatud

(*) (nr 1216/2018); (*) (nr 1217/2018); (*) (nr 1218/2018); (*) (nr 1219/2018); (*) (nr 1220/2018); (*) (nr 0148/2019); (*) (nr 0149/2019); (*) (nr 0150/2019); (*) (nr 0151/2019); (*) (nr 0152/2019); (*) (nr 0153/2019); (*) (nr 0154/2019); Norbert Roth (nr 0155/2019); (*) (nr 0156/2019); Alessandro De Veris (nr 0157/2019); (*) (nr 0158/2019); (*) (nr 0159/2019); (*) (nr 0160/2019); Celia Arroyo López (nr 0161/2019); (*) (nr 0162/2019); (*) (nr 0163/2019); (*) (nr 0164/2019); (*) (nr 0165/2019); Izabela Pęgiel (nr 0166/2019); (*) (nr 0167/2019); (*) (nr 0168/2019); (*) (nr 0169/2019); (*) (nr 0170/2019); (*) (nr 0171/2019); (*) (nr 0172/2019); M a Pilar Sánchez Cano (nr 0173/2019); Grigore Prodan (nr 0174/2019); (*) (nr 0175/2019); Ravi Yadav (BLS International Services Ltd.) (nr 0176/2019); (*) (nr 0177/2019); (*) (nr 0178/2019); (*) (nr 0179/2019); (*) (nr 0180/2019); (*) (nr 0181/2019); (*) (nr 0182/2019); (*) (nr 0183/2019); (*) (nr 0184/2019); (*) (nr 0185/2019); Volkan Sentürk (nr 0186/2019); Hansjörg Rothe (nr 0187/2019); (*) (nr 0188/2019); (*) (nr 0189/2019); (*) (nr 0190/2019); (*) (nr 0191/2019); Laurent Pambaguian (nr 0192/2019); Jamison Young (nr 0193/2019); Silvano Delonghi (nr 0194/2019); Roman Gembarzewski (nr 0195/2019); (*) (nr 0196/2019); (*) (nr 0197/2019); (*) (nr 0198/2019); Jürgen Gülck (nr 0199/2019); (*) (nr 0200/2019); (*) (nr 0201/2019); (*) (nr 0202/2019); Marc-antoine Meyer (nr 0203/2019); Evelien Van Den Brink (nr 0204/2019); (*) (nr 0205/2019); (*) (nr 0206/2019); (*) (nr 0207/2019); R. Stoll (nr 0208/2019); Daniel Balint (nr 0209/2019); George McLoughlin (nr 0210/2019); Valeri Stoikov (nr 0211/2019); José Carvalho (nr 0212/2019); Renato Lelli (nr 0213/2019); Eugen Eberhardt (nr 0214/2019); Eugen Hoppe-Schultze (nr 0215/2019); (*) (nr 0216/2019); (*) (nr 0217/2019); Krzysztof Gadomski (nr 0218/2019).


18. Käesoleva istungi protokolli heakskiitmine ja vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile heakskiitmiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi heakskiidul edastatakse käesoleva osaistungjärgu jooksul vastu võetud tekstid nüüd adressaatidele.


19. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 3. aprillil 2019 ja 4. aprillil 2019.


20. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 15.34.


21. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Kostas, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Plura Marek, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Regner Evelyn, Reid Julia, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bours Louise, Crowley Brian, Karlsson Rikke-Louise, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Maydell Eva, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Patriciello Aldo, Poc Pavel, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía

Viimane päevakajastamine: 24. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika