Indeks 
Zapisnik
PDF 281kWORD 79k
Četvrtak, 28. ožujka 2019. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Krizna situacija u Venezueli (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate” (podneseni prijedlozi rezolucija)
 4.Uspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.) ***I (rasprava)
 5.„Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport ***I (rasprava)
 6.Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja ***I (rasprava)
 7.Nastavak dnevne sjednice
 8.Glasovanje
  8.1.Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo) ***I (glasovanje)
  8.2.Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju ***I (glasovanje)
  8.3.Povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja ***I (glasovanje)
  8.4.Ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja te reemitiranja televizijskih i radijskih programa ***I (glasovanje)
  8.5.Uspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.) ***I (glasovanje)
  8.6.„Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport ***I (glasovanje)
  8.7.Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja ***I (glasovanje)
  8.8.Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020. - dio I. - Europski parlament (glasovanje)
  8.9.Krizna situacija u Venezueli (glasovanje)
  8.10.Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj (glasovanje)
  8.11.Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate” (glasovanje)
  8.12.Odluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Dulja zastupnička pitanja (rasprava)
 14.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 15.Odluke o određenim dokumentima
 16.Podnošenje dokumenata
 17.Predstavke
 18.Usvajanje zapisnika s današnje dnevne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova
 19.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 20.Zatvaranje dnevne sjednice
 21.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Krizna situacija u Venezueli (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Krizna situacija u Venezueli (2019/2628(RSP))

Rasprava je održana 12. ožujka 2019. (točka 19 zapisnika od 12.3.2019.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera i Fernando Ruas, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o izvanrednom stanju u Venezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0225/2019);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo i Francisco Assis, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o izvanrednom stanju u Venezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0226/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei i Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o kriznom stanju u Venezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0227/2019);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan i Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o izvanrednom stanju u Venezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0228/2019);

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o izvanrednom stanju u Venezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0229/2019).

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika od 28.3.2019..


3. Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate” (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava Komisije: Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate” (2019/2670(RSP))

Rasprava je održana 25. ožujka 2019. (točka 18 zapisnika od 25.3.2019.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato i Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Kathleen Van Brempt i Seb Dance, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric i Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout i Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o nedavnom razvoju događaja u vezi sa skandalom „Dieselgate” (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton i Bolesław G. Piecha, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o nedavnom razvoju događaja u vezi sa skandalom „Dieselgate” (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o nedavnom razvoju događaja u vezi sa skandalom „Dieselgate” (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika od 28.3.2019..


4. Uspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.) ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa (2021. – 2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa predstavila je izvješće.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su John Howarth (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Bogusław Sonik, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ralph Packet, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Mircea Diaconu, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helga Trüpel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, João Pimenta Lopes, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Michaela Šojdrová, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Monika Smolková.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Francisco José Millán Mon i Maria Grapini.

Govorili su Marianne Thyssen i Silvia Costa.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika od 28.3.2019..


5. „Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver predstavio je izvješće.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su Ignazio Corrao (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Jean Arthuis (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Emilian Pavel (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Michaela Šojdrová, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Petra Kammerevert, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, María Teresa Giménez Barbat, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jill Evans, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nikolaos Chountis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso i Brando Benifei.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica i Juan Fernando López Aguilar.

Govorili su Marianne Thyssen i Milan Zver.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika od 28.3.2019..


6. Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelji: Bas Eickhout i Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout i Sirpa Pietikäinen predstavili su izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su Ivo Belet, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Simona Bonafè, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Lieve Wierinck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Stefan Eck, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Auke Zijlstra, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang i Markus Ferber.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig i Maria Grapini.

Govorili su Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout i Sirpa Pietikäinen.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika od 28.3.2019..

(Dnevna sjednica prekinuta je u 11:41 h u očekivanju glasovanja.)


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

7. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:00 h.


8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


8.1. Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

Glasovanje o stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 13. rujna 2018. (točka 10.7 zapisnika od 13.9.2018.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0319)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.2. Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

Prva rasprava održana je 22. listopada 2018. (točka 16 zapisnika od 22.10.2018.)
Glasovanje o stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 23. listopada 2018. (točka 7.13 zapisnika od 23.10.2018.)

ZAKLJUČENJE PRVOG ČITANJA

Odobren (P8_TA(2019)0320)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.3. Povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0321)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.4. Ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja te reemitiranja televizijskih i radijskih programa ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0322)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.5. Uspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa (2021. – 2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0323)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.6. „Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Milan Zver (A8-0111/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0324)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.7. Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelji: Bas Eickhout i Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0325)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.8. Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020. - dio I. - Europski parlament (glasovanje)

Izvješće o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2020.. [2019/2003(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0326)


8.9. Krizna situacija u Venezueli (glasovanje)

Rasprava je održana 12. ožujka 2019. (točka 19 zapisnika od 12.3.2019.).
Prijedlozi rezolucija objavljeni su 28. ožujka 2019. (točka 2 zapisnika od 28.3.2019.).

Prijedlozi rezolucija B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 i B8-0229/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0225/2019

(koji zamjenjuje B8-0225/2019, B8-0227/2019 i B8-0229/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas i Anna Maria Corazza Bildt, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko i Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

Usvojen (P8_TA(2019)0327)

(Prijedlozi rezolucija B8-0226/2019 i B8-0228/2019 se ne razmatraju.)


8.10. Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Sophia in 't Veld, u ime Odbora LIBE, o stanju u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0328)


8.11. Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate” (glasovanje)

Rasprava je održana 25. ožujka 2019. (točka 18 zapisnika od 25.3.2019.).
Prijedlozi rezolucija objavljeni su 28. ožujka 2019. (točka 3 zapisnika od 28.3.2019.).

Prijedlozi rezolucija B8-0222/2019, B8-0223/2019 i B8-0224/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0222/2019

Usvojen (P8_TA(2019)0329)

(zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0223/2019 koji zamjenjuje prijedloge rezolucija B8-0223/2019 i B8-0224/2019 ne razmatra se.)

Govorili su:

Eleonora Evi, prije glasovanja o amandmanu 7 kako bi zatražila elektroničko glasovanje za amandman 9.


8.12. Odluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći (glasovanje)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku u vezi s Prijedlogom Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, uz potporu Komisije, Vijeću za Odluku Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći [2018/2237(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

Govorila je Anna Maria Corazza Bildt kako bi osudila nedavna bombardiranja u Jemenu (predsjednica se složila s njezinim izjavama i prenijet će ih predsjedniku Europskog parlamenta).


9. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

(Glasovanje od srijede 27. ožujka 2019.)

Izvješće: Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan i Andrejs Mamikins

Izvješće: Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Izvješće: Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek i Anna Záborská

Izvješće: Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(Glasovanje od četvrtka 28. ožujka 2019.)

Izvješće: Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková i Marian Harkin

Izvješće: Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov i Michaela Šojdrová

Izvješće: Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz i Albert Deß

Krizna situacija u Venezueli - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil i José Inácio Faria

Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate” - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:13 h.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

11. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:01 h.


12. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


13. Dulja zastupnička pitanja (rasprava)

Dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor i raspravu (G-000001/2019) de Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić iAlojz Peterle, Komisiji: Povrede prava djece čiji roditelji rade u Austriji (B8-0018/2019)

Daniel Buda obrazložio je pitanje.

Marianne Thyssen (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su Jiří Pospíšil, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Michael Detjen, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marek Jurek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Franz Obermayr, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš i Monika Smolková.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila: Inés Ayala Sender.

Govorila je Marianne Thyssen.

Rasprava je zaključena.


14. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/2251 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu datuma do kojeg druge ugovorne strane mogu i dalje primjenjivati svoje postupke upravljanja rizicima na određene ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 28. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 i Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu datuma od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke za određene vrste ugovora (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 28. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: ECON


15. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor JURI

- Pokrivene obveznice i javni nadzor pokrivenih obveznica (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI, JURI (članak 39. Poslovnika)

- Zaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
upućeno nadležnom odboru: JURI
mišljenje: INTA, CONT, ECON (članak 54. Poslovnika), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (članak 39. Poslovnika), JURI (članak 39. Poslovnika), LIBE (članak 54. Poslovnika), AFCO, PETI


16. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom - dio II. (COM(2016)0799 [02] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

ECON, ENVI, TRAN, AGRI

- Prijedlog izmjene Statuta EIB-a – zahtjev za pokretanje postupka iz članka 308. (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

mišljenje :

BUDG, ECON

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP (COM(2018)0631 [02] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

BUDG

2) zastupnika

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o zaštiti proizvođača banana u Europskoj uniji od nepoštene konkurencije (B8-0148/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

INTA

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o akademskoj slobodi i slobodi izražavanja na europskim sveučilištima (B8-0210/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT


17. Predstavke

Sljedeće predstavke unesene su u registar pod niže navedenim datumima i upućene nadležnom odboru u skladu s člankom 215. stavcima 9. i 10. Poslovnika:

22. ožujka 2019.

(*) Povjerljivo ime

(*) (br. 1216/2018); (*) (br. 1217/2018); (*) (br. 1218/2018); (*) (br. 1219/2018); (*) (br. 1220/2018); (*) (br. 0148/2019); (*) (br. 0149/2019); (*) (br. 0150/2019); (*) (br. 0151/2019); (*) (br. 0152/2019); (*) (br. 0153/2019); (*) (br. 0154/2019); Norbert Roth (br. 0155/2019); (*) (br. 0156/2019); Alessandro De Veris (br. 0157/2019); (*) (br. 0158/2019); (*) (br. 0159/2019); (*) (br. 0160/2019); Celia Arroyo López (br. 0161/2019); (*) (br. 0162/2019); (*) (br. 0163/2019); (*) (br. 0164/2019); (*) (br. 0165/2019); Izabela Pęgiel (br. 0166/2019); (*) (br. 0167/2019); (*) (br. 0168/2019); (*) (br. 0169/2019); (*) (br. 0170/2019); (*) (br. 0171/2019); (*) (br. 0172/2019); M.a Pilar Sánchez Cano (br. 0173/2019); Grigore Prodan (br. 0174/2019); (*) (br. 0175/2019); Ravi Yadav (BLS International Services Ltd.) (br. 0176/2019); (*) (br. 0177/2019); (*) (br. 0178/2019); (*) (br. 0179/2019); (*) (br. 0180/2019); (*) (br. 0181/2019); (*) (br. 0182/2019); (*) (br. 0183/2019); (*) (br. 0184/2019); (*) (br. 0185/2019); Volkan Sentürk (br. 0186/2019); Hansjörg Rothe (br. 0187/2019); (*) (br. 0188/2019); (*) (br. 0189/2019); (*) (br. 0190/2019); (*) (br. 0191/2019); Laurent Pambaguian (br. 0192/2019); Jamison Young (br. 0193/2019); Silvano Delonghi (br. 0194/2019); Roman Gembarzewski (br. 0195/2019); (*) (br. 0196/2019); (*) (br. 0197/2019); (*) (br. 0198/2019); Jürgen Gülck (br. 0199/2019); (*) (br. 0200/2019); (*) (br. 0201/2019); (*) (br. 0202/2019); Marc-Antoine Meyer (br. 0203/2019); Evelien Van Den Brink (br. 0204/2019); (*) (br. 0205/2019); (*) (br. 0206/2019); (*) (br. 0207/2019); R. Stoll (br. 0208/2019); Daniel Balint (br. 0209/2019); George McLoughlin (br. 0210/2019); Valeri Stoikov (br. 0211/2019); José Carvalho (br. 0212/2019); Renato Lelli (br. 0213/2019); Eugen Eberhardt (br. 0214/2019); Eugen Hoppe-Schultze (br. 0215/2019); (*) (br. 0216/2019); (*) (br. 0217/2019); Krzysztof Gadomski (br. 0218/2019).


18. Usvajanje zapisnika s današnje dnevne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova

U skladu s člankom 192 stavkom 3 Poslovnika, zapisnik s današnje dnevne sjednice bit će podnesen Parlamentu na usvajanje na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz suglasnost Parlamenta, tekstovi usvojeni tijekom ove sjednice bez odlaganja će se proslijediti njihovim primaocima.


19. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se 3. travnja 2019. i 4. travnja 2019.


20. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 15:34 h.


21. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Kostas, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Plura Marek, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Regner Evelyn, Reid Julia, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Ispričani:

Bours Louise, Crowley Brian, Karlsson Rikke-Louise, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Maydell Eva, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Patriciello Aldo, Poc Pavel, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía

Posljednje ažuriranje: 24. kolovoza 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti