Rodyklė 
Protokolas
PDF 284kWORD 81k
Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 28 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Nepaprastoji padėtis Venesueloje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Naujausi įvykiai, susiję su „Dyzelgeito“ skandalu (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.) ***I (diskusijos)
 5.Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ***I (diskusijos)
 6.Sistema tvariam finansavimui palengvinti ***I (diskusijos)
 7.Posėdžio atnaujinimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) ***I (balsavimas)
  
8.2.Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė ***I (balsavimas)
  
8.3.Restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumo gerinimas ***I (balsavimas)
  
8.4.Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės ***I (balsavimas)
  
8.5.Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.) ***I (balsavimas)
  
8.6.Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ***I (balsavimas)
  
8.7.Sistema tvariam finansavimui palengvinti ***I (balsavimas)
  
8.8.2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas (balsavimas)
  
8.9.Nepaprastoji padėtis Venesueloje (balsavimas)
  
8.10.Teisinės valstybės ir kovos su korupcija padėtis ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje (balsavimas)
  
8.11.Naujausi įvykiai, susiję su „Dyzelgeito“ skandalu (balsavimas)
  
8.12.Sprendimas, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
 14.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 15.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 16.Gauti dokumentai
 17.Peticijos
 18.Šio posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas
 19.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 20.Posėdžio pabaiga
 21.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Nepaprastoji padėtis Venesueloje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Nepaprastoji padėtis Venesueloje (2019/2628(RSP))

Diskusijos vyko2019 m. kovo 12 d. (2019 03 12 protokolo 19 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera ir Fernando Ruas PPE frakcijos vardu dėl nepaprastosios padėties Venesueloje (2019/2628(RSP)) (B8-0225/2019);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo ir Francisco Assis S&D frakcijos vardu dėl nepaprastosios padėties Venesueloje (2019/2628(RSP)) (B8-0226/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu dėl nepaprastosios padėties Venesueloje (2019/2628(RSP)) (B8-0227/2019);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan ir Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu dėl nepaprastosios padėties Venesueloje (2019/2628(RSP)) (B8-0228/2019);

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu dėl nepaprastosios padėties Venesueloje (2019/2628(RSP)) (B8-0229/2019).

Balsavimas: 2019 03 28 protokolo 8.9 punktas


3. Naujausi įvykiai, susiję su „Dyzelgeito“ skandalu (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Naujausi įvykiai, susiję su „Dyzelgeito“ skandalu (2019/2670(RSP))

Diskusijos vyko 2019 m. kovo 25 d. (2019 03 25 protokolo 18 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Gerben-Jan Gerbrandy, ALDE frakcijos vardu, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato ir Dario Tamburrano, EFDD frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt ir Seb Dance, S&D frakcijos vardu, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric ir Paloma López Bermejo, GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout ir Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu dėl naujausių įvykių, susijusių su „Dyzelgeito“ skandalu (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton ir Bolesław G. Piecha ECR frakcijos vardu dėl naujausių pokyčių, susijusių su „Dyzelgeito“ skandalu (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke PPE frakcijos vardu dėl naujausių įvykių, susijusių su „Dyzelgeito“ skandalu (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Balsavimas: 2019 03 28 protokolo 8.11 punktas


4. Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. programos „Kūrybiška Europa“, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa pristatė pranešimą.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo John Howarth (BUDG komiteto nuomonės referentas), Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu, Julie Ward S&D frakcijos vardu, Ralph Packet ECR frakcijos vardu, Mircea Diaconu ALDE frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michaela Šojdrová), Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Monika Smolková.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Francisco José Millán Mon ir Maria Grapini.

Kalbėjo Marianne Thyssen ir Silvia Costa.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 28 protokolo 8.5 punktas


5. Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver pristatė pranešimą.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo Ignazio Corrao (DEVE komiteto nuomonės referentas), Jean Arthuis (BUDG komiteto nuomonės referentas), Emilian Pavel (EMPL komiteto nuomonės referentas), Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Petra Kammerevert S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, María Teresa Giménez Barbat ALDE frakcijos vardu, Jill Evans Verts/ALE frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso ir Brando Benifei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo Marianne Thyssen ir Milan Zver.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 28 protokolo 8.6 punktas


6. Sistema tvariam finansavimui palengvinti ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjai: Bas Eickhout ir Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout ir Sirpa Pietikäinen pristatė pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininkės pavaduotojas).

Kalbėjo Ivo Belet PPE frakcijos vardu, Simona Bonafè S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Lieve Wierinck ALDE frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu, Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang ir Markus Ferber.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig ir Maria Grapini.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout ir Sirpa Pietikäinen.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 28 protokolo 8.7 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.41 val.iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

7. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.00 val.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


8.1. Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Kosovas) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas 2018 m. rugsėjo 13 d. (2018 09 13 protokolo 10.7 punktas)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0319)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.2. Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė ***I (balsavimas)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. spalio 22 d. (2018 10 22 protokolo 16 punktas)
Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas 2018 m. spalio 23 d. (2018 10 23 protokolo 7.13 punktas)

PIRMOJO SVARSTYMO PABAIGA

Patvirtinta (P8_TA(2019)0320)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.3. Restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumo gerinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0321)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.4. Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0322)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.5. Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. programos „Kūrybiška Europa“, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0323)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.6. Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Milan Zver (A8-0111/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0324)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.7. Sistema tvariam finansavimui palengvinti ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjai: Bas Eickhout ir Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0325)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.8. 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos [2019/2003(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0326)


8.9. Nepaprastoji padėtis Venesueloje (balsavimas)

Diskusijos vyko 2019 m. kovo 12 d. (2019 03 12 protokolo 19 punktas)
Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2019 m. kovo 28 d. (2019 03 28 protokolo 2 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 ir B8-0229/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0225/2019

(keičia B8-0225/2019, B8-0227/2019 ir B8-0229/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas ir Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu;

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko ir Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0327)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0226/2019 ir B8-0228/2019 anuliuoti.)


8.10. Teisinės valstybės ir kovos su korupcija padėtis ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Sophia in 't Veld LIBE komiteto vardu dėl teisinės valstybės ir kovos su korupcija ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje, padėties (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0328)


8.11. Naujausi įvykiai, susiję su „Dyzelgeito“ skandalu (balsavimas)

Diskusijos vyko 2019 m. kovo 25 d. (2019 03 25 protokolo 18 punktas).
Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2019 m. kovo 28 d. (2019 03 28 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0222/2019, B8-0223/2019 ir B8-0224/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0222/2019

Priimta (P8_TA(2019)0329)

(Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0223/2019, kuriuo pakeičiami pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0223/2019 ir B8-0224/2019, anuliuotas.)

Kalbėjo:

Eleonora Evi Iki balsavimo dėl 7 pakeitimo, ji paprašė patikrinti elektroninio balsavimo dėl 9 pakeitimo rezultatus.


8.12. Sprendimas, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymo Tarybai, pritariant Komisijai, dėl Tarybos sprendimo, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė [2018/2237(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

Kalbėjo Anna Maria Corazza Bildt , ji pasmerkė neseniai įvykdytus bombardavimus Jemene (pirmininkė prisijungė ir perduos šį pareiškimą Parlamento Pirmininkui).


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

(trečiadienio 2019 m. kovo 27 d. balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Pranešimas: Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek ir Anna Záborská

Pranešimas: Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(ketvirtadienis 2019 m. kovo 28 d. balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková ir Marian Harkin

Pranešimas: Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov ir Michaela Šojdrová

Pranešimas: Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz ir Albert Deß

Nepaprastoji padėtis Venesueloje - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil ir José Inácio Faria

Naujausi įvykiai, susiję su „Dyzelgeito“ skandalu - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami Parlamento interneto svetainėje > Plenarinis posėdis > Balsavimai > Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.13 val.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

11. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.01 val.


12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Platesnės apimties klausimai (diskusijos)

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama (G-000001/2019), kurį pateikė Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić ir Alojz Peterle Komisijai: Vaikų, kurių tėvai dirba Austrijoje, teisių pažeidimai (B8-0018/2019)

Daniel Buda pateikė klausimą.

Marianne Thyssen (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu, Michael Detjen S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Franz Obermayr ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Daniel Buda), Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš ir Monika Smolková.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Inés Ayala Sender.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Diskusijos baigtos.


14. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl datos, iki kurios sandorio šalys gali toliau taikyti savo rizikos valdymo procedūras tam tikroms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2251, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 28 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų rūšių sutarčių tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datos iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2205, Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/592 ir Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1178, kuriais papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 28 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


15. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Perdavimas komitetams (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

JURI komitetas

- Padengtųjų obligacijų emisijos ir viešoji priežiūra (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: JURI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

- Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Perduota atsakingam komitetui: JURI
Nuomonė: INTA, CONT, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, AFCO, PETI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis), LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), AFCO, PETI.


16. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas. II dalis (COM(2016)0799 [02] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

ECON, ENVI, TRAN, AGRI

- Pasiūlymas del EIB statuto dalinio pakeitimo. Prašymas pradėti 308 straipsnio procedūrą (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

Nuomonė :

BUDG, ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR (COM(2018)0631 [02] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

BUDG

2) Parlamento narių

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos bananų augintojų apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos (B8-0148/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

INTA

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl akademinės laisvės ir saviraiškos laisvės Europos universitetuose (B8-0210/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT


17. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 9 ir 10 dalis šios peticijos buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis ir persiųstos atsakingam komitetui:

2019 m. kovo 22 d.

(*) Autorius neskelbiamas

(*) (n° 1216/2018); (*) (n° 1217/2018); (*) (n° 1218/2018); (*) (n° 1219/2018); (*) (n° 1220/2018); (*) (n° 0148/2019); (*) (n° 0149/2019); (*) (n° 0150/2019); (*) (n° 0151/2019); (*) (n° 0152/2019); (*) (n° 0153/2019); (*) (n° 0154/2019); Norbert Roth (n° 0155/2019); (*) (n° 0156/2019); Alessandro De Veris (n° 0157/2019); (*) (n° 0158/2019); (*) (n° 0159/2019); (*) (n° 0160/2019); Celia Arroyo López (n° 0161/2019); (*) (n° 0162/2019); (*) (n° 0163/2019); (*) (n° 0164/2019); (*) (n° 0165/2019); Izabela Pęgiel (n° 0166/2019); (*) (n° 0167/2019); (*) (n° 0168/2019); (*) (n° 0169/2019); (*) (n° 0170/2019); (*) (n° 0171/2019); (*) (n° 0172/2019); M.a Pilar Sánchez Cano (n° 0173/2019); Grigore Prodan (n° 0174/2019); (*) (n° 0175/2019); Ravi Yadav (BLS International Services Ltd.) (n° 0176/2019); (*) (n° 0177/2019); (*) (n° 0178/2019); (*) (n° 0179/2019); (*) (n° 0180/2019); (*) (n° 0181/2019); (*) (n° 0182/2019); (*) (n° 0183/2019); (*) (n° 0184/2019); (*) (n° 0185/2019); Volkan Sentürk (n° 0186/2019); Hansjörg Rothe (n° 0187/2019); (*) (n° 0188/2019); (*) (n° 0189/2019); (*) (n° 0190/2019); (*) (n° 0191/2019); Laurent Pambaguian (n° 0192/2019); Jamison Young (n° 0193/2019); Silvano Delonghi (n° 0194/2019); Roman Gembarzewski (n° 0195/2019); (*) (n° 0196/2019); (*) (n° 0197/2019); (*) (n° 0198/2019); Jürgen Gülck (n° 0199/2019); (*) (n° 0200/2019); (*) (n° 0201/2019); (*) (n° 0202/2019); Marc-Antoine Meyer (n° 0203/2019); Evelien Van Den Brink (n° 0204/2019); (*) (n° 0205/2019); (*) (n° 0206/2019); (*) (n° 0207/2019); R. Stoll (n° 0208/2019); Daniel Balint (n° 0209/2019); George McLoughlin (n° 0210/2019); Valeri Stoikov (n° 0211/2019); José Carvalho (n° 0212/2019); Renato Lelli (n° 0213/2019); Eugen Eberhardt (n° 0214/2019); Eugen Hoppe-Schultze (n° 0215/2019); (*) (n° 0216/2019); (*) (n° 0217/2019); Krzysztof Gadomski (n° 0218/2019).


18. Šio posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 3, dalimi, šio posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui pritarus, per šią mėnesinę sesiją priimti tekstai bus išsiųsti adresatams.


19. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2019 m. balandžio 3 d. ir 2019 m. balandžio 4 d..


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 15.34 val.


21. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Kostas, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Plura Marek, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Regner Evelyn, Reid Julia, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Leista nedalyvauti:

Bours Louise, Crowley Brian, Karlsson Rikke-Louise, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Maydell Eva, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Patriciello Aldo, Poc Pavel, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía

Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika